Višňovské střípky březen 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                             3/ 2001

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Březen 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 27.2.2001

 Úkoly z minulého jednání:
 • Nadále sledovat původ znečištění vodních toků.

 • Jednací řád obecního zastupitelstva - musí zpracovat starosta.

 • p. Tomek nesouhlasí s neúplnou informací o odměně starosty a požaduje její doplnění v příštím Zpravodaji. Při přepisování textu v minulém zpravodaji vypadl článek 1.2 Uvolněným členům dle § 3 v květnu a v listopadu náleží další odměna a to ve výši měsíční odměny, na kterou uvolněným členům zastupitelstev naposledy vznikl nárok, včetně zvýšení o 2000 kč, pokud jim náleží ... tj. 13. a 14. plat ve výši měsíčního.

 • V minulém zpravodaji jsme informovali, že uvolněnému starostovi přísluší příplatek podle počtu obyvatel obce. Po uzávěrce jsme ze Zákona o obcích č. 128/2000 §73 zjistili, že počet obyvatel se určuje k 1. lednu příslušného roku a zaokrouhluje se na celé stovky nahoru.

Při určování platu starosty se vycházelo ze skutečného počtu obyvatel, který byl zaokrouhlen směrem dolů, proto byl plat starosty o 830,- Kč měsíčně méně a na vlastní žádost starosta nehodlá tuto skutečnost měnit.

 • Odpověď na dopis občanů Višňová - Buda.

V souvislosti s budováním vodovodu a kanalizace obdržel obecní úřad od občanů části obce Buda dopis, ve kterém požadují vysvětlení, proč není při budování vodovodu a kanalizace počítáno i s části obce Buda. Obecní zastupitelstvo dopis projednalo a rozhodlo pozvat občany na své zasedání v úterý 27.2.2001, kde by podalo vysvětlení a zároveň vyslechlo jejich názory.

Že se při přípravě prací na vodovodu a kanalizaci s části Buda nepočítalo je fakt, který není příjemný ani občanům Bud ani zastupitelům. Zdroj konfliktu je třeba hledat již v minulosti, kdy obec zpracovávala a veřejně projednávala územní plán obce. Již v té době nebylo s investicemi tohoto charakteru pro část Buda počítáno. Při přípravě investičního záměru a při zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotace se vycházelo ze schváleného územního plánu. Ani v této době na tuto skutečnost nikdo výrazně neupozornil. Odezva přišla až v době, kdy byly akce schváleny a obec začala projednávat s vlastníky dotčených nemovitostí plné moci k vyřizování stavebního povolení. Proto jednání proběhlo v poněkud napjaté atmosvéře, ale nakonec byly podány určité návrhy, které by měly situaci uklidnit.

Účastníkem jednání byl také projektant ing. Ureš, který na základě podkladů z projektové dokumentace k vodovodu a kanalizaci seznámil přítomné s finanční náročností akce vzhledem k velké vzdálenosti od ucelené kanalizace v obci Višňová a k přepočtu nákladů na osobu. Protože investiční akce jsou finančně náročné, hledalo zastupitelstvo možnosti získání zdrojů. Jedním z nich bylo získat dotace a bezúročné půjčky od státu. Abychom vyhověli podmínkám státu, bylo budování kanalizace rozděleno na tři etapy. Stavební povolení a žádost o dotace zahrnuje pouze prvé dvě etapy. Důvodem pro rozdělení na etapy byl i limit státu, kdy dotovaná akce nesmí překročit 18 mil. Kč. To tedy znamená, že ani všichni občané přímo ve Višňové nebudou mít zatím možnost připojení na kanalizaci. Ze strany občanů Bud byl podán na jednání návrh, aby OZ našlo nějakou jinou formu, jak těm, kteří nebudou mít možnost připojení na kanalizaci tuto újmu vynahradit, například tím, že jim bude vyvážet jímky na náklady obce a nebo jim poskytne na tuto službu slevu. OZ se zavázalo tuto variantu prozkoumat a připravit podrobnější podmínky.

Dalším bodem bylo projednání přípojky vodovodu. OZ se zavázalo prověřit finanční možnosti obce a doplnit projekt o prodloužení vedení vodovodu na Buda. Z projednávání tohoto bodu vyplynul úkol pro starostu projednat možnost příspěvku na vodovod a kanalizaci s lesním závodem, který zde má působnost.

Z jednání rovněž vyplynul úkol pro starostu, projednat na dopravní policii možnost silničního značení, které by osadu Buda označily za uzavřenou obec s omezením rychlosti jízdy. To by mělo zvýšit bezpečnost především pro děti v letním období, kdy navštěvují vodní nádrž.

Po této části zasedání občané Bud opustili úřadovnu a jednání zastupitelstva pokračovalo projednáváním podle programu.

 • Obecní zastupitelstvo přijalo informaci, že je k odkoupení pozemek PK 19 v katastrálním území Višňová (při výjezdu z Višňové směr na Ostrov po levé straně - pole užívané panem Kadlecem). OZ s úplatným převodem pozemku na obec souhlasí.

 • Oz souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 18 KÚ Višňová (jedné se o přilehlou polní cestu u pozemku PK 19)

 • Dalším bodem zasedání bylo projednání Programu obnovy venkova. Starosta přednesl návrh na jeho realizaci. OZ jej doplnilo, projednalo a schválilo v tomto znění:

pro rok 2001 - Oprava klempířských prvků a střechy na základní škole.

pro rok 2002 - 1) Oprava střechy na zdravotním středisku.

