Višňovské střípky září 2002

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           7-9/ 2002

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

září  2002

Protože po dobu prázdnin nebyla možná distribuce tohoto zpravodaje, uvádíme informace se zpožděním, za což se občanům omlouváme.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.6.2002

 Přítomno osm zastupitelů

ZO projednalo:

 • pronájem hřiště a koncept nájemní smlouvy (pronájem hřiště fotbalovému klubu). 
 • žádost fotbalového klubu FC Višňová na uvolnění finanční částky z rozpočtu obce pro nakoupení materiálu na zakrytí střídaček a zábrany. za uvolnilo 10.000,- Kč. O případné další částce rozhodne za po předložení položkového rozpočtu fotbalovým klubem a po zprávě finanční komise OÚ o čerpání rozpočtu obce. 
 • doplnění členů zastupitelstva. Místostarostou byl zvolen ing. Nekolný. Podle výsledků předchozích voleb za uložilo starostovi písemně oslovit p. Hlavsu, zda-li přijme kandidátku na zastupitele obce. 
 • neplnění nájemní smlouvy na Bistro nájemcem p. Novákem a rozhodlo ihned písemně vyzvat nájemce k uhrazení dlužné částky.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 30.7.2002

 Přítomno čest zastupitelů, tři omluveni

ZO projednalo:

 • užívání veřejných prostranství při parkování nákladních automobilů a autobusů a usneslo se vyzvat majitele těchto vozidel ke způsobu úhrady za využívání těchto prostor.
 • koncept nájemní smlouvy na pronájem hřiště a rozhodlo o ní jednat po zapracování všech připomínek na příštím jednání za. K žádosti FC Višňová o finanční příspěvek za rozhodlo, po zprávě finančního výboru o čerpání rozpočtu obce, že částka 10.000,- Kč je konečná. 
 • starosta informoval zastupitele o zaslání výzvy nájemci restaurace (Bistro). Z dalšího jednání vyplynulo, že zhoršené podmínky provozu restaurace (zatékání střechou) budou kompenzovány prominutím poměrné části úroků z dlužné částky na základě ustanovení článku VI nájemní smlouvy. za přijalo informaci, že oprava krytiny střechy na budově zdravotního střediska je sjednána. 
 • nutnost opravy zkorodovaných radiátorů topení v ZŠ a odsouhlasilo částku na opravu ve výši 89.700,- Kč + 4.300,- Kč na opravy v kotelně dle požadavku revizního technika.
 • a rozhodlo aby ve volebním období 2002 -2006 pracovalo devítičlenné zastupitelstvo obce. Těm občanům, kteří v anketě obecního úřadu o návrzích kandidátů do komunálních voleb dostali 5 a více hlasů (41 občanů), bude zaslán dopis s výzvou, aby na OÚ oznámili své rozhodnutí o kandidování do komunálních voleb.
 • pracovní verzi obecně závazné vyhlášky obce o vodném a stočném v obci Višňová. Zastupitelé vyhlášku budou připomínkovat na příštím jednání OZ
 • a rozhodlo o řešení likvidace tuhého komunálního odpadu (TKO) vobci: ponechat dosavadní způsob, tj. popelnicemi s tím, že bude vyžadováno, aby popelnice měly všechny domácnosti, pokud prokazatelně nedoloží likvidaci TKO jiným způsobem podle zákona. Cenu za svoz bude hradit vlastník popelnice firmě svoz provádějící, která má smlouvu s obcí. 
 • zprávu finanční komise o čerpání rozpočtu obce za I. pololetí tohoto roku.
 •  žádost vlastníka čp. 102 o souhlas se změnou užívání objektu. ZO se změnou na truhlářskou dílnu souhlasí za předpokladu souhlasu dotčených osob a orgánů státní zprávy, především hygienické stanice.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 27.8.2002

 

Přítomno sedm zastupitelů, dva omluveni - hosté: Mgr. Iva Palánová, Jiří Boukal

ZO projednalo:

 • na základě § 84 písm. e (zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích zřízení příspěvkové organizace s právní subjektivitou: Základní škola a mateřská škola Višňová, spolu se školní družinou a školní jídelnou od 1. 1. 2003.
 •  Ředitelka Mgr. Palánová podala hodnotící zprávu o činnosti za školní rok 2001 -2002. informaci starosty o havárii elektrických rozvodů pro Bistro v budově zdravotního střediska a o příkazu STE, a. s. RZ změnit jistič u veřejného osvětlení. 
 • informaci starosty o průběhu povodně, nedostatcích při ochraně ohrožených objektů a o jednání s vlastníky, nájemci a správci vodních ploch a toků v katastrálním území Višňová. ZO dále .jednalo o situaci při přívalovém dešti a o řešení havarijního stavu v rybníce na Staré Faře.
 • projednalo a rozhodlo uspořádat v obci společně se ZŠ a MŠ veřejnou sbírku na pomoc postiženým povodní (konkrétně pro Dětský domov Solenice). Výtěžek sbírky: 11.021,70 Kč. 
 • projednalo žádost o umístění reklamy soukromého podnikatele na autobusovou čekárnu ve vlastnictví obce u si!níce Č. 1/18. za s umístěním souhlasí, pokud nájemní částka nebude nižší než 5.000,- Kč/rok. 
 • a souhlasí se zněním nájemní smlouvy s FC Višňová na pronájem hřiště a kabin.

Sdělení spoluobčanům,

Upozorňujeme občany, kteří si nedali zkolaudovat vodovodní přípojku pří hromadné kolaudaci na jaře letošního roku, že náklady spojené s kolaudací si nyní budou hradit ze svých prostředků. Jedná se o jízdné a hodinovou sazbu pro pracovníka provozovatele vodovodu VHS Dobříš,který stavbu vodovodní přípojky přebírá.

   Začíná podzim a sním úklid okolo domů. Chci občany upozornit na vyhlášku obce o nakládání s odpady, kde se mimo jiné říká

    odpad organického původu (tráva, listí) bude ukládán do kontejneru. Dříví bude odváženo do míst pálení čarodějnic.

    Nesouhlasím s názorem, že se listí vždy pálilo. Listí se shrabovalo a používalo se jako stelivo pod dobytek. jestliže dnes někdo shrabe na svém pozemku listí a neodveze ho, ale počká si až je příznivý vítr, který požene kouř k sousedovi, považuji to za bezohlednost vůči sousedům, stejně jako nedělní (nejlépe odpolední a večerní) sekání trávy motorovou sekačkou nebo elektrickou kosou (pokud nejsou správně odrušeny, tak mší televize), řezání dříví motorovými pilami a podobné činnosti způsobující hluk.

Ono je stejně zajímavé chováni některých občanů. Na jedné straně kritizují OÚ za nepořádek u "Suchých" i jinde a na druhé straně odvezou do kontejneru třeba televizor, který tam nepatří, nebo vozí Na Kletou odpad, který tam nepatři. Jedni spaluji v kotli plastové lahve nebo jiné předměty z umělé hmoty, jiní vozí do kontejneru všechen domovní odpad, protože nemají popelnici (dnes přišla faktura za skládkování - 3.511,40 Kč. plus za odvoz kontejneru 1.830,- Kč). Jiní vyvezou mrtvé králíky do příkopu (proč? Aby uškodili tomu, kdo příkop seká?) V souvislosti postupem Petrovic v soutěži Vesnice roku, jsem byl dotazován, zda jsme také přihlášeni. Nejsme. Tam se, váženi spoluobčané, hodnotí nejen upravenost obce a jejího okolí, ale i mezilidské vztahy v obci.

 Starosta