Višňovské střípky červenec 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           7-8/ 2000

Višňovské střípky

Červenec - srpen 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 27.6.2000

 Přítomnost 8 zastupitelů, jeden omluven.

OZ projednalo:

 •    odprodej obecního pozemku parc. č. 138/7 (u potoka na Chobotě) o výměře 143 m² za cenu 30 Kč./m² p. Jiřímu Svobodovi z Příbrami.

 • koupi pozemků u kravína, nutných k budování komunikace a výstavbu výrobně- obslužného areálu (parc. čísla jsou k dispozici na OÚ).

 •  prodejní cenu 90,-Kč za 1 m² obecních pozemků, určených územním plánem pro výstavbu výrobně-obslužného areálu u kravína.

 • složení povodňové komise obce: všichni členové OZ, p. Vojtěch Černý a p. Jaroslav Mařík.

 • výběr dodavatelů na vybavení nové kanceláře OÚ v domě služeb. Ze tří nabídek vybralo firmu NÁBYTEK NOVOTNÝ Dubno.

 • předložení návrhů členů OZ k Obecně závazné vyhlášce o ochraně životního prostředí a čistotě v obci. Návrhy budou zpracovány formou vyhlášky a ta předložena ke schválení na příštím zasedání OZ.

 • výši příspěvku z rozpočtu obce na opravu fary, která je Památkovým úřadem vyhlášena za kulturní památku. Byl schválen příspěvek ve výši 20.000,-Kč. Příspěvek od Okresního úřadu bude ve výši 200.000,-Kč, příspěvek církve nebyl dosud zveřejněn.

 • zatrubnění přítoku do rybníka u kravína v délce cca 8 m.

 • pronájem stodoly u čp. 48 pro potřeby obce - dále jednat s majitelem.

 • upozornění p. Sklenář na znečišťování Budského potoka fekaliemi čerpáním odpadních jímek. OZ bude situaci sledovat a řešit.

 Průběh zasedání OZ dne 25.7.2000

   Přítomni všichni zastupitelé.
 •    Návrh Vyhlášky o ochraně životního prostředí a čistotě v obci a s jejím zněním souhlasí. Vyhláška je k nahlédnutí na OÚ a ve vývěskách.
 •  

 • a souhlasí s vybudováním odsávání zplodin v kotelně zdravotního střediska. Bude realizována nabídka firmy REVEL včetně signalizace a revizní zprávy za cca 30.000,-Kč.

 • a vzalo na vědomí, že žádost o vstup obce do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace byla prozatím zamítnuta. Ve IV. čtvrtletí se tato žádost bude opět projednávat.

 • a souhlasí se zakoupením mobilního telefonu pro potřeby OÚ v ceně do 5.000,-Kč

 • a vzalo na vědomí oficiální zprávu o finanční dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace od Ministerstva životního prostředí

ROK

Vlastní zdroje

Půjčka ze státního rozpočtu

Dotace od Min.ŽP

2000

1,050

-

0,800

2001

1,500

3,000

4,000

2002

2,204

2,395

2,397

 

Činnost SDH ve Višňové za 1. pololetí r. 2000

Připravil jsem stránku o činnosti Hasičského sboru ve Višňové, ale i občanů, kteří se (ač nečlenové) některých akcí SDH zúčastnili.

Začínám článkem, který byl připraven do květnového vydání Střípků (poznámka redakce: pro nedostatek místa nevzšel), na něj navazuje popis hasebního zásahu při požáru 4.6.2000 u Kadleců a účast našich družstev při soutěži v rámci 25. okrsku i okresu.

Dne 3.5.2000 v 18.50 hodin jsem byl telefonicky vyzván starostkou Drásova k pomoci zdolat požár v lese za Drásovem. Za 10 minut po vyhlášení poplachu sirénou, vyzbrojeni stříkačkou a především lopatami a krumpáči, odjíždělo 16 občanů k požáru. Za účast všem děkuji.

Tato účast mě překvapila a potěšila. Potěšila především u mladých - Pepíka Procházky, Honzy Jeništy, Jirky Hájka.

O účasti se zmiňuji proto, že v nedávné době nás odjíždělo, i když jen na námětové cvičení šest. Myslím si, že i těchto cvičných výjezdů hasičů by se měli občané zúčastňovat, protože se hodnotí nejen rychlost a odbornost s jakou je daný úkol splněn, ale i organizovanost a disciplína. Právě při těchto cvičeních se získají zkušenosti, které se ocení až v případě skutečného požáru.

A skutečný požár přišel až nečekaně  brzy. 4. června kolem 17.30 hodin za bouřky a silného deště. Po vyhlášení poplachovou sirénou (pozn. Poplachovou sirénu může v případě požáru, živelné pohromy nebo jiného nebezpečí beztrestně spustit každý občan, ale musí vyčkat příchodu ostatních, aby informoval kde co hoří, případně jaké nebezpečí hrozí) se seběhlo k hasičské zbrojnici velké množství občanů.

