Višňovské střípky září 2003

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

září  2003

  Hospodaření obce a finance.  

V pondělí 18. srpna se sešel finanční výbor, aby zhodnotil vývoj plnění rozpočtu a navrhl zastupitelstvu obce potřebná opatření.

 Jestli jsme počátkem roku počítali, že po uhrazení splátek úvěrů a běžných výdajů roku nám zbude zhruba 300 až 400tis.Kč na investiční činnost v obci, pak se po 7 měsících letošního roku jeví skutečnost zcela jinak. Vlivem poklesu trvale žijících obyvatel jsme se dostali do jiné kategorie pro výpočet daně z nemovitostí,(což mohl každý pocítit na své kapse snížení daně zhruba o 30%), ale pro obec to znamená propad kolem 90 000 Kč. Nejlepší situace je ve výběru daně od právnických osob, nejhorší pak u výběru daně od soukromých podnikatelů. Celkový propad v rozpočtu pak odhadujeme ve výši 300 tis. Kč.

Nejdůležitější v rozpočtu je úhrada splátky úvěru ve výši 760 tis. Kč. Pokud bychom státu nezaplatili, pozastavil by finanční úřad převody daní na obec. Další položkou je doplatek firmě Šindler za výstavbu kanalizace a ČOV a za výstavbu veřejné části kanalizačních přípojek (částka kolem 2 mil. Kč). V rámci investičních akcí jsme chtěli vyasfaltovat alespoň část rozbitých komunikací a uskutečnit rekonstrukci sociálního zařízení ve školce. Tyto akce by bylo možno uskutečnit až po zabezpečení běžného provozu obce, který zahrnuje provoz školy a

strana 1      

školky, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizaci a vývoz jímek, náklady na vytápění školky, zdravotního střediska a obecního úřadu. Dále pak náklady na likvidaci odpadů, příspěvek na dopravní obslužnost, činnost místní správy a samosprávy, péči o vzhled obce, hřbitovní služby a podobně. Minimální částky jsou pak poskytovány na požární ochranu, sport, kulturu a provoz knihovny. Výdaje v uvedených oblastech se snažíme zmenšit na minimum, ale to naši finanční situaci zásadně neřeší. 

Část našich výdajů kryjí peníze z pronájmu bytů a nebytových prostor, ale i to je málo. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že se pokusí získat peníze jinou cestou, a to prodejem majetku obce. 

Co můžeme prodat nebo případně pronajmout? Zdravotní středisko, kde se provozuje 4 dny v týdnu obvodní lékař, jeden den v týdnu dětský lékař a zubař a v dalších částech je provoz restaurace, kadeřnictví a textilu. V suterénu je volná sušárna, o kterou mají zájem skauti. 

V budově bývalého obecního úřadu je k dispozici kancelář, kterou opouští pan Cihelka a obřadní síň, která byla použita v letošním roce pouze 1 x a to pro vítání občánků a místní knihovna.

Dále máme k dispozici obecní pozemky: pole při výjezdu z Višňové na Ostrova zhruba 30 000 m2 na Holance, ale žádný z těchto pozemků není zařazen v územním plánu obce pro obytnou zástavbu. Proto zastupitelé na svém zasedání schválili záměr přepracovat územní plán obce a podstatně rozšířit možnosti pro výstavbu rodinných domků a bytů. 

První v pořadí jak získat zdroje, je prodej pozemků pro bydlení a podpora nové výstavby.

strana 2      

 

   Změna územního plánu.

VYZÝVÁME vlastníky pozemků v obci Višňová, kteří mají zájem o změnu využití svých pozemků, aby na obecní úřad do 30. září písemně podali své požadavky. 

Zastupitelstvo obce zahrne došlé požadavky do procesu projednávání změn územního plánu. Kdo nemá zájem o změnu, nemusí nic zasílat. 

 

Pro místní občany budou aktuální informace vyvěšovány na úřední desce, ostatní budou písemně vyzváni k součinnosti a další komunikace bude probíhat jen s těmi, kteří o to projeví zájem.

Další na řadě je prodej a nebo pronájem nemovitostí a to zdravotního střediska a budovy bývalého obecního úřadu a o podrobnostech zastupitelstvo obce jedná. Získané prostředky by měly sloužit k úhradě závazků obce a zbytek pro pokračování výstavby 3. etapy kanalizace.

Vodovod a voda.

