Višňovské střípky květen 2003

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Květen 2003

  Informace o dění v obci.  

Po veřejném zasedání v lednu 2003 začala obec řešit připomínky, především ohledně úpravy povodí Kocáby, aby se co nejvíce omezilo riziko zaplavení přilehlých objektů. Ve spolupráci se správcem toku a firmou Šindler bylo pročištěno koryto od ČOV až k panu Hlaváčkovi a Kocába by měla Višňovou volně protéci. Běžná práce obecního úřadu v prvém čtvrtletí 2003 spočívala především ve zpracování roční účetní závěrky, přípravě rozpočtu a inventarizaci majetku obce a kontrole financování výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV.Připravujeme dokončení přípojek kanalizace a jejich kolaudace. Každou chvíli řešíme opravy veřejného osvětlení, potýkáme se s nefunkčností veřejného rozhlasu. Po lednových odečtech vodoměrů jsme zaregistrovali úniky vody a bylo třeba zjistit kde. Nekonečný boj svádíme s odpady v katastru obce.Na následujících řádkách se některým problémům budeme věnovat podrobněji.

strana 1

  Odpady

Vedle starosti o školu v obci jsme ze zákona povinni se postarat o likvidaci odpadů na území obce. (K tomu má obec vydanou vyhlášku 1/98.) Patří sem svoz popelnic, který zabezpečuje firma Dokas. V zimním období nebyl snad týden, aby se neobjevil nějaký problém, který jsme museli řešit. likvidace odpadu se však netýká jen popelnic, ale také plastových obalů, které se shromažďují v igelitových pytlích a pracovníci obce je 2 x týdně a to v pondělí a v pátek odváží na Holanku a podle potřeby do Dolních Hbit ke zpracování.

 Zde bych rád připomenul, že plastové lahve je potřeba zmačkat a uzavřít, abychom nevozili vzduch.Na sklo jsou určeny kontejnery u prodejny. Pro větve a dřevo je určen prostor u "čarodějnic". Bohužel na tuto skládku občané navozili veškerý odpad, včetně křesel, koberců, sklenic pneumatik, železa a pod. Dětí a mládež si z nashromážděného materiálu budují slušně vybavené "bunkry", kde se pak schází. Přitom roztahají odpadky do širokého okolí. Proto přistoupilo Zemědělské družstvo k ohrazení prostorů a zamezení přístupu a celkem se není jejich snaze co divit. Nicméně jsem vedení družstva navštívil a budeme hledat společné řešení, jak umožnit shromažďování určeného opadu na stanovených místech.

Pro ukládání železného odpadu byl určen prostor u hřiště. Bohužel i zde se odkládá veškerý odpad. Likvidace této skládky spočívala v přistavení kontejneru, vytřídění železného šrotu a naložení, odvoz ostatního odpadu na skládku a vyšla na 8 tisíc Kč. Na místo byla umístěna informační cedule a přesto nám zde nějaký doveda opět složil rozbité tašky.

strana 2    

Kontejner na Holance byl původně určen na odpad organického původu - tráva a listí. Dnes se zde shroma­žďuje ostatní směsný odpad. (Za sobotu 26.4. kdy nebyla skládka otevřena se omlouvám, neuvědomil jsem si, že výpovědní lhůta obsluhy končí před koncem dubna.) Během května by mělo dojít k dokončení povrchů na ČOVa umístění tohoto kontejneru do areálu čistírny a rozšíření provozní doby. Pro stavební suť platí od roku 1998 že ji fyzická nebo právnická osoba odváží na recyklační středisko firmy Dokas ve Svatém Poli. Papír řádně svázaný by měla jednou za čtvrtletí odvážet firma Dokas. Ve dnech 26. a 27. 5. lze svázaný papír odevzdat ke kotelně základní školy. V dubnu byl firmou Dokas organizován svoz nebezpečného odpadu a proběhne znovu 11.9. od 15.00 do 15.25 před obecním úřadem.

