Višňovské střípky srpen 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           7-8/ 2001

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Červenec - Srpen 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 26.6.2001

 OZ projednalo:  
 • přijetí do Svazku obcí pro vodovody, a vzalo na vědomí návrh starosty zatím do Svazku nevstupovat, shánět další informace a po poradě s právníky předložit další návrhy na provozovatele vodovodu v obci.
 • návrhy na vypracování urbanistického řešení výstavby RD v nově budované ulici za Mš a souhlasí, aby stavební komise podala do srpnového jednání OZ konkrétní návrh vyhlášky na toto urbanistické řešení.
 • a řešilo dvě stížnosti občanů, které byly předány přestupkové komisi MěÚ v Příbrami, protože OZ ve Višňové přestupkovou komisi nemá (podmínka je právnicky vzdělaný člen OZ). 
 • žádost starosty Sboru dobrovolných hasičů p. Fiřta o finanční příspěvek na oslavy 110. výročí SDH Višňová. OZ s příspěvkem souhlasí do výše částky uvolněné pro hasiče při tvorbě letošního rozpočtu obce.

   

 Průběh řádného zasedání OZ dne 31.7.2001

 • Přítomno osm zastupitelů, jeden omluven. OZ projednalo: zprávu starosty o postupu prací na stavbě vodovodu a kanalizace. OZ souhlasí s prodloužením vodovodního řadu C o 17 metrů a propojení řadu B s řadem D v rámci projektového rozpočtu. Upozornění zastupitelů na špatný stav vozovek po výkopech u kostela a MŠ bude řešit starosta.

 • informaci starosty o jednání s možným provozovatelem veřejného vodovodu ve Víšňové, firmou AQUA Příbram. Protože vedení oslovené firmy se dosud písemně nevyjádřilo, OZ uložilo starostovi jednat s dalšími možnými provozovateli.

 • návrh odkoupit případně směnit soukromý pozemek p. Hrnčára čp. 17  z důvodu přístupu k vybudované kanalizaci a možnosti čištění potoka. OZ s koupí, případné směnou pozemku souhlasí.
 • informaci o nabídce firmy SEVA na komplexní zabezpečení obecních budov, objektů, zařízení a pracovníků z hlediska revizí, prohlídek, kontrol PO a BOZP. OZ s uzavřením smlouvy nesouhlasí, dokud firma nepředloží cenovou kalkulaci na jednotlivé položky nabídky.

 • nabídku cestovní agentury provést v obci slavnost s ukázkami dobového života na vsi,a požaduje podrobné vysvětleni záměru. 

 • informaci starosty o předání objektu čp. 48 dle nájemní smlouvy.

 • požadavek nadřízených státních orgánů na vypracování povodňového plánu obce. OZ souhlasí s vypracováním tohoto povodňového plánu odborníkem.


Stavba vodovodu se blíži k závěru a snahou obecního zastupitelstva je, uvést jej do provozu hned kolaudací. Komplikace se zprovozněním by mohly nastat tím, že některé domácnosti nemají připraveno vše tak, aby mohl být osazen vodoměr. Žádám proto ty vlastníky nemovitostí, kteří mají vyvedenou přípojku a nemají osazen držák vodoměru, aby se snažili tak učinit do konce září. V případě nějakých nesnázi se obraťte na OÚ (starosta, místostarosta).


Vážení spoluobčané,v půli měsíce července ukončila firma Šindler pro letošní rok práce na stavbě kanalizace a bude pokračovat příští rok stavbou čističky. Některé drobné úpravy jsou dohodnuté. Pokud chcete upozornit na nějaké nedostatky v úpravě komunikací, obraťte se na mne. Jenom prosím nepožadujte, aby firma nebo obec upravovala Vaše přípojky. Kanalizační přípojku má vlastni k nemovitosti zdarma, proto by mohl z výkopu teď, po slehnuti alespoň shrábnout velké kameny.Článek do Střípků píší především proto, abych poděkoval těm vlastníkům nemovitostí, kteří umožnili vedeni kanalizace přes své pozemky: Maříkovům čp. 68, Mrkosovům, Roušalovům, Kubalovům, Petříkovům, Jirsovům, Kočovům čp. 9, Vitoňovům. Vondruškovům čp.47, Hrnčárovům za umožnění příjezdu ke stavbě a těm občanům, kteří trpělivě a bez osočováni snášeli to, že měli problémy (i několik dni) dostat se do svých obydli.