Po loňských záplavách a přívalech deště jistě nikdo nečekal takové sucho, jaké je letos. Nedostatek vody ve studních byl nahrazen zvýšenou spotřebou vody z vodovodu. Nastaly ale jiné potíže. Lidé si na úřadě stěžují na nedostatek vody ve studně na hřbitově a požadují její doplňování obecní cisternou. To jsme zabezpečovali v rámci možností a ne vždy se nám podařilo doplnit vodu v pravý čas. V srpnu se k tomu přidaly další potíže. Do požární nádrže již nepřitékala žádná voda a rybáři požádali, abychom ji přestali odebírat, aby nedošlo ke snižování hladiny, úbytku kyslíku a úhynu ryb. Požádal jsem o vodu provozovatele rybníku "Šeňák" a dohodli jsme se na odběru 4 fekálů

strana 3    

týdně. Vody v Kocábě teklo tak málo, že se pro zalévání nedala použít. Dokud bylo vody dost, nikomu nevadilo, že se používá na zalévání bez povolení. Situace je však taková, že odběr vody do nádob není omezen, ale na jakékoliv technické zařízení, které odebírá vodu z vodních toků je potřeba povolení vodoprávního orgánu. Za černý odběr nebo nedodržování podmínek povolení může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč. 

Ani dodávka vody cisternou na hřbitov není levná záležitost. Vezmeme-li do úvahy jen mzdu, odvody a spotřebu PHM, pak za 1 m3 zaplatíme kolem 30 Kč a za vodu z vodovodu platí obec 13 Kč. Ani zalévání z vlastních studní není bez problémů. Vyskytlo se několik stížností, kdy došla voda ve studně tím, že soused zaléval více, než bylo zdrávo. Tyto situace ale nejsme schopni rozsoudit, a proto žádáme občany, aby i zalévání ze studní omezili. Na dotaz, zda není zakázáno používat vodu z vodovodu na zalévání mi bylo sděleno, že Aqua má vody dost a žádný zákaz zalévání nevydala. 

A ještě k ekonomice provozu vodovodu. Po odstranění závad a odečtech vody v srpnu jsem zjistili, že ještě někde uniká voda z řadu a to v rozsahu 2-3 I za minutu. To za rok představuje částku 15 tis. Kč. Pokusíme se tento únik lokalizovat, i když je na hranici zjistitelnosti. Pro úplnost znovu uvádím, že provozovatelem našeho vodovodu a kanalizace je firma Vodohospodářská společnost Dobříš a telefonní číslo na hlášení poruch je 727 015415.

Podmínky odběru a placení vody.

Vodné je dvousložkové, jednak pevná složka za vodoměr a pak pohyblivá složka za odebrané množství.

strana 4     

V květnu až červenci proběhla kontrola na dodržování podmínek čerpání státního rozpočtu na výstavbu ČOV a kanalizace Nejvyšším kontrolním úřadem a nebyly zjištěny nedostatky. Rovněž podle rozborů vyčištěné vody dosahuje čistírna velmi dobrých výsledků. A abychom reagovali na zkreslené informace, že jsme ČOV postavili malou: Kapacita ČOV je na 700 EO (ekvivalentních obyvatel) a je schopna pracovat v rozsahu do 130 % projektovaného výkonu a měla by pokrýt i nárůst obyvatel. Co je na ČOV malé, je kapacita jímky pro vývoz fekálem, ta je schopna pojmout za den maximálně 6 cisteren. Po dokončení kanalizační sítě bude i tato jímka dostatečná. 

Podmínky vývozu jímek a placení stočného. 

Vývoz jímek pro občany je stanoven na částku 150 Kč za jeden fekál, částka za stočné je prozatím 15 Kč za m3. Objem stočného se provádí podle vyhlášky a to tak, že kdo má veškerou vodu měřenou cejchovaným vodoměrem, platí stočné podle odebrané vody. V případech, kdy je další zdroj vody, stanoví se objem vypouštěné vody podle vyhlášky a to ve výši 46 m3 na osobu a rok podle trvale hlášených osob. Pro rekreační objekty se stanoví množství přiměřeně. Protože nejsme schopni u rekreačních objektů stanovit množství vypouštěných vod, rozhodlo zastupitelstvo obce, že bude použito množství ve výši 1/2 uvedeného ve vyhlášce pro občany trvale hlášené a počet členů domácnosti běžně nemovitost užívajících.

