Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           7 - 8/ 1999

Višňovské střípky

Červenec - srpen 1999

 Průběh řádného zasedání OZ dne 29.6.1999

   Účast 6 zastupitelů, tři omluveni.

   Průběh: k minulému jednání:

Starosta informoval OZ o odpovědích občanů na žádost o prokázání likvidace domovního odpadu. Ze 40 dotazovaných neodpovědělo 7, z toho 6 s trvalým pobytem.

Bylo zahájeno jednání s firmou DOKAS Dobříš, spol. s. r o., ohledně změny poplatků za svoz nebezpečného odpadu

Byly projednány nabídky firem na opravy elektroinstalace v základní a mateřské škole, OZ rozhodlo zadat tyto opravy firmě Miroslav Cihelka, Jelence.

Dne 28. 6. 1999 proběhlo na OÚ jednání se zástupcem První české plynárenské, a. s., která je oprávněna, v případě vybudování plynu ve Višňové, plyn distribuovat.

OZ rozhodlo:

Požádat o vydání stavebního povolení na tyto akce: vodovod, kanalizace a ČOV.

O koupi nebo převodu pozemků v KÚ Višňová ( podrobnosti na obecním úřadě).

O poražení uschlé lípy u prodejny Jednoty. Poražena bude v době vegetačního klidu.

OZ bylo předloženo čerpání finančního rozpočtu za období leden až duben letošního roku.

OZ projednalo žádost o souhlas s povolením výstavby čerpací stanice na pozemku č. parc. 528/8 ( u staré cesty na Příbram ). Tento pozemek není ve schváleném územním plánu obce Višňová pro výstavbu zahrnut, proto bude nutná další žádost o změnu územního plánu a náklady s tímto spojené k tíži žadatele.

 

Blahopřejeme

Jubilanti, kteří v srpnu oslaví 60 a více let:

Ludmila Matějková, čp.27   -  Emanuel Kotáb, čp. 85

Veronika Štichová, čp. 121  -  Antonie Pšeničková, čp. 53

Věra Kotábová, čp. 85  -  Josefa Krákorová, čp. 14

Marie Fiřtová, čp. 75  -  Růžena Černá, čp. 16

Jubilanti, kteří v září oslaví 60 a více let:

Marie Urešová, čp. 43  -  Václav Šimonovský, čp. 72

Hedvika Svobodová, čp. 92  -  Marie Matějková, čp.77

Věra Kášová, čp.108  -  Václav Ureš, čp. 80  -  Miloslav Kočí, čp. 27

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let

 

***  Střípky  ***

Znovu žádáme občany a hlavně letní obyvatele obce, aby plastové lahve odkládali do pytlů zmačkané. Děkujeme.

Průběh řádného zasedání OZ dne 29.7.1999

     Účast 5 zastupitelů, 4 omluveni.

     Průběh: K minulému jednání:

Starosta dále vyřizuje stavební povolení na ČOV a vodovodu a kanalizace.

     OZ rozhodlo:

Posoudit nabídku na změnu pojišťovny obecního majetku dle výhodnosti.

O úpravě chodníku u školy a fary před zaplavováním dešťovou vodou z vozovky.

Nezúčastňovat se v budoucích letech soutěže vesnice roku pro vysoké vstupní poplatky.

Před úpravou cesty od kravína k silnici 1/18 odstranit keře a stromy při okrajích

Zpráva stavební komise - 4. část

Podle vyhlášky č. 132/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona musí stavební povolení obsahovat ( § 19):

Jméno a adresu stavebníka

Druh a účel povolení stavby nebo její změny

Parcelní číslo stavebních pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje

Podmínky pro provedení, případně též pro užívání stavby a odstranění stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Podmínkami stavebního povolení ( § 19 pism. d ) se:

  1. Stanoví umístění stavby na pozemku, bylo - li sloučeno rozhodnutí o    umístění stavby se stavebním povolením.

  2. Zabezpečí ochrana veřejných zájmů, především zdraví a životního prostředí

  3. Zajistí dodržení příslušných technických předpisů a zabezpečení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace

  4. Stanoví lhůta k dokončení stavby

  5. Zabezpečení plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy, nejsou-li stanoveny podmínky vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně

  6. Určí osoba odpovídající za odborné vedení realizaci stavby nebo za odborný dozor nad prováděným stavby, bude-li stavba prováděna svépomocí ( § 44 odst. 2 a 3 zákona )

Podmínkami stavebního povolení se podle potřeby dále stanoví technické požadavky, které však se týkají velkých a náročných staveb. Tato v podmínkách naší obce nepřichází v úvahu

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle po jedno ověřeném vyhotovení projektové dokumentace stavebníkovi, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba provádí, není-li sám stavebním úřadem a dále vlastníkovi stavby. Jedno vyhotovení projektové dokumentace si stavební úřad ponechá pro úřední potřebu.

Po právní moci stavebního povolení stavební úřad předá stavebníkovi štítek, na němž uvede označení stavby a jejího vlastníka, způsob provádění stavby ( dodavatelsky, svépomocí ) zhotovitelem, pokud je znám, kdo u stavby prováděné svépomocí odpovídá za odborné vedení realizace stavby nebo za odborný dozor, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.

V příštím čísle zpravodaje uvedeme, co obsahuje žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením dle  § 22 vyhlášky č.132/1998 Sb.