Višňovské střípky červen 2006

podatelna.visnova@centrum.cz

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Červenec 2006

  Úvodem:  

   Vážení občané, od veřejné schůze a minulého vydání střípků se staly důležité události a ještě další nás čekají. Proto jsme se rozhodli, ještě jednou vydat náš zpravodaj.

  Ředitelka školy:

Po odchodu bývalé ředitelky se v září loňského roku uskutečnil konkurs na ředitelku školy. Byla jediná uchazečka a nakonec nebyla uznána jako vhodná. Proto jsem rozhodli, že nový konkurs uskutečníme až před koncem školního roku, kdy se uvolní učitelé, kteří na další školní rok zatím nebudou mít zaměstnání. Konkurs proběhl. v červnu a jednou z účastnic byla i dosavadní zatupující ředitelky paní Lenka Vacková. Konkursní komisí byla vyhodnocena jako nejlepší. Proto jsem jí s účinností od 1.července jmenoval ředitelkou školy.

  Finance obce:

Dlouhou dobu jsme se potýkali s dluhy za minulé období. Teprve v lednu 2006 se nám podařilo doplatit závazky za minulé období.Práce současného zastupitelstva byla podmíněna úspornými opatřeními a hledáním zdrojů pro další rozvoj. Schválená změna územního plánu byla základním předpokladem pro prodej obecních pozemků. Ten se podařilo uskutečnil v červnu a minulý týden jsme od notáře obdrželi na účet celou domluvenou částku. Jedná se téměř o 4,5 mil. Kč. Tak zas po delší době máme na účtě větší peníze. Moc času nám do konce volebního období nezbývá, přesto bychom ale chtěli zahájit práce na dostavbě kanalizace a uskutečnit některé menší stavby.

Pohovořím nejprve o nich, pak se vrátím ke kanalizaci. 

a)Byla nám přislíbena dotace 125 tis. na rekonstrukci komunikace od kostela k rybníčku. Celkové náklady by se měly pohybovat kolem 500 tis. Byly osloveny tři firmy, z jejichž nabídky bychom měli příští týden vybrat. 

b)Již více jak 2 roky si stěžují obyvatelé Holanky na malý tlak vody ve vodovodu. Chtěli bychom z části peněz tento problém vyřešit a to bud' celkovým zvýšením tlaku v hlavním řadu a osazením redukčních ventilů na vedlejších větvích v obci a nebo vybudováním automatické tlakové stanice, která by zabezpečila dostatečné množství a dostatečný tlak vody. 

c)V ulici za školkou rostou nové domy. Novlobyvatelév1ednu tohoto roku požádali o vybudování dešťové kanalizace a nabídli finanční spoluúčast. Rozhodli jsme v zastupitelstvu i jejich požadavku vyhovět. 

d)Hygienická kontrola našla podle nových předpisů závady ve škole a bude třeba provést alespoň nejnutnější úpravy ve výdejně obědů. Počítáme, že na celkovou rekonstrukci sociálního zařízení ve škole podáme na rok 2007 žádost o dotaci z programu obnovy venkova a hlavní část prací se uskuteční v roce 2007. 

e)Z minulého období t z připravovaných akcí nám zbývá vylámaný asfalt, který chceme nechat rozdrtit a použít na opravu komunikace od domu Šmejkalů podél Kocáby k mostku, čímž bychom zvýšili břeh a při menší vodě zabránili rozvodnění a zároveň by se zlepšily podmínky .výjezdu na hlavní silnici. Další část asfaltů bychom použili na vylepšení povrchu komunikací v dalších částech obce.

f) Protože jsme našim občanům dali jen omezenou možnost nákupu pozemků nebo domů na Holance (a to přednostním právem odkupu za běžně nabízené ceny které mohou být docela vysoké), rozhodli jsme, že připravíme a zainvestujeme pozemky za hřištěm a budeme je nabízet přednostně našim občanům. O podmínkách prodeje jsem psal již minule. Mělo by proběhnout v roce 2007.

  III. etapa kanalizace :

Ještě v loňském roce jsme se ani neodvažovali doufat, že v dohledné době zahájíme dostavbu kanalizace pro zbývající části obce.Jednorázovým prodejem pozemků jsme však získali tak velké finanční zdroje, že můžeme požádat o dotaci přitom mít na povinné spolufinancování. Již jsme podali žádost o dotaci na ministerstvo, patřičné žádosti na kraj a zahájili jsme práce na aktualizaci projektové dokumentace pro III. etapu, ve které bychom chtěli odkanalizovat i stávající výstavbu na Holance. Pokud se vše podaří, chtěli bychom zahájit práce ještě v letošním roce. Stavební povolení je prodlouženo do konce roku 2008. Objem prací předpokládá, že nevystačíme s vlastními zdroji. Vzhledem k vývoji příjmů a běžnému hospodaření bychom však měli být schopni splácet úvěr ve výši 3 až 4 mil. Kč. Uvidíme, kolik budeme potřebovat.

   Vodné a stočné:

Odečty vodoměrů a výběr vodného proběhne ve dnech 4., 5. a 6. srpna. Zároveň v tomto čase mohou ti, co jsou napojeni na kanalizaci očekávat vyúčtování stočného za rok 2005. (Potřebovali jsme vyjasnit některé záležitosti kolem členů domácnosti.)

   Volby do zastupitelstva obce: 

Proběhnou ve dnech 20. a 21. 10.2006. Podrobnější informace budou zveřejňovány v zákonných termínech na úřední desce. Kandidovat mohou 

 -politické strany a koalice 

-nezávislí kandidáti

-sdružení nezávislých kandidátů 

Nezávislý kandidát a sdružení kandidátů musí k předkládané kandidátní ( listině registračnímu úřadu připojit tzv. petici, což je v podstatě listina, na které kandidát nebo sdružení kandidátů prokáže, že má ke kandidatuře pro volby do zastupitelstva obce podporu alespoň minimálního zákonného počtu obyvatel.Tyto počty jsou pro Višňovou stanoveny takto: 

nezávislý kandidát 25 podpisů 

sdružení nezávislých kandidátů 44 podpisů 

Podpisy na petici nijak nepodmiňují vaše rozhodnutí při volbách. Svým podpisem souhlasíte, aby se kandidát mohl zúčastnit voleb. Své podpisy tedy klidně můžete dát více kandidátům nebo sdružením nezávislých kandidátů. 

Pokud by ve Višňové chtěly podat kandidátku politické strany, předpokládám, že jim k tomu potřebné informace poskytnou jejich stranické sekretariáty a stranické orgány. Ve volbách se zvolí nové zastupitelstvo, které na svém prvním zasedání zvolí ze svých řad starostu a místostarostu, rozhodne, kdo bude nebo nebude uvolněný, jak budou v rámci zákona zastupitelé odměňování a jaký bude jednací řád.. Máte-li zájem o práci v zastupitelstvu a třeba se stát starostou, přihlaste se !!!

Kandidátní listiny musí být odevzdány do 15..8.2006 do 16.hod registračnímu úřadu (Městský úřad v Příbrami).Kdo věří současnému obecnímu úřadu, může využít našich služeb. Zájemcům o práci v zastupitelstvu pomůžeme splnit potřebné formality a podáme kandidátní listiny hromadně.

Kdo z nějakého důvodu tuto možnost nechce využít, bude muset podat svou kandidátní listinu se všemi náležitostmi sám. Abychom zabezpečili dostatečný výběr, je součástí tohoto výtisku Višňovských střípků anketní lístek, na kterém můžete navrhnout sebe nebo někoho jiného do nového zastupitelstva,Tyto občany pak oslovíme s nabídkou účasti ve volbách a ti kteří budou souhlasit, se mohou volebního souboje zúčastnit. Lístek vhoďte do schránky obecního úřadu nebo jinak doručte do konce července.

Ing. Jiří Nekolný - starosta

   Višňovské střípky 21 / 7 / 2006