Višňovské střípky duben 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           4/ 2001

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Duben 2001

 

Vážení spoluobčané

zveme Vás všechny na veřejné zasedání

Obecního zastupitelstva,

které se koná v pondělí, dne 23. dubna

od 19. hodin v místním Bistru.

Zúčastní se i zástupci dodavatelů staveb

nového vodovodu a kanalizace v obci,

kterým můžete vyjádřit své názory, dotazy a

 podněty. Využijte tuto příležitost a přijďte 

v hojném počtu.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 27.3.2001

 Přítomno sedm zastupitelů, dva omluveni.

 Průběh jednání:

 • Průběžně sledovat znečišťování vodních toků

 • Zajistit vypracování finanční rozvahy nákladů na vodovod a kanalizaci na Buda.

 • Zaktualizovat inventarizační seznamy.

 OZ projednalo:

 • Starostou předloženou aktualizaci jednacího řádu OZ podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a odsouhlasilo ji.

 • Žádost stavebníků z Příbrami na změnu územního plánu, spočívající v zařazení pozemku č. 327/3 (na Holance) jako stavební, pro stavbu rodinného domu. OZ se změnou souhlasí v případě, že náklady s tímto spojené (změna ÚP) uhradí stavebníci ze svých prostředků. Pro zpřístupnění tohoto pozemku OZ souhlasí s prodejem části obecního pozemku k vybudování cesty. Prodejní cena byla stanovena na 30,- Kč/m².

 • Automobil T 805 z majetku obce se odprodá tomu zájemci, který učiní dne 2.4.2001 v 18. hodin na OÚ nejvyšší nabídku.

 • Žádost ZD v Dlouhé Lhotě, aby se čarodejnice ve Višňové pálily v jiné lokalitě než dosud, neboť zbytky košťat a dráty z koulí ničí při sklizni sklízecí stroje. OZ rozhodlo místo pálení zachovat, ale nechat pole vyčistit pracovníky OÚ a místními Skauty. Těmto pomocníkům z řad Skautů se za tuto a jinou činnost pro obec (např. roznášení tohoto zpravodaje) zakoupí míč do hodnoty 500,- Kč.

 • OZ bere na vědomí informaci manželů Kotábových, čp. 172 o umístění stavby nového rodinného domu na svém pozemku.

 • Při určování provozovatele nového vodovodu OZ rozhodlo uskutečnit výběr provozovatele až ve druhém pololetí roku 2001.

 • Na žádost Okresního soudu OZ souhlasí s novými přísedícími u soudu, z řad občanů naší obce.

 • OZ souhlasí s uskutečněním veřejného zasedání OZ dne 23.4.2001 od 18. hodin v Bistru, za účasti zástupců dodavatele staveb vodovodu a kanalizace.


Slovo starosty

Zemědělské družstvo v Dlouhé Lhotě požádalo OÚ ve Višňové o změnu místa pálení čarodějnic. Důvod je prostý a opodstatněný. Zbytky košťat a dráty z koulí při sklizni ničí stroje. Ti chytří řeknou, že stroje (některé) mají zařízení, které je v případě vstupu železného předmětu zastaví. Ne vždy. A když zastaví, musí obsluha předmět najít, což při množství, které se po čarodějnicích na poli nachází neúměrně sklizeň zdržuje. Zastupitelstvo obce o problému rozhodlo, jak jste si mohli výše přečíst. Věřím, že drtivá většina rodičů i těch dětí, kteří tam jdou bez dozoru, situaci pochopí a zbytky zanechají na takovém místě, aby neškodily.

Jsou rodiče, kteří dohlédnou na to, aby dítě zbytek čarodějnic odneslo , případně hodilo do ohně. Nemám však na mysli ten oheň, který rodiče pro svého synáčka vynesou do pole, ( asi aby jejich ratolest náhodou nesmrděla kouřem) tam vprostřed vesele metají koulí, a vše po jejím vyhoření nechají na místě. Vím o čem mluvím. Loni jsem odešel dříve, letos si počkám jak se tatínek - ekolog - zachová.

Někteří naši občané stále ještě nechápou, že vyvážet odpad jinam, než je vyhláškou určené, je přestupek, za nějž mohou být pokutováni. Myslel jsem si, že za most přes Kocábu vozí odpad jen starofaráci. Ne, paní zprostřed vsi tam zvrhne kárku odpadu a na napomenutí odpoví, že do kontejneru to má daleko. Při porovnání vzdálenosti jsem zjistil, že je to přibližně stejná a ke kontejneru i lepší kvality ale tam by musela jet v sobotu. Spoluobčané! to co jste  navezli za Kocábu na Staré Faře nechám odvézt a náklady s tím spojené se odečtou od příspěvku na popelnice. Proto Vy ostatní nepovažujte včasné oznámení hříšníků nebo zavolání za udávání.

 Jde i o Vaše peníze a naši Višňovou. ...........             starosta


 *** Střípky ***


Děti z Mateřské školy ve Višňové

zvou všechny babičky z obce

na tradiční slavnostní besídku na oslavu Dne matek

která se uskuteční v mateřské škole

ve čtvrtek 10. května 2001 2001 v 9,15 hodin.