Višňovské střípky květen 2002

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           4-5/ 2002

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Duben - Květen 2002

 Průběh řádného zasedání OZ dne 26.3.2002

Přítomno osm zastupitelů. Jeden omluven.

ZO projednalo:

 • žádost p Radové, Višňová čp. 13, O poražení kaštanu na soukromém pozemku. Zastupitelé po diskusi důvodech s poražením stromu souhlasí.

 • informaci starosty o postupu prací při stavbě čističky odpadních vod. 

 • žádost fotbalového klubu FC Višňová o dlouhodobý pronájem fotbalového hřiště. Zastupitelé s pronájmem předběžně souhlasí, rozhodnutí bude vydáno po předložení písemné smlouvy

 • a odsouhlasilo technické zásady organizace voleb konaných v roce 2002. Dále zastupitelé souhlasí s uspořádáním ankety mezi občany o návrzích kandidátů pro složení zastupitelstva obce pro listopadové komunální volby. ZO souhlasí roznést tyto anketní lístky společně s volebními lístky pro parlamentní volby v červnu 2002.

 • a souhlasí s ukončením společného podávání žádostí na kolaudací vodovodních přípojek k 31. 3. 2002 a uložilo starostovi na toto rozhodnutí upozornit občany místním rozhlasem

 • ústní í anonymní písemnou stížnost na rychlou jízdu mladých motoristů po místních komunikacích a uložilo starostovi upozornit způsobem v místě obvyklém řidiče na dodržování bezpečné rychlosti při jízdě po místních komunikacích.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 25.4.2002

Přítomni všichni zastupitelé. 

Hosté: p. Jarůšek - zástupce ZD Dlouhá Lhota J. Boukal a V. Burian -zástupci FC Višňová

 • se zástupcem ZD Dlouhá Lhota p. Jarůškem příspěvek družstva na opravu místních komunikací, které družstvo též používá. Předseda představenstva družstva reagoval nabídkou na technickou pomoc (nabídka mechanizace pro obecní účely). Zastupitelé obce navrhli sepsání řádné smlouvy na způsob provedeni a finanční hodnotu této pomoci. 

 • podmínky pronájmu sportovního hřiště a kabin a se zástupci fotbalového klubu bylo upřesněno znění budoucí smlouvy

 • a souhlasí s prodejem obecního pozemku v.k.ú. Višňová, parc. číslo 38/4 o výměře 315 m2 panu Josefu Sirotkovi, Višňová 150 a pozemku p.Čo 138/32 o výměře 205 m2 manželům Vandasovým, Višňová čp, 203, při ceně 30,- Kč /m2 
 • potřebu volného přístupu ke kanalizací splaškových vod a z tohoto důvodu souhlasí se směnou a koupí pozemků ve vlastnictví obce se soukromými pozemky. a schválilo postup při opravě místního rozhlasu včetně zakoupeni nových amplionů.
 • a schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí s uvalením věcného břemene při uložení vodovodního řadu na soukromém pozemku. 
 • návrh občanů na vybudování (chodníku (zatrubnění příkopů) na křižovatce 1/18 od zastávky směrem na Buda. Protože s touto akcí nebylo počítáno při tvorbě letošního rozpočtu, nebyla výstavba schválena
 • neoprávněné užívání obecního pozemku p,č. 773/1 a souhlasí s jeho prodejem současnému uživateli.