Matrika a občanské průkazy

Majitelé občanských průkazů typu knížka, s platností BEZ OMEZENÍ upozorňujeme. že po 31.12.2005 budou tyto občanské průkazy neplatné. Ministerstvo vnitra umožňuje

bezplatnou výměnu těchto občanských průkazů za nové již v předstihu. Máte-Ii tedy občanský průkaz -knížku s červenými deskami, pořiďte si jednu fotografii a se starým občanským průkazem přijďte na matriku. (každé pondělí od 18.00 do 20.00 hod.) Matrikářka Vám pomůže vyplnit žádost a do měsíce dostanete nový občanský průkaz.Nenechávejte to, prosím, na poslední chvíli a přijďte si vyměnit občanský průkaz včas

Děkujeme. Matrika Višňová

 Knihovna

Obecní knihovna uzavřela spolupráci s Městskou knihovnou Jana Drdy v Příbrami a zhruba jednou za pololetí obdrží dávku nových knih. Proto jsme po dohodě s knihovnicí přistoupili k tomu, že jsme omezili nákup knih a objednali jsme časopisy. Nabídku vlastních knih jsme rozšířili o titul Receptář prima nápadů. Provoz knihovny je každou sudou sobotu od 15.00 do 17.00 hod

Svoz nebezpečného odpadu.

proběhne ve čtvrtek 11. září před obecním úřadem 

od 15.00 do 15.25 hod.

(Jedná se,o staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdovou a chladící kapalinu, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky a zářivky.)

strana 6   

  Prodej ornice.

Obec Višňová nabízí k odprodeji přebytečnou ornici po dokončení ČOV za cenu 30,-Kč/m3 bez naložení a dopravy.

 Likvidace stodoly u hřiště.

Na devastovanou stodolu u hřiště byl vydán demoliční výměr. Obec ve spolupráci s Vladislavem Gáborem zabezpečila stržení střech a štítu. Měl by následovat odvoz suti a zatravnění. Než k tomuto kroku přistoupíme, nabízíme zájemcům o kamen, že si jej mohou zdarma odvézt. Při odvozu dbejte zvýšené opatrnosti.

Do diskuze:

Jak dál se zdravotním střediskem? 

Zastupitelstvo obce v rámci hledání možností úspor začalo uvažovat o tom, co dál se zdravotním střediskem. Podíváte-li se na budovu, tak zjistíte, že by již nutně potřebovala stavební opravy a že je v nevyhovujícím stavu střecha. Že je třeba vymalovat místnosti v ordinacích i v restauraci, že vybavení restaurace neodpovídá novým hygienickým požadavkům. Modernizaci vybavení by již potřebovaly i ordinace lékařů. Při dnešních cenách si jistě každý představí, kolik peněz by na to bylo potřeba. To vše je třeba dát do souvislosti se stupněm využívání objektu. Dětský a zubní lékař jsou v obci jedenkrát týdně a je skutečně otázkou, zda dotování provozu minimálním nájmem je vůbec potřebné. A to se obáváme, aby bylo vůbec únosné. Lepší využití vykazuje obvodní lékař, ale i tam se musíme podívat, kolik peněz z pronájmu budeme muset vrátit zpět do údržby a obnovy vybavení. O kultuře prostředí se již nedá hovořit v Restauraci. Po letech od vybudování Bistra je vybavení opotřebované a dnes ani neodpovídá

strana 7      

evropským hygienickým normám. (Teplá voda, bezdotykové baterie). V pořádku je snad Kadeřnictví a prodejna textilu. V představách zastupitelů je možnost nahrazení ploché střechy na středisku nástavbou se sedlovou střechou, kde by mohly být byty, ze kterých by mohly jít nájmy. Ale budeme na takovou akci vůbec někdy mít? Nabízí se řešení, celý objekt prodat, zbavit se starostí O něj a získané zdroje použít k budování dalších větví kanalizace.To však přináší další otázky. Potřebujeme lékařskou péči v obci ve stávajícím rozsahu? Nebo máme zachovat ordinaci jen obvodního lékaře a nebo ani to ne. Pokud se rozhodneme pro zachování některé a nebo všech služeb, nechá je nový majitel v objektu a nebo pro ně budeme muset najít jiné prostory? Jaké budou náklady na přestěhování a úpravy? Školka, zdravotní středisko, starý úřad a nový úřad jsou napojeny na společnou kotelnu, kolik by nás stálo rozdělení topného systému a jak by pak vypadaly provozní náklady? Na starém úřadě jsou volné nebo málo využívané místnosti. Mohli bychom tam přestěhovat ordinaci? Je vůbec správné, prodávat majetek, který budovali sami občané? Nebo je jiná doba a nelze na to brát ohled? Otázek je mnoho a odpovědi nejsou jednoznačné. Proto chceme na stránkách střípků poskytnout občanům prostor pro jejich názor. Zašlete do příštího vydání svůj příspěvek. Obec má nově zřízeny internetové stránky na adrese http://visnova.webpark.cz na kterých se můžete dovědět nové informace a e-mailovou schránku  visnova@centrum.cz na kterou můžete posílat své příspěvky a připomínky.

 Závěrka 31.8.2003 Podle podkladů zastupitelů a matrikářky sepsal Ing. Nekolný.           strana 8