Višňovské střípky květen 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           5/ 2001

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Květen 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 17.4.2001 

 • návrh programu řádného veřejného jednáni OZ dne 23. 4. 2001 v místním bistru 

 • nejasnosti při dodržování norem v hygienickém pásmu domovních studní při stavbě kanalizace. Proto bylo navrženo stavbu kanalizačního radu A (kolem p. Tomka) zastavit. OZ návrh odsouhlasilo a tím byla i dočasně zastavena stavba vodovodu v této lokalitě až do vyjádřeni projektanta a hygienika k zabezpečeni proti průniku vod ze splaškové kanalizace

 Průběh řádného veřejného zasedání OZ dne 23. 4. 2001

Přítomni všichni zastupitelé a hosté: Ing. Šindler, Ing. Veltruský, p. Novák, Program jednání: 

 • vystoupeni starosty, zástupců firem Šindler, Novadus a stavebního dozoru obou staveb

 • zodpovězení dotazů občanů ke stavbě kanalizace a vodovodu 
 • kontrola usneseni z minulého jednáni OZ 
 • zafinancování kanalizace na Staré Faře 

 • souhlas zastupitelů s koupí pozemků více práce při stavbě kanalizace a vodovodu
 • různé starosta přivítal všechny zúčastněné občany a hosty a seznámil přítomné s postupem prací pří stavbě kanalizace a vodovodu v jednotlivých lokalitách v obcí a s jejich finančním krytím  zástupci firem provádějících stavby odpovídali na dotazy a připomínky občanů. Jednání bylo velice bouřlivé, protože někteří občané nebyli přístupni logickým argumentům zástupců firem
 • OZ souhlasí s tím, že vícepráce při stavbě kanalizace, kde je v hygienickém pásmu domovní studna, budou řešeny u každé nemovitosti zvlášť, dle geologických podmínek a dohody majitele nemovitosti a obecního úřadu 
 • dále byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ. Úkoly které přetrvávají: 
 • Nadále sledovat znečišťování vodních toků v obci 

  Zajistit vypracování finanční rozvahy nákladů na vodovod a kanalizaci do Višňové - Buda 

  Aktualizovat inventarizační seznamy 

 • starosta informoval OZ o nabídkové ceně za zhotovení kanalizačního řadu na Staré Faře od firmy Novadus. (Pro vysvětlení-výstavba kanalizace na Staré Faře spadá do další etapy a letos není zahrnuta v rozpočtu. Při budování vodovodu na hrázi rybníka se uvažuje položit i kanalizační roury do jednoho výkopu, aby nedošlo k porušení hráze při dvojím bagrování. OZ musí zvážit, zda. je hospodárné na několik let uložit slepé kanalizační vedení do země a zatížit tak letošní rozpočet obce, nebo riskovat několikanásobné porušení hráze při pokračování výstavby kanalizace v další etapě.) Finanční komise OÚ zjistí a na květnovém zasedání OZ předloží přehled možností obecního rozpočtu na zafinancování tohoto úseku kanalizace z letošního rozpočtu 
 • OZ znovu odsouhlasilo odkoupeni pozemků v k.ú. Višňová (643/4, 503/3 u kravína, pro cestu na trafostanici a rozvod el. sítí), které již byly projednávány na jednání 27.6.2000, ale pro technické nedostatky v zápisu, které nevyhověly požadavkům Katastrálního úřadu, musely projednávány znovu 
 • starosta ve 20.40 hodin musel pro nezájem občanů a neustálé rušení jednáni OZ se souhlasem zastupitelů ukončit pro neregulérnost podmínek. Neprojednané body budou zařazeny do programu květnového zasedání OZ

 

*** Střípky ***

Děti z mateřské školy děkují všem babičkám, které se zúčastnily oslavy Dne matek, za finanční příspěvek, který využijí na nákup sladkostí na Den dětí..

 • .Firma Stanislav Jeremiáš nabízí broušení kotoučových pil každou sobotu od 10.20 hodin před budovou obecního úřadu ve Višňové.  
 • .Slovo starosty: Sděluji občanům, že v brzké době bude zakázán vjezd nákladních automobilů na starou silnici; z Hlinovek na Drásov.

Obecní zastupitelstvo tak rozhodlo proto, aby se vozovka co nejdéle udržela v dobrém stavu, neboť SÚ Příbram nebude tuto silnicí (místní komunikaci) vůbec udržovat, a její opravy půjdou z rozpočtu obce. 

Touto formou veřejně a nahlas děkuji těm členům višňovského rybářského spolku, kteří se aktivně podíleli na vyčištění Budského potoka. Jak řeklo několik občanů Višňové: Tam byl odvedeno kus pečlivé práce. Starosta. 

Obecní úřad přenechá zájemcům plechový dvojdřez s odtokem - např. do dílny na mytí motorů, atd. Informace na OÚ.