2)Příprava projektu vodovodu na Buda.

3)Oprava topné soustavy v základní škole.

pro rok 2003 - Oprava místních komunikací v částech, kde byl budován vodovod a kanalizace (důvodem je slehnutí výkopů)

starosta zpracuje žádost o státní dotace z tohoto programu.

 • OZ souhlasí se změnou ve vedení kanalizace: úsek za domem p. Žemlíka směrem ke hřbitovu (parc. číslo 513/9, kde vedení nemá opodstatnění) bude zrušen a materiál bude použit na úsek u pozemku PK 19, kde při příští změně územního plánu obce budou navrženy stavební parcely.

 • Manželé Kotábovi si podali žádost na vytvoření stavební parcely. Navrhovaná parcela není v územním plánu obce zanesena jako stavební. OZ se usneslo, že pokud si žadatelé podají na OÚ žádost na změnu v územním plánu a náklady s tím spojené uhradí ze svých prostředků, nebude mít proti změně námitek.

 • OZ projednalo návrh na budoucího provozovatele vodovodu a souhlasí v případě přijetí obce do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace s provozováním vodovodu přímo Svazkem a v případě nepřijetí obce do svazku s provozováním vodovodu firmou AQUA Příbram. Starosta ještě prověří podmínky pro stanovení provozovatele.

V této souvislosti je nutné zdůvodnit zvýšení ceny přípojek vodovodu. Budoucí provozovatel Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram SOVaK požaduje domovní přípojky na potrubí z materiálu HAWEX a vodoměrnou soupravu Hawle, která je bohužel dražší (5 300,- Kč), firma NOVADUS při zpracování finančního projektu použila levnější materiál (3 500,- Kč), ale SOVaK při použití levnějšího materiálu vodovod nepřevezme.

  Různé:

 • Nadále sledovat původ znečištění vodních toků.

 • OZ bere na vědomí úhradu části ceny za přípojku elektrické energie pro ČOV, ale uložilo starostovi prověřit možnosti snížení hodnoty jističe a tím i ceny.

 • OZ rozhodlo předat nepotřebný počítač z obecního úřadu základní škole.

 • OZ souhlasí se závěry inventarizace majetku obce a s návrhy inventarizačních komisí na vyřazení majetku, a ukládá starostovi zaktualizovat inventarizační seznamy jednotlivých objektů.

 • Oz nesouhlasí se způsobem vedení stavebního deníku firmy NOVADUS a ukládá starostovi v součinnosti se stavebním dozorem prověřit formální a věcnou správnost zápisu a zjednat nápravu.


Vážení spoluobčané

pro potřeby OÚ byl zakoupen nový počítač, protože ten starý na nové programy již nestačil. Součástí výbavy je i modem, a tak se všem občanům naskýtá možnost zasílat své připomínky a náměty k práci obecního zastupitelstva a obecního úřadu pomocí elektronické pošty.

E - mailová adresa je visnova@centrum.cz. Zároveň máte možnost zveřejňovat informace obce na internetových stránkách. Zde jsou dvě alternativy, buď naše stránky umístíme u některého z poskytovatelů internetu zdarma, nebo si obec zaregistruje za úplatu internetovou adresu (doménu) samostatně.

V případě samostatné registrace máme možnost výběru adresy v následujícím tvaru www.visnova., která zatím není obsazena a protože v České republice jsou Višňové čtyři, byli bychom první. Výhoda takové adresy je, že se dobře pamatuje, a že i při náhodném zadání takové adresy z jiné obce se uživatel podívá na naše stránky. Nevýhoda je, že se za to musí každoročně platit a to přibližně 3 000,- Kč ročně.

V případě, že bychom netrvali na získání adresy v uvedeném tvaru, pak máme celou řadu možností, u koho se zdarma přihlásit. Potom ale musíme počítat s tím, že adresa na naše stránky na internet bude mít delší a hůře zapamatovatelný tvar, např .www.poskytovatel.cz/visnova

Pokud cítíte potřebu se k tomuto problému vyjádřit, můžete buď písemně nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 Zároveň prosíme všechny občany Višňové, kteří mají zájem o zveřejnění své e-mailové adresy, aby ji zaslali na úřad.

 


*** Střípky ***

 • Poplatek ze psů na rok 2001 se vybírá na OÚ od 12.3. do 28.3.2001 každé pondělí a středu od 8. hod. do 20. hodin. Výše poplatku za každého psa je 50,-Kč.

 • Příští změna územního plánu obce je plánována na rok 2003. Proto je třeba již nyní zvažovat náměty občanů na změny územního plánu. Upozorňujeme proto občany, aby své požadavky a náměty průběžně doručovali na OÚ, aby mohly být včas zapracovány.

 • Okresní soud Příbram hledá nové zájemce o práci přísedícího zdejšího soudu (soudce z lidu). Pokud by někdo měl zájem o tuto práci, ať se přihlásí na OÚ (je nutné negativní lustrační osvědčení a čistý výpis z rejstříku trestů).

 • Příští zasedání bude 27.3.2001 od 18. hodin na obecním úřadě.

 • Obecní úřad oznamuje, že bude prodávat nákladní automobil Tatra 805 z majetku obce. Případný kupec si může vyžádat podrobnější informace na OÚ.