Višňovské střípky březen 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           3/ 2000

Višňovské střípky

Březen 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 29.2.2000

  Přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven.

  Hosté: Mgr. Iva Palánová.

 Kontrola úkolů z minulého jednání:

  •   Firma KS Klima Service nedodala propočet a nabídku řešení pro odsávání kouře v Bistru.

       OZ  projednalo:

  •       Byl schválen rozpočet příjmů a výdajů finančních prostředků obce na rok 2000 (detailní položky uvedeme v příštím vydání).

  • Byla schválena komise pro výběrové řízení na dodavatele staveb ČOV a vodovodu. Složení komise: p. Větrovský, p. Tomek, p. Šimonovský, p. Rys a p. Fiřt.

  •  OZ souhlasí s úplatným převodem pozemku ve správě Pozemkového fondu ČR, par. číslo 502/1 vk.ú. Višňová do vlastnictví obce. Dále souhlasí s bezúplatným převodem pozemku ve správě Pozemkového fondu ČR parc. číslo 181/3 do vlastnictví obce (oba pozemky se nacházejí u kravína).

  • Se smlouvou na opravářsko-údržbářské práce elektro v obci, kterou nabídla firma Drumel, obecní zastupitelstvo souhlasí.

  • S dotazem občanů z části Buda na řešení kanalizace v této části obce seznámil OZ starosta. Bylo rozhodnuto, že v souvislosti s výstavbou ČOV bude kanalizace a likvidace odpadních vod v části obce Buda a Holanka řešena odvozem fekálii přímo na čističku odpadních vod.

  • Starosta podal informaci o postupu výstavby trafostanice a potřebou koupě dalších pozemků na její zpřístupnění. OZ proto souhlasí s koupí těchto pozemků

  • Starosta podal informaci o poražení stromů v povodí Kocáby.

  • Veřejné osvětlení před bytovkami čp. 183 - 185, které delší dobu není v provozu, bude opraveno dodavatelsky v rámci rozpočtu obce.

 *** Střípky ***

Vážení spoluobčané, ZŠ a MŠ ve Višňové Vás prosí o spolupráci při sběru papíru: noviny, časopisy, vlnitý karton i papír netříděný a železa. Sběr by proběhl v měsíci květnu. Termín bude upřesněn plakáty. Výtěžek by byl věnován na koupi videa, které bylo odcizeno v ZŠ.

Děkujeme, žáci a učitelé ZŠ a MŠ.

 PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM, ŽE POPLATEK ZE PSŮ JE NUTNÉ ZAPLATIT NA OBECNÍM ÚŘADĚ DO KONCE BŘEZNA.

Stalo se před 50. lety ...

Výpis z kroniky obce v roce 1950.

Zásluhou a obětavostí pana Emanuela Lundáka čp. 64. byla v obci pobočka Československého červeného kříže.

Školní poměry v roce 1950

Škola byla zase trojtřídní a navštěvovalo ji 86 žáků. Z učitelůvyučovali: ředitelka Marie Škorničková, učitelka Marie Soukupová a Miroslava Madrová. Ve škole byla provedena menší úprava, dřevěná přepážka a byl zakoupen psací stroj. Školní děti sehráli jednu divadelní hru ,,Věrní kamarádi". Mateřskou školu navštěvovalo 26 dětí a vyučovala je uč. Květa Hasmanová z Příbrami.

Kulturní život v roce 1950

V masopustě se odbývaly obvyklé plesy. Spolek divadelních ochotníků sehrál opět pět divadelních her v deseti představeních. 5. a 6. března sehrána hra ,,Palackého třída 27" od Ferdinanda Šamberka. 8. a 9. dubna divadelní hru ,,Psohlavci". 28 a 29 kv2tna sehr8na hra ,,Paní Marjánka, matka pluku" od J.K.Tyla. Hra tato měla velký úspěch, takže se to rozneslo po celém okolí a dne 16. července na požádání byla sehrána našimi herci v obci Podlesí. 9. a 10. prosince sehrána hra ,,Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud" rovněž od J.K. Tyla. 30. a 31. prosince sehrána veselohra od V.K. Klicpery ,,Zlý jelen". Všechna divadla byla hojně navštívena a měla velký úspěch nejen u nás, ale po celém okolí.

Při MNV byly zřízeny matriční úřady, takže farní úřady přestaly vésti matriky a vedl je matrikář na MNV. U nás zřízena svatební síň ve škole, hned po levé straně u silnice. Matrikářem ustanoven Karel Čermák, správce polesí Višňová a jeho zástupcem Šimonovský Josef, čp. 28. První svatbu ve svatební síni měla Marie Kopecká z čp. 18 s Františkem Fikarem z mýta okr. Rokycany.

   Poznámka:   V tomto roce bylo 7 svatebních obřadů. Mezi jinými byli oddáni i součastní obyvatelé naší obce:

29.4.1950 p. Karel Švec a Zdeňka, roz. Cihelková

10.6. 1950 p. Jaroslav Mařík a Helena, roz. Kášová

Protože tyto dva manželské páry oslaví 50 let společného života, dovolujeme si již nyní k jejich Zlaté svatbě blahopřát.

Blahopřejeme ...

Jubilanti, kteří v dubnu oslaví 60 a více let:

1. dubna - pí. Květa Lundáková, čp. 11 - 64 let

1. dubna - p. František Hnida, čp. 184 - 66 let

3. dubna - pí. Zdeňka Švecová, čp.191 - 67 let

4. dubna - pí. Růžena Koutová, čp.81 - 71 let

6. dubna - p. Ladislav Petřík, čp.133 - 79 let

7. dubna - p. Jaroslav Mařík, čp. 125 - 72 let

7. dubna - p. Zdeněk Hotový čp. 135 - 60 let

12. dubna - pí Božena Sirotková, čp. 147 - 60 let

20. dubna - p. Josef Tomek, čp. 130 - 64 let

29. dubna - p. Václav Brůžek, čp. 32 - 77 let

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.