Višňovské střípky únor 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           2/ 2001

Višňovské střípky

Únor 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 1.2.2001

 Přítomno 8 zastupitelů, jeden omluven.
 • Bylo předloženo čerpání finančních prostředků na ČOV, kanalizaci a vodovod za r. 2000. Oz požaduje celkový přehled čerpání a finanční zabezpečení (dotace, vlastní zdroje, úvěr) celé investiční akce. Bude předloženo na příštím zasedání. Vypracují p. Tomek, p. Nekolný, p. Šimonovský, podklady vydá starosta.

 • Bude nutné vypracovat oslovení občanů k udělení plné moci na projektovou dokumentaci přípojek a vydání stavebního povolení. Návrh dopisu byl přijat na mimořádném zasedání. OZ pověřuje starostu zjistit podmínky vydání stavebního povolení.

 • Ing. Nekolný předložil nabídky na nákup nového počítače pro obecní úřad. Byly předloženy nabídky od firem Asoft Příbram, AutoCont a 5P Computers Dobříš. OZ se rozhodlo pro nabídku firmy 5P Computers a ukládá Ing. Nekolnému její realizaci s nepřekročením částky 30 000,-Kč.

 • OZ projednalo dopis občanů Bud, ve kterém žádají vysvětlení, proč obec nepočítá s inž. sítěmi na Budech. Tento dopis bude projednán dne 27.2.2001 na žádném zasedání OZ, kam starosta písemně pozve občany Bud a současně zjistí a prověří možnosti (i finanční) napojení této lokality na vodovod a kanalizaci.

 • Zápis do kroniky za r. 1999 - připomínky členů zastupitelstva zapracuje kronikářka do návrhu a zapíše do kroniky.

 • OZ požaduje prověřit nutnost hradit částečně mzdové náklady pedagogických pracovnic základní školy a kuchařek školní jídelny z rozpočtu obce. Starosta toto projedná s pracovníkem referátu školství OkÚ.

 • Byly projednány návrhy firem ČSAD a Bosák na dopravní obslužnost na tento rok. OZ souhlasí s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Počet autobusových spojů zůstává stejný.

 • OZ projednalo údržbu komunikace p.č. 884 (Hlinovky - 1/18 směr Drásov) Byla předána námitka firmě SÚS na prováděný zimní posyp. Firma odpověděla, že komunikace není ve správě SÚS (nejsou oprávněni udržovat). Proto obecní úřad zajistil posyp této komunikace, případně zajistí svislé značení, omezující průjezd vozidlům o hmotnosti nad 3,5 t s výjimkou hromadné přepravy osob.

 • OZ vyslechlo informaci starosty z valné hromady Sdružení měst a obcí Doprava 99 o privatizaci ČSAD. Doplňující informace připraví starosta na příští zasedání OZ.

 • Inventarizace majetku obce bude uzavřena fyzickými kontrolami do 12.2.2001, a na dalším jednání OZ bude předložena sumarizace inventur.

 • OZ projednalo návrh p. Fiřta položit do výkopu vodovodu na Holance součastně i zatrubnění kanalizace. P. Sklenář navrhl pozvat stavební dozory vodovodu i kanalizace a vyžadovat harmonogram prací. Předpokládá se dohoda obou firem (Novadus a Šindler) o položení obou vedení do jednoho výkopu. OZ pověřuje starostu, aby svolal jednání o spolupráci obou firem.

 • OZ požaduje pořizování podepsaných zápisů ze všech jednání obou firem.

 • Oz projednalo připomínku p. Tomka, aby se do zpravodaje Višňovské střípky psalo přesně a srozumitelně pro občany

Do tohoto vydání zpravodaje OZ požaduje doplnit informaci o platech volených členů zastupitelstva:

Odměňování starosty a členů zastupitelstva se řídí Zákonem 128/2000 Sb. o obecních (obecním zřízení) a Nařízením vlády z 18.9.2000 č.358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev.

Výtah ze zákonů:

Uvolněným zastupitelům (u nás jen starosta) náleží odměny a příplatky:

U obcí do 1 000 obyvatel měsíční odměna 17