Dáváme občanům Višňové možnost poznat, za co se také vydávají peníze z rozpočtu obce. 

Podle zákona platí obec, z niž děti s trvalým bydlištěm v obci docházejí do jiné školy, zřizovateli této školy neinvestiční náklady na provoz. 

Na seznamu škol je částka požadovaná MěÚ Přibram za období 1.1.2001 až 30. 6.2001 za žáky navštěvující přibramské školy. V seznamu jsou i 4 děti, které věkově mohou navštěvovat školu ve Višňové, tj. do 5 ročníku.

 

Název školy

Počet dětí

Kč / žáka

Celkem Kč.

1. ZŠ

6 X

2 967,-

17 802,-

2. ZŠ

9 X

1 047,-

9 423,-

3. ZŠ

4 X

1 514,50

6 058,-

4. ZŠ

12 X

1 271,50

15 258,-

5. ZŠ

1 X

1 786,-

1 786,-

7. ZŠ

1 X

1 592,-

1 592,-

Celkem

33

 

51 919,-

Dále je nutné počítat s částkou 32 000,- Kč za rok za 10 dětí docházejících do ZŠ v Dolních Hbitech. Pro úplnost -na provoz a údržbu naší školy jde z rozpočtu obce kolem 200000,- Kč ročně.

Členům SDH ve Višňové

V letošním roce oslavuje višňovský Sbor dobrovolných hasičů 120. výročí svého založení. Při přípravě oslav rozhodl výbor SDH nedělat žádné velké oslavy ze dvou důvodů. V době rozhodování o způsobu oslav se nevědělo, jak bude v době jejich konání obec rozkopaná z důvodu stavby kanalizace a vodovodu, za druhé nedostatek financí. 

Z těchto důvodů spočívala oslava ve slavnostní valné hromadě, konané dne 30. 6. 2002 V Bistru. Na tuto valnou hromadu byly členové pozváni pozvánkami, které členové výboru, pánové Ureš, Mácha, F. Burian st. a Bartoš roznesli. Byla připravená poděkování a vyznamenání, s čímž strávili mnoho volného času pánové F. Burian st., Bartoš a především starosta sboru Jiří Fiřt. Odměnou jim bylo, že se větší část pozvaných člena nedostavila (samozřejmě omluvou pro neúčast je nemoc, případně stáří).

Slavnostní valné hromady se zúčastnili zástupci některých okolních sborů a i zástupce HZS Příbram, ing. Soukup. Ti si čas našli ti odešli na tři-čtyři hodiny od rodin.Ve stanovách SDH mimo jiné stojí, že členové mají povinnost zúčastňovat se akcí pořádaných sborem, to znamená i valných hromad.Jsem toho názoru, a musím předeslat, že nejen já, že ti stálí nezúčastňovatelé akcí hasičského sboru z řad člena, by měli zvážit své členství. Neříkám, že to vždy vyjde, ale když se člen nezúčastní 10, 15 ale i 20 let výroční valné hromady, pak to o něčem svědčí. Samozřejmě toto není myšleno, jak už jsem výše uvedl, na staré nebo nemocné členy.............Velitel Sboru dobrovolných hasičů

 *** Střípky ***

Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční 13. září 2001.Podrobnější informace zveřejní starosta obecním rozhlasem. 

Protože se rozmáhá nešvar zabírání obecních pozemků k soukromým účelům, bude obecní úřad na základě Obecně závazné vyhlášky obce Višňová č. 1/96, o místních poplatcích, vyžadovat poplatky za zábor veřejného prostranství. 

Z vyhlášky citujeme:

Oddíl 3, článek 9:

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízeních, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

Oddíl 3, článek 12:

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veř. prostranství na dobu kratší než 10 dní je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

Oddíl 3, článek 13:

Poplatek za užívání veř. prostranství činí za každý i započatý metr čtvereční a den: a) za umístění zařízení stavebního zařízení 1,- Kč 

b) za umístění skládek materiálu a paliva do 60. dnů 1,- Kč totéž za dobu delší než 60. dnů 5,- Kč 

c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro os. vozidlo roční paušál 600,- Kč, pro nákladní automobily 1200,- Kč.

Celé znění vyhlášky k dispozici na OÚ. Žádáme proto občany, aby do 30. září odstranili soukromé objekty ze všech obecních ploch. Po tomto termínu budou uplatňovány sankce.