Višňovské střípky červen 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           6/ 2000

Višňovské střípky

Červen 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 30.5.2000

   Přítomni všichni zastupitelé.

    Kontrola úkolů z minulého jednání:

 •    Na vybudování nové kanceláře OÚ v 1. patře domu služeb bude zadána nabídka včetně projektu více firmám. Potom proběhne výběrové řízení.
 • Odsávání zplodin v kotelně zdravotního střediska bude zadáno firmě.

OZ projednalo:

 •      OZ rozhodlo, že bude veden deník prací pracovníků VPP z důvodu kontroly a prokazatelnosti plnění zadaných úkolů.

 •  OZ souhlasí se zaměřením a koupi části pozemku (od poyemkov0ho fondu parc. č. 544 v k.ú. Višňová (u kravína).

 • Občanské sdružení ALIAS požádalo OÚ o příspěvek ve výši 1 000,-Kč. na linku důvěry, kterou provozuje. OZ příspěvek neodsouhlasilo pro nepřehlednost použití peněz.

 • OZ odsouhlasilo příspěvek 1 000,-Kč na uspořádání Dětského dne na místním hřišti.

 •  Pro bezpečný provoz kotelny zdravotního střediska souhlasí OZ s instalací zařízení pro akustický signál při přehřátí kotle. Po konzultaci s odborníky instalaci zajistí starosta.

 • OZ projednalo žádost pana Sklenáře o koupi pozemku o výměře cca 15 m²  ve vlastnictví obce, který je zastavěn částí nemovitosti. OZ souhlasí s prodejem při částce 30, - Kč/m² .

 • OZ projednalo další žádost p. Sklenáře o koupi pozemku ve vlastnictví obce, a to části parc. č. 837 v k.ú. Višňová (část sousky mezi pozemky p. Vandase a p. Sklenáře). OZ rozhodlo takto: v úřední vývěsce zveřejnit na dobu 30 dní nabídku k prodeji tohoto pozemku. Po uplynutí této lhůty bude rozhodnuto na nejbližším jednání OZ.

 • OZ schválilo sazebník poplatků za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Znění tohoto zákona i ceník je k nahlédnutí na OÚ. Blíže v našem komentáři.


 •  Budou zakoupeny mechanické nůžky na střihání keřů veřejné zeleně v obci.

 • OZ bylo informováno, že budova čp. 55 (fara) byla Ministerstvem kultury prohlášena kulturní památkou.

 • Oz projednalo žádost nového nájemce fary na možnost napojení vodovodu z obecní studny (Medánky) a souhlasí s podmínkou, že bude sepsána řádná smlouva o užívání.

 • Oz souhlasí s prázdninovým provozem mateřské školy od 14.8.2000 s podmínkou minimálního počtu 5 dětí.

 Náš komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím

   Od 1. ledna roku 2000 vstoupil v platnost zákon o svobodě informací.

Ten, kdo čte pravidelně denní tisk, už asi ví, že také orgány samosprávy musí poskytovat všechny informace, které mají; s výjimkou chráněných. Stanovený okruh informací o své činnosti, o struktuře úřadu, právních normách, kterými se řídí, o úředních postupech, formulářích, které při styku s úřadem na občanovi požadují. Bude zajímavé sledovat, jakými způsoby se s novým zákonem vypořádají nejen OÚ, protože platí i pro etátní orgány a instituce. Postoj většiny občanů obce, dříve spíše k věcem veřejným pasivní, dostal šanci tuto realitu změnit. Smysl zákona o svobodě informací spočívá hlavně v tom, že úřad nezjišťuje, jestli má právní důvod informaci požadovanou občanem poskytnout, ale naopak. Co zjistit musí, je, zda existuje právní důvod, podle kterého Vám smí (či musí) požadovanou informaci odepřít! A to je podstatný důvod, proti minulosti - úřadu podle nového zákona není nic do toho, proč se občan na informaci ptá, k čemu ji použije atd. Informaci tedy je povinen vydat, ale nebude řešit třeba její špatné pochopení - a to si musí občané uvědomit.

Poskytování informací může probíhat různě: ústně, osobně, telefonem, písemně. Pokud nebude s informací občan spokojen, nemůže se bránit jinak, než podáním písemné žádosti.Ta musí být vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech je lhůta o 20 dnů delší. Pokud bude takto požadovaná informace vyřízena, poskytnuta, znamená to ukončení celé záležitosti. Když úřad informaci v termínu neposkytne nebo informaci omezí, pak musí vydat žadateli rozhodnutí, kde všechna omezení zdůvodní. Proti tomu se žadatel může odvolat u stejného úřadu, který odvolání do 30 dnů postoupí úřadu vyššímu. Ten je potom povinen do 20 dnů. Když ani tehdy není žadatel spokojen, může podat žalobu k soudu.

Ten občan, který pravidelně pročítá Višňovské střípky, najde dostatek nejrůznějších informací v tomto měsíčníku. Jsou zde detailně zaznamenána jednání obecního zastupitelstva, což je značným přínosem oproti minulosti. Po uplynutí půldruhého roku ze čtyřletého volebního období je zřejmé, že obecní zastupitelstvo nemá zájem tajit před občany nešvary a nedostatky - to má pozitivní vliv na důvěru občanů k voleným zástupcům. Nikdo by se neměl pozastavit nad demokratickým právem kontrolovat své zástupce, vyšlé z voleb, ale zatím se občanská aktivita tímto směrem příliš neubírá....

Spekulativních a kritických hlasů se přitom ozývá dost, na škodu věci hlavně z míst při konzumaci zlatavého moku. Zvednout svůj hlas před veřejností a na rovinu, s cílem docílit nápravy, dokáže málokdo...

Zákon o informacích dává řadovému občanovi další příležitost změnit dosavadní nezájem o věci veřejné.

 *** Střípky ***

30. května se uskutečnily ,,Višňovské olympijské hry". Děti základní i mateřské školy soutěžily v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém i vysokém a krátkém i vytrvalostním běhu. Přišlo fandit i mnoho rodičů. Blahopřejeme všem vítězům.

    Sběrová akce ve prospěch ZŠ

Poděkování všem občanům, kteří odevzdali starý papír ve prospěch dětí. Koupě videa se tímto o velký kousek přiblížila. Věříme, že se opakování této akce na podzim opět zúčastníte a děti dostanou video pod stromeček.

    Den dětí

Obecní úřad děkuje deseti starším dětem za uspořádání sportovně soutěžního odpoledne ke Dni dětí, které se konalo v sobotu 3 a 6, na hřišti TJ Višňová. Poděkování patří též všem sponzorům, bez jejichž příspěvků by se tato akce nemohla uskutečnit.

   Jsou to: Obecní úřad - FC Višňová - Bistro - pí. Skuhrovcová - Koloniál - pí. Koutová - Hračky - Z. Vopička - Pneuservis - p. Hlavsa - Drumel - p. Burian - ELO - p. Lukšán - INKO - p. Vlasatý - Klempířství - p. Vybíral - ATLANTIK - p. Hovorka


Oznámení:

U příležitosti oslav životního jubilea pana Václava Lundáka čp. 94 na žádost oslavence, bude uspořádána výstava obrazů v jeho domě, a to ve dnech 10. - 30. června 2000. Pan Lundák se na všechny návštěvníky těší, a věří, že v hojném počtu přijdou shlédnout jeho celoživotní dílo.

Velice rádi zveřejňujeme pozvání pana Lundáka a přejeme mu mnoho zdraví, spokojenosti a tvůrčích sil a Vám, návštěvníci, přejeme hezké kulturní zážitky.


 Blahopřejeme...

Jubilanti, kteří v červenci oslaví 60 a více let

7. července - pí Anna Králíčková, čp. 13 - 81 let

8. července - p. Pavel Matějka, čp. 110 - 74 let

10. července - p. Václav Masopust, čp. 134 - 74 let

14. července - p. Josef Procházka, čp. 126 - 60 let

20. července - pí. Marie Lundáková, čp. - 74

26. července - pí. Marie Sklenářová, čp. 26 - 71 let

30. července - pí. Anna Kášová, čp. 52 - 78 let

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.