Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           6/ 1999

Višňovské střípky

Červen 1999

 Průběh řádného zasedání OZ dne 25.5.1999

      Účast 7 zastupitelů. Dva omluveni. Hosté: Ing. Fatka, zástupce Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

Průběh:

Ing. Fatke seznámil členy OZ s podmínkami členství ve svazku obcí pro VaK. Budou dodány stanovy Svazku, o případném vstupu obce bude rozhodnuto na příštím jednání OZ. Stojan s vývodem pitné vody ,,hydrant,, OZ rozhodlo nebudovat.

Projednání nabídky firem na odkoupení akcii ve vlastnictví obce. OZ souhlasí s odprodejem akcii STE a.s. a Středočeské plynárenské, a.s. dle nejvýhodnější nabídky. Odprodej bude smluvně ošetřen a prodejem byl pověřen starosta obce.

Po projednání nových skutečností bylo rozhodnuto novou trafostanici u kravína pro nedostatek obecních financí zatím nebudovat.

Bylo rozhodnuto zadat výstavbu nové autobusové čekárny naproti obecnímu úřadu firmě Kuba František, Příbram na základě výhodné nabídky. Náklady byly stanoveny na 60 830, - Kč bez DPH. Čekárna bude vybudována ještě v tomto roce.

S předloženou nabídkou na možnost nákupu nových akcii České spořitelny, a.s. OZ nesouhlasí.

Po projednání nabídky firmy Privátní české plynárenské, a.s. na spolupráci při plynofikaci obce (finanční účast firmy by byla 3 : 1 - 3 díly obec, 1 díl firma) obecní zastupitelstvo souhlasí s dalším jednání s touto firmou.

Rodinám v obci, které nemají zaplacen svoz TKO bude zaslán dopis, upozorňující na nový zákon o odpadech, který umožňuje kontrolu likvidace odpadu v domácnostech občanů. Dopisy budou zaslány i majitelům rekreačních objektů.

Při odvozu a likvidaci nebezpečného odpadu ,,televizorů,, je tento zpoplatňován 6, - Kč/kg a obecní zastupitelstvo souhlasí s úhradou těchto nákladů z finančních prostředků obce.

Bylo doporučeno znovu projednat s firmou DOKAZ Dobříš znění smlouvy o svozu nebezpečného odpadu (monočlánky, plechovky od barev, zářivky atd.). OZ navrhuje úhradu nákladů podle skutečně odebraného množství, nikoli paušální částkou ročně, jako doposud.

Bylo projednáno vybudování nového dětského hřiště vedle fotbalového a zastupitelstvo souhlasí zadat výrobu vybavení hřiště p. Matějkovi.

Z provedené revize elektroinstalace v ZŠ vyplynula nutnost nákladnějších oprav. Obecní zastupitelstvo vypisuje výběrové řízení na provedení oprav.

Žádost o finanční příspěvek ve výši 1 000, - Kč na odměny pro děti u příležitosti oslav dne dětí na místním hřišti obecní zastupitelstvo vyřídilo kladně.

Na četné žádosti občanů budou do konce června tohoto roku umístěny 2 kusy silničních retardérů (zařízení, které zajistí pomalou jízdu vozidel) na komunikaci u hřbitova.

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vymalováním prostorů v budovách obecního úřadu a zdravotního střediska. Náklady na vymalování ordinací si budou hradit nájemníci, vymalování čekárny uhradí obec.

 

***  Střípky  ***

A mužstvo FC Višňová si 3 kola před koncem soutěže třetí třídy vybojovalo postup do okresní soutěže. Blahopřejeme.

Obecní úřad nabízí možnost odprodeje plechové čekárny ,, naproti budově OÚ ,,. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

 Blahopřejeme

Jubilanti, kteří v červnu oslaví 60 a více let:

Antonie Pflégrová, Růžena Cihelková,

Václav Fiřt, Václav Lundák,

Marie Lundáková čp. 116, Alžběta Kadlecová

Jubilanti, kteří v červenci oslaví 60 a více let:

Marie Sklenářová, Marie Lundáková čp. 94,

Pavel Matějka, Anna Kášová

Václav Masopust, Anna Králíčková

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.

 

***  Střípky  ***

Zajímavosti ze starých matrik:

Před 100 lety v roce 1898 se v naší obci narodilo 19 dětí z nichž 6 se nedožilo 5 let.

V roce 1899 se narodilo 20 dětí a čtyři z nich do 5 let zemřely.

Pro srovnání: v loňském roce ,, 1998 ,, se občanům naší obce narodilo 9 dětí, v letošním roce zatím jedno.

Na višňovské matrice jsou uloženy matriky narozených od roku 1893, oddací matriky od roku 1906 a matriky zemřelých od roku 1900.

Starší matriky jsou uloženy v ústředním archivu v Praze.

Staré kroniky naší obce jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Příbrami.

Spokojené a slunečné prázdniny přeje redakce.