Nepíši hasičů, protože přiběhli i lidé, kteří členy SDH nejsou. Přípravy k výjezdu byly zvládány bez zbytečných zmatků, až při příkazu: ,,Vezměte přilby" jich bylo naloženo jen pět, což při zásahu nestačilo a zasahující se pak pohybovali v nebezpečných úsecích požářiště bez nich (někteří přilby odmítli).

Ačkoliv jsem čas nesledoval, myslím, že za podmínek, které v tu chvíli byly a díky velkému počtu lidí bylo sání i vedení nataženo rychle.Prvotní zásah útočnými proudy jsem nestihl (Jako velitel jsem měl zásah řídit. V dané chvíli jsem však považoval za nejdůležitější dostat k požáru vodu a proto jsem obsluhoval stříkačku). Při mém příchodu na požářiště byl oheň již lokalizován a při příjezdu HZS Příbram, SDH z Drevnik a Drásova jsme ho měli pod kontrolou.

Náročnější práce nastala při odstraňování doutnající slámy a sena, kde hrozilo nebezpečí nadýchání se zplodin (na což doplatil hasič z Drevník  jednodenním pobytem v nemocnici).Po odjezdu HSZ Příbram (22 hodin) a SDH z Drevník (22.45 hodin), bylo třeba zbylou slámu vyvézt a rozhodit po zahradě, aby se nevznítila. Tuto činnost vykonávalo asi 12 občanů do 00.30 hod. 5. června.

Za toto (po psychickém vyčerpání) fyzicky náročnou práci jim, ale i všem ostatním, kteří se jakkoliv aktivně podíleli na likvidaci tohoto požáru chci, jako velitel Hasičského sboru, starosta obce ale i jménem rodiny Kadlecových upřímně poděkovat.

Celé akce, co jsem stačil spočítat nebo mi bylo hlášeno, se aktivně zúčastnilo 34 občanů z Višňové, 8 příslušníků HZS Příbram a 10 členů SDH z Drevník.

Možná jsem někoho přehlédl, protože mnozí občané když zjistili, že jejich pomoc není třeba odešli. Jeden odcházel se slovy: Vidím že mě zde nepotřebujete a na to neštěstí se dívat nemusím.

Ano takovýto požár v dnešní době je pro postiženou opravdu neštěstí. V dané chvíli je potěšující, že i za tak nepříznivého počasí jdou občané pomoci a pomáhají až do zmíněné půlnoci. Potěšilo to především u těch mladých, vychovávaných  dnešní komerční dobou. Zdá se, že to s Višňovou není tak zlé. Ovšem byli i občané, kteří se přijeli podívat svými auty, ale i traktorem, aby pak překáželi zasahujícím jednotkám.

Účast a umístění soutěžních družstev při soutěžích a slavnostech

 
Okrsková soutěž v Hříměždicích 20. května

muži                                                          7 místo    

děti mladší                                              2 - 3 místo
děti starší                                                  1 místo
Závěrečná soutěž děti Plamen v Rožmitále pod Třemšínem 3. června                                15 místo
Slavnost při 110. výročí založení SDH v Oborách 10. června                                                účast 8. členů
Slavnost při 95. výročí založení SDH v Drásově 1. července                                             účast 23. členů
muži                                                           1 místo
děti                                                          2 - 3 místo
Soutěž o pohár zasloužilých členů v Hříněždicích 8. července v těžké konkurenci předních mužstev okrasu muži                                                        12 místo
 

Blahopřejeme ....

Jubilanti, kteří v srpnu oslaví 60 a více let

6. srpna - pí. Veronika Štichová čp. 121 - 67 let

8. srpna - p. Emanuel Kotáb čp. 85 - 70 let

14. srpna - pí. Josefa Krákorová čp. 14 - 81

14. srpna - pí. Antonie Pšeničková čp. 53 - 75 let

18. srpna - pí. Ludmila Matějková čp.145 - 62 let

20. srpna - pí. Růžena Černá čp. 16 - 87 let

24. srpna - pí. Věra Kotábová čp. 85 - 68 let

25. srpna - pí. Marie Fiřtová čp. 75 - 69 let


Jubilanti, kteří v září oslaví 60 a více let

4. září - p. Miroslav Kočí čp.27 - 63 let

4. září - p. Václav Ureš čp. 80 - 66 let

16. září - pí. Marie Urešová čp. 43 - 91 let

18. září - pí. Věra Kášová čp. 108 - 68 let

19. září = pí. Marie Matějková čp. 77 - 74 let

20. září - pí. Hedvika Svobodová čp. 92 - 76 lat

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.