Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           4/ 1999

Višňovské střípky

Duben 1999

 Vyhláška č. 1/98

obce Višňová o nakládání s odpady

  Obecní zastupitelstvo obce Višňová se usneslo podle § 36 odst. 1. písmena f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb,. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 31. března 1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I

závaznost vyhlášky

  1.   Tato závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním a stavebním odpadem obce Višňová

  2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na katastrálním území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na tomto území zdržují.

Čl. II

Základní pojmy

  1.      Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a které se její vlastník zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věci, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č.1 zákona 4. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění.

  2. komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla omezení, s výjimkou odpadu vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě zeleně včetně hřbitova. V Katalogu odpadů skupina odpadů s katalogovým číslem 20 00 00, které produkují fyzické osoby nepodnikající.

  3. Stavební odpad je skupina odpadů dle Katalogu odpadů pod skupinovým označením 17 00 00.

  4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava využívání a zneškodňování.

  5. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při její podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahuje povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se součastně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Čl. III

Shromažďování odpadu

  1.      Zbytkový směsný odpad po vytřídění dle čl. IV odst. a - g se shromažďuje do nádob o obsahu 110 L - popelnice

  2. Zakazuje se :

    a) ukládat do popelnice takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti a další odpad jako např. zemina, stavební odpad, kameny, uhynulá zvířata, tráva, hnůj a odpad určený k separaci podle čl. IV. odstavce a - g.

      b) do nádob na vybrané druhy odpadu ukládat jiné druhy odpadu, než pro které jsou určeny.

      c) do kontejneru u hřbitova na pozemku par. č. 513/5 odkládat jiný odpad než odpad ze hřbitova. Zákaz se vztahuje i na odpad vznikající při opravě a kopání hrobů.

Čl. IV

Odpady v obci se shromažďují tímto způsobem

   a) odpad organického původu (tráva a listí) bude odkládán do kontejneru na pozemku par. č. 399/3. Dříví bude odváženo do míst pálení čarodějnic.

     b) železný šrot bude prozatím ukládán na prostranství nad hřištěm.

     c) sklo se ukládá do označených kontejnerů umístěných u prodejny Jednoty.

    d) plastové obaly (ne plastové obaly se zbytky a obsahem škodlivin) se ukládají do sběrných pytlů, které jsou umístěny v obci.

      e) stavební odpad, zeminu a podobný materiál odváží fyzická osoba i původce tohoto odpadu na recyklační středisko firmy Dokas Dobříš ve Svatém Poli.

      f)  papír, řádně svázaný, bude 1 x za čtvrt roku odvážet firma Dokas Dobříš.

     g) odpad uvedený v příloze vyhlášky, dále opotřebované pneumatiky, televize, ledničky a staré léky bude 1 x za čtvrt roku odebírat firma Dokas Dobříš.

     h)  ostatní komunální odpad bude ukládán do popelnic na základě zaplacení poplatku právnické osobě, pověřené obcí a bude odvážen na řízenou skládku.

   i) kontejnery umístěné na pozemcích obce par. č. 399/3 a 513/5 budou odváženy na řízenou skládku.

Čl. V

Stanoviště popelnic

Popelnice ve vlastnictví fyzických osob budou umístěny na pozemcích v jejich vlastnictví. Před svozem vlastník umístí popelnici na místo dostupné autu svážející odpad. Po vyprázdnění si vlastník tuto popelnici umístí na vlastní pozemek.

Dojde-li při této přepravě ke znečištění veřejného prostranství, je vlastník povinen neprodleně znečištění odstranit. Pokud ke znečištění dojde při vyprazdňování popelnice, přechází tato povinnost na odvozce.

Čl. VI

Příspěvek obce na likvidaci odpadu

Při úhradě svozu popelnic poskytuje obec ze svého rozpočtu fyzickým osobám, trvale žijícím v obci, příspěvek ve výši do 25% ceny odvozu. V případě vzniku černé skládky na území obce bude tento příspěvek krácen o náklady spojené s její likvidací.

Otiskli jsme část vyhlášky o odpadech, abyste si osvěžili paměť, co se týká odkládání odpadů, neboť letošní jaro je z hlediska ukázněnosti občanů, při odkládání odpadů dosti špatné. Někde celé nákladní auto zvrženého odpadu, jinde suť, kde nemá být. Televize je nebezpečný odpad, přesto jsou vyváženy tam, kde být nemají, to samé je s pneumatikami.Opravdu to není udávání, když přijdete na úřad a řeknete: Starosto támhle je vyvezen bordel a vyvezl ho tam ten a ten. Prozatím se ještě taková situace řeší domluvou. Ona je totiž likvidace těchto skládek stále dražší, promítne se do ceny odvozu popelnic a tím zasáhne i Vaší peněženku. Někteří občané stále ještě odvoz popelnice zaplacen nemají, protože, jak říkali, topí dřevem. Zapomínají, že z komína jde kouř a ten ukáže, čím se topí. Když se potom valí černý a ještě k tomu nasládlí kouř, je každému jasné, že ten pan domácí pálí plasty a popel pak sype na zahradu. Pro jistotu k sousedovu plotu.                   Jaroslav Větrovský, starosta

 Průběh řádného zasedání OZ dne 30.3.1999

    Účast 7 zastupitelů, 2 omluveni. Hosté: Mgr. Palánová, MUDr Jiroušek

I když toto jednání OZ bylo proklamováno na stránkách našeho měsíčníku a občané byli pozváni, zúčastnili se pouze tři. Že by se pouze tři občané zajímali o dění a budoucnost Višňové?

   Řešilo se: (nejdůležitější body)

    *   Proběhlo jednání o preferenci investičních akcí v obci (plyn, voda, kanalizace + čistírna). Již v minulém měsíci jsme Vás informovali o nutnosti upřednostnění jedné akce z finančních důvodů. Ani tentokrát nepadlo konečné rozhodnutí. Tato závažná otázka bude řešena na dalších jednáních.

          *    Po drobných úpravách byl schválen vyrovnaný rozpočet v celkové výši 6 770 300, - Kč. Úplné znění rozpočtu je zveřejněno na vývěskách.

         *    Byla schválena místní vyhláška o užívání zábavné pyrotechniky, která je také vylepena na veřejných vývěskách a doporučujeme ji prostudovat.

      *   Byl schválen vstup obce do Sdružení měst a obcí okresu Příbram, za účelem získání podílu na privatizaci s. p. ČSAD Příbram a sdružení finančních prostředků na dopravní obslužnost.

*   Nebyl schválen vstup obce do Svazku obcí Knínska.

     *   Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s žádostí p. Marhoula o povolení k užívání stodoly u čp. 48 pro dřevovýrobu, protože tato lokalita není ve schváleném územním plánu určena k podnikání.

        *   Obecní zastupitelstvo souhlasí s uvolněním finančního příspěvku ve výši 2 000, - Kč na podporu souboru zobcových fléten Višňička.

    *   Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 50, - Kč na občerstvení pro každou ženu, která se zúčastní oslavy Dne matek v místním Bistru.

*    Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s napojením fary na vodovodní řád sousední základní školy.

 ***  Střípky ***

      Střípek z kultury:

         V sobotu 10. 4. se zúčastnil hudební soubor ,,Višňička ,, pod vedením paní Mgr. Čihalové regionálního kola soutěže ve hře na zobcové flétny, které se konalo v Plzni. Višňovou zastupovaly dva soubory ve druhé a třetí věkové kategorii a oba se umístily na prvních místech. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci a propagaci naší obce. Do další hudební činnosti přejeme hodně zdaru

       Pozvánka na Den matek:

 Obecní úřad zve všechny dívky, maminky i babičky

na přátelské posezení do Bistra u příležitosti DNE MATEK v sobotu 8.5.1999 od 15 hodin.

Program:        Vystoupení dětí

Občerstvení

Volná zábava s hudbou

            Dne 29.4.1999 bude fa. Dokas odvážet nebezpečný odpad (monočlánky, autobaterie, zářivky, staré barvy, obaly od olejů atd.). Auto bude čekat u pošty v době mezi 15.00 - 15.15. hodinou.

              Zasedání OZ budou od tohoto měsíce začínat až v 19. hodin.

 Blahopřejeme

Jubilanti, kteří v dubnu oslavili 60 a více let:

Květa Lundáková, Jaroslav Mařík,

Josef Tomek, Stanislav Pšenička,

František Hnida, Václav Brůžek,

Zdeňka Švecová, Ladislav Petřík, Růžena Koutová

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.