V souvislosti s popelnicemi je v naší obci ještě jeden problém, a to jsou volně pobíhající psi. Naučili se popelnici povalit a vytahat obsah po okolí. Nezbývá nám, než touto cestou apelovat na majitele, aby zabránili jejich volnému pobíhání. Pokud by naše výzva neměla být účinná, budeme muset přistoupit k postihování majitelů,protože i v naší obci se vyskytl případ napadení psem. 

Udržení pořádku v obci a odstraňování odpadů nás stojí nemalé prostředky. Jen pro dokreslení uvádím, že skládkování 1 tuny stavební suti, která neobsahuje příměsi, dřeva, lepenky, eternitu a pod. stojí 105,-Kč a skládkování nevytříděného odpadu 1500,-Kč za tunu. Zde je možno za úplatu požádat firmu Dokas o přistavení kontejneru na Avii.

strana 3 

Bohužel, bez spolupráce s občany se nedá pořádek udržet. Takto napři klad vypadalo okolí lavičky, když ji opustila mládež 5.5.2003. 

 

 Vodovod a pitná voda.  

Vybudování vodovodu v obci stálo přes 8 603 tis.Kč. z toho byla dotace 3 158 tis a zbytek tj. 5445 platí obec a to jednak z vlastních zdrojů a jednak splátkami finanční výpomoci. Dnes je v obci cca 590 obyvatel a na jednoho obyvatele představuje investice 9224 Kč. Pro čtyřčlennou rodinu to pak je částka přesahující 36 tis. Kč. K tomu je třeba připočítat hodnoty jednotlivých přípojek a také ceny vodoměrů, které nebyly součástí dodávky od Novadusu!. Vodoměry hradila obec a staly více než 77 tis. Kč a po 6 letech užívání se musí obnovit. Bohužel, jen malá část

strana 4       

obyvatel obce se stala pravidelnými odběrateli vody. Proto jsme na veřejné schůzi v lednu informovali o našem záměru, stanovit cenu vody jako dvousložkovou a to platbu za stálé služby a platbu za odebranou vodu. Protože nemáme zatím přehled o normální spotřebě vody ani o průměrných nákladech na zabezpečení provozu vodovodu byla zatím paušální částka stanovena jako nájemné za vodoměr. 

Jestli hovořím o tom, že nemáme zatím podklady, je to tím, že po prvém odečtu jsme zjistili, že na spotřebu 4 500 m3 jme vybrali pouze 1500 m3 a zbytek vody zmizel v nenávratnu. Část objemu vody byla spotřebována na odkalení, část na naplnění systému a část bohužel utekla závada mí. Jejich vyhledání stálo necelých 25 tis. Kč a proto jsme znovu přikročili ke kontrolním odečtům, abychom zjistili, jak se podařilo závady odstranit. Pří té příležitosti byla vybírána paušální částka za vodoměry, která představuje podle typu vodoměru cca 17,-Kč měsíčně. Nejedná se o nijak závratnou částku, a přesto v několika málo případech došlo ke konfliktům v jednom případě k nezaplacení s tím, ať přípojku zrušíme. To je samozřejmě možné, ale dále to zhorší ekonomiku provozu vodovodu. Proto uvažujeme o zavedení zřizova­cího poplatku na zavedení nebo znovu-uvedení přípojky do provozu ve výši 8-10 tis. Kč. Po vyhodnocení prvních odečtů a při ceně vody nakupova­né 13 Kč by se cena vody bez nákladů na odečty, opravy a podobně pohybovala ve výši 39Kč/m3. Za tuto cenu by vodu již vůbec nikdo neodebíral a proto ztráta bude hrazena z rozpočtu obce při zachování ceny 25Kč/m3. Po opravách poklesla spotřeba vody z 16m3 za den na 10m3 za den, což představuje za rok spotřebu 3650 m3.Budeme-li chtít, aby se peníze vložené do vodovodu vrátili za 50 let, pak při této roční spotřebě vytočíme

