Višňovské střípky únor 2002

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           2-3/ 2002

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Únor - Březen 2002

 Průběh řádného zasedání OZ dne 29.1.2002

Přítomno sedm zastupitelů. Dva zastupitelé byli omluveni 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že každý majitel nemovitosti může se svým majetkem, pokud neporuší platné zákony, nakládat dle svého a nemusí mít ničí souhlas, je velice pravděpodobné, že i přes důrazné protesty zastupitelstva obce bude záměr vlastníka (umístění výše uvedené komunity na faře) uskutečněn.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 26.2.2002

Přítomni všichni zastupitelé. Hosté: ing. Kovalčík, ing. Dudík ­ firma NOVADUS .ing. Veltruský - stavební dozor na stavbě vodovodu.

Schválený rozpočet obce na rok 2002

Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný

Příjmy celkem.................... 11 277 400,  

Výdaje celkem....................11 277 400,  

Přehled rozpočtu dle jednotlivých kapitol najdete ve vývěsní skříňce Obecního úřadu.

 *** Střípky ***

  Slovo starosty:  

Při jednáních o kolaudaci vodovodních přípojek, bylo Stavebním úřadem (SÚ)Příbram rozhodnuto, že přípojky lze zkolaudovat až po kolaudací hlavní stavby a o kolaudací si musí každý vlastník přípojky požádat SÚ sám. Pokud by někdo používal přípojku bez kolaudace, vystavuje se postihu podle stavebního zákona.Formuláře SÚ na žádost o kolaudaci jsou na Obecním úřadě ve Višňové, kde si je můžete vyzvednout. Tyto formuláře je třeba vyplněné, podepsané všemi vlastníky nemovitosti, odevzdat na OÚ Višňová do 31. 3.1002.

V poslední době se množí stížnosti na nadměrnou kouřivost komínů některých rodinných domků, ale í provozoven. Tento nažloutlý hustý dým vzniká špatným spalováním při topení pevným palivem - uhlím. (Když vidím a cítím, jak z některých komínů vychází černý a nasládlý dým, pochybují, že spalují jen uhlí). 

V souvislostí s novým zákonem o ochraně ovzduší - zák. č. 86/2002 Sb., který začne platit 1. 6. 2002 -chci upozornit majitele takovýchto nemovitostí na § 12 uvedeného zákona: Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečištění (stacionární zdroj -kotel). 

Odst. 1/ Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinní 

a) uvádět do provozu a provozovat kotle jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto kotlů. 

b)Oznámit kotel, který vypouští těkavé organické látky, orgánu obce způsobem stanoveným prováděcím správním předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejích spotřebě obci.

c)Plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1, tj. pokud vlastník neplní povinnosti při ochraně ovzduší stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy, uloží mu orgán ochrany ovzduší zjednání nápravy. 

d) Dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. 

Odst. 4/ Nedodržení povinností uvedených v odstavci 1 písmeno e) je přestupkem podle zvláštního právního předpisu zák. Č. 200/90 Sb. o přestupcích, kde za přestupek porušení obecně závazných právních předpisů o ochraně životního prostředí lze uložit pokutu 3 000,- Kč.  

Obdobně řeší tento zákon spalování listí -§ 3 odst. (5): 

V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Orgán obce (OÚ) v přenesené působnosti může nařízením obce stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 1 pism. h, nebo jejich spalováni zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejích odstranění podle zvláštního právního předpisu. -V naší obci řešeno Obecně závaznou vyhláškou Č. 1/98 o nakládání s odpady: či. IV odst. a) -odpad organického původu (tráva, listí) bude odkládán do kontejneru na pozemek par. Č. 399/3. Dřiví bude odváženo do míst pálení čarodějnic. 

§ 50 odst. 1 písm. h zní: OÚ vydá nařízení, jímž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů nebo toto spalováni zakázat. Pří stanovení těchto podmínek přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačním období a hustotě obytné zástavby

Upozorňuji občany, že vývěsní skříňka Obecního úřadu Višňová – úřední deska se nachází na chodbě Obecního úřadu (proti vchodu na poštu).

Starosta.