Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           9/ 1999

Višňovské střípky

Září 1999

 Průběh řádného zasedání OZ dne 31.8.1999

 Účast všech zastupitelů

 Průběh: K minulému jednání

Dokončí se úprava chodníku u školy - Asfaltová část bude protažena na celou délku budovy.

OZ projednalo písemné oznámení p. Procházkové, že se z osobních důvodů vzdává funkce členky obecního zastupitelstva. Její rezignace byla přijata. Nahradí ji p. Jiří Fiřt ( z Holanky ), kterému dle volebního zákona v tomto případě náleží mandát z dalšího místa na kandidátce.

Pan Jiří Fiřt složil slib člena OZ a převzal osvědčení o zvolení.

  OZ projednalo:

    * posudek projektu kanalizace a ČOV od firmy Hydroprojekt, a.s., Praha 4.

    * informace o výsledcích rozborů vody v pěti obecních studních - voda není pitná, doporučeno vodu upravit chlorováním.

    * informace o znečištění potoka a rybníka u Sklenářů fekáliemi.

    * další nabídky pojišťoven pro roční pojištění obce - bude rozhodnuto po rozborech na příštím zasedání OZ

    * možnosti opravy brzdového systému u hasičského vozu T 805 - bude prováděno u odborníků

    * žádost p. Matějky (z Holanky) o prodej obecního pozemku - OZ souhlasí

    * žádost Jednoty, s. d., o uložení nové odpadní jímky v objektu prodejny Jednoty - OZ považuje toto řešení za krajní a proto nesouhlasí

    * Jednota, s.d. pod záštitou OÚ svolává další jednání všech zúčastněných stran a chce situaci dále řešit

    * projednalo stížnost na nevhodně uložený odpad na veřejném prostranství na Holance; bude postupováno dle vyhlášky o užívání veřejného prostranství

    * finanční obnos z prodeje akcií byl výhodně uložen u KB Příbram na termínovaný vklad. Tato nemalá částka bude v budoucnu použita na částečně krytí investičních akcí v obci.

 *** Střípek ***

Školní jídelna při mateřské škole děkuje všem, kteří přebytky ze svých zahrádek poskytli pro děti.

 *** Blahopřejeme ***

Jubilanti, kteří v říjnu oslaví 60 a více let:

Masopustová Marie, čp. 134, - Falc Miroslav, čp. 121

Maříková Marie, čp. 68,  - Švec Karel, čp. 191

Lundák Karel, čp. - Chmelařová Emilie, čp. 148

Hlaváčková Zdenka, čp. 132

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.

 *** Střípky ***

Nejstarší občankou obce je paní Marie Urešová, Višňová čp. 43, která dne 16. září oslavila 90 let svého života. Blahopřejeme.

Všimli jste si opravené cesty od Vojáčkovic rybníčka a od Máchů až k silnici č. 18?

Na obecním úřadě jsou uložené katastrální mapy z roku 1839, které byly získány z Okresního archivu.

Pár zajímavostí z této mapy:

v roce 1839 vévodil Višňové kostel se hřbitovem. Obec byla rozdělena na několik částí

  1. zastavěný kruh kolem kostela ( se školou a farou ), kde stálo 27 zděných budov

  2. ze dvou částí před a za rybníčkem u Sklenářů

  3. statek na levém břehu Kocáby - ve Dvorci

  4. část na Budech, kde v této době stály dvě zděné budovy.

  5. Přes Kocábu nevedl most, jezdilo se kolem mlýna ( u Kubátů ) kde je značený brod. V celé obci bylo 31 zděných budov ( většinou statky a stodoly ), ostatní domy byly dřevěné. Obec obklopovaly sady, pole, louky a pět větších vodních ploch. Zřejmě největší rybník byl ,, Obecní ,, ( dnes je zavezen - byl mezi domem paní Urešové, čp. 43, Kocábou a silnicí ). O něco menší byl rybník zvaný,, Daňhelkovic ,, ( dnes patří Chomoutovým ) a ,, Vojáčkovic rybníček ,,. Koryto Kocáby v obci bylo o mnoho širší než dnes. Rybník ,, Šeňák ,, na této mapě není, asi patřil do katastrálního území Drásov.

  Trochu místopisu:

Část na Holance nebyla samozřejmě obydlena, na mapě nese název ,,Třebeňov ,, Název ,,na Holance ,, se objevuje na jednom z vyšších bodů v lese nad dnešním rybníkem na Budech.

Název ,, U svatých kamenů ,, najdeme v této mapě na poli mezi dnešním hřbitovem a lesem Hradiště. Naproti tomu na katastrální mapě z roku 1871 se tento místní název objevil v prostoru u dnešního kravína, které se na mapě z roku 1839 jmenuje ,, Mezi chalupama ,,.

V lesích v okolí obce jsou značena místa zvaná ,, U Burianova čihadla ,, ,,U Bartošovýho dubu ,, ,, Spálená louka ,, ,,Na stodůlkách ,,.