Višňovské střípky červen 2002

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           6/ 2002

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Červen 2002

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.5.2002

Pří tom no osm zastupitelů. Jeden omluven. Hosté: Jiří Boukal a Vlastimil Burian -zástupci FC Višňová.
  • ústní návrhy zástupců FC na pronájem hřiště a kabin, a konstatovalo, že bez písemného návrhu smlouvy nelze rozhodovat. Proto bylo uloženo starostovi vypracovat na příští zasedání ZO návrh smlouvy.

  • informaci starosty o přípravě projektu rozvodu VN a NN el. proudu směrem k nové zástavbě za Mš, a doporučilo starostovi jednat s STE, a. s. o dalším postupu.informaci starosti o novém zaměření skutečného toku Kocáby a o jednání se správcem toku Lesy ČR -správa toku Benešov, který bude jednat s vlastníky pozemků o navození právního stavu. 

  • informaci starosty o průběhu kolaudací vodovodních přípojek a o možnosti vodu užívat, i když není ze strany Aqua Příbram předložena smlouva na její dodávku.

  • projednalo a uložilo starostovi prověřit další možnosti ekologické likvidace asfaltového odpadu, který vznikl při budování kanalizace a vodovodu. Stávající nabídka firmy Novadus na tuto likvidaci zní na částku 27.000,- Kč, ZO proto hledá levnější alternativu

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 14. 62002 od 14.00 hod. do 22.00 hod a 15. 6.2002 od 8.00 do 14.00 hod. proběhnou i v naší obci volby do PS Parlamentu ČR. Volební místnost pro volební okrsek Č. 1 ve Višňové bude v budově Základní školy ve Višňové. Pokud některý z voličů pro nemoc či stáří se nemůže do volební místnosti dostavit a volit chce, požádá předem na OÚ nebo v den voleb přímo volební komisi a ta zajistí odvolení přímo v bydlišti voliče, a to v sobotu v dopoledních hodinách.

Volby do zastupitelstva obce Višňové

Vážení spoluobčané,aby nedošlo k situaci jako před osmi lety, kdy byl malý počet kandidátů, rozhodlo stávající ZO uspořádat, tak jako před minulými volbami do ZO, anketu.

Pro volby, které se budou konat v listopadu letošního roku, jste společně s hlasovacími lístky na volby do PS obdrželi anketní lístky (pokud se tak nedopatřením nestalo, můžete jej obdržet na OÚ), kde můžete navrhnout na zastupitele obce ty občany Višňové, kteří mají právo volit a být voleni a mající trvalý pobyt v obci. Ti občané, kteří od Vás obdrží 5 a více hlasů, budou osloveni stávajícími zastupiteli s dotazem zda chtějí kandidovat. Z těch, kteří budou souhlasit, bude dle společně dohodnutých pravidel sestavena kandidátní listina. Samozřejmě kandidovat může kterýkoliv jiný občan, splňující výše uvedené podmínky.

Napojení domovních odpadů na kanalizační přípojky

Vážení spoluobčané,

jak jistě mnozí sledujete, v letošním roce se Pod Strání staví ČOV, která by se měla koncem srpna, nebo začátkem září uvést do zkušebního provozu. V té době se mohou domácnosti napojovat na kanalizaci svými přípojkami, které jsou většinou vyvedeny na hranice pozemků. Z důvodu rychlého napojení se na kanalizaci, navrhuje ing.Šindler, zástupce firmy která stavbu provádí, schůzku těch občanů, Vážení spoluobčané, jak jistě mnozí sledujete, v letošním roce se Pod Strání staví ČOV, která by se měla koncem srpna, nebo začátkem září uvést do zkušebního provozu. V té době se mohou domácnosti napojovat na kanalizaci svými přípojkami, které jsou většinou vyvedeny na hranice pozemků. Z důvodu rychlého napojení se na kanalizaci, navrhuje ing.Šindler, zástupce firmy která stavbu provádí, schůzku těch občanů, jejichž nemovitostí se napojení týká.

OÚ proto svolává schůzku občanů z části obce, kde je kanalizace položena. Schůzka se bude konat 27.6.2002 od 19.00 hodin v Bistru, kde Vám budou vysvětleny možnosti napojení.

 *** Střípky ***

 

Správce hřiště, pan František Gála, touto cestou děkuje dětem navštěvujícím školní družinu ZŠ a paní družinářce Mezerové za úklid zatravněných svahů a celého areálu hřiště.