 strana 5     

182 500m3 vody. Podělením nákladů 5 500 000 Kč/182 500 vyjde částka 30Kč na m3 bez ceny vody nakupované a nákladů na provoz vodovodu. Zvýšení spotřeby na dvojnásobek pak znamená snížení z 30 na 15 Kč. Při 20% ztrátách v systému by pak cena nakupované vody mohla činit 16 Kč (13x1,2) a při provozních nákladech 50 000 Kč ročně na provoz vodovodu by se hodnota provozních nákladů na m3 pohybovala do 7,-Kč/m3. Konečná cena vody pro spotřebitele (bez dotací z rozpočtu obce) by se pohybovala kolem 38 Kč/m3. (15+7+16=38 Pro tento propočet byly roční náklady odhadnuty a rovněž ztráty vody byly prozatím podstatně vyšší.(200%).) Kvalita vody z vodovodu je dobrá, odpovídá i chuťově a protože není tvrdá, méně poškozuje vodovodní baterie, pračky a myčky. Troufám si říci, že je rozhodně lepší než voda z většiny studní ve Višňové.

 Kanalizace a ČOV

Na úřadě se shromáždili žádosti o kolaudace kanalizačních přípojek. K zahájení kolaudací je potřeba dodat revizní zprávy k přípojkám a kolaudace mohou začít. Věc se v poslední době zpozdila tím, že se přihlásil ke kontrole Nejvyšší kontrolní úřad, pro který jsme museli připravit podklady. Revizní. zprávy k přípojkám od firmy Šindler bychom měli obdržet tento nebo počátkem příštího týdne. Pro ostatní zájemce nabízíme zpracování revizí za částku 250,- Kč.Pokud si někdo bude provádět přípojku svépomocí, je potřeba důsledně dbát, aby do kanalizace nevnikl písek a kameny z výkopu. V dolním toku kanalizace dochází k jejich hromadění a ucpávání potrubí. Jedno vyčistění vychází na 8000,­Kč. Dále žádáme stavebníky, aby před zasypáním kanalizace přizvali starostu k prohlídce.(mobil 602 227249).

strana 6   

 Placení stočného.

 Placení stočného má ze zákona 2 varianty.

1. V případě, kdy je měřený odběr vody prokazatelně jediným zdrojem vody v objektu, počítá se stočné podle odebrané vody.(V obci zatím 3 případy.) 

2. V případě, že tomu tak není, počítá se stočné podle Vyhlášky MZe č.428/2001Sb. podle tzv. směrných čísel. (pro bydlení 46m3/osobu a rok, u, rekreačních chat s přihlédnutím k době, po kterou jsou využívány, rozhodnutím zastupitelstva obce pro naše podmínky ve výši 1/2) Cena je prozatím stanovena na 15,-Kč za m3. Placení bude probíhat na základě složenek od firmy VHS Dobříš. První platba proběhne za 1. čtvrtletí a zahrnuje přípojky z roku 2002. Druhá platba proběhne za 2. čtvrtletí a to všem, kteří mají možnost připojení, bez ohledu na to, zda připojeni jsou či nikoliv. Nadále budou platby za stočné účtovány pololetně. Důvodem bude nižší administrativní náročnost. 

3. Vyvážení jímek fekálem bude placeno podle počtu fekálů a nebo v případě uzavření celoroční smlouvy podle směrných čísel.

Poděkování

si zaslouží všichni, kteří sen podíleli na přípravě čarodějnic a na stavění a hlídání májky v obci.

strana 7     

Očkování psů proti vzteklině

proběhne v neděli 18.5.2003

Višňová u požární zbrojnice 8.00 -8.45 

Višňová Holanka 8.55 -9.00 

Višňová Buda 9.10-9.15

Očkují se psi starší 3 měsíců. Cena za 1 očkovaného psa 70,- Kč

SMS zprávy na mobilní telefony z internetu jsou omezeny 60 znaky, a nedají se odesílat hromadně, proto budeme tuto variantu používat jen v nutných případech. (Z mobilního telefonu se za službu platí.)Místní rozhlas je porouchán a oprava bude složitější a dražší. Někde je sice zprávy slyšet, ale informace budou vyvěšeny na úřední desce, případně u kostela, před úřadem, na Jednotě a na vývěskách na Holance a na Budech.

 Zastupitelstvo obce hledá řidiče pro obsluhu V3S - cisterny fekálu - info na OÚ.

Podle podkladů předložených zastupitelstvu obce sepsal Ing. Nekolný uzávěrka dne 13.5.2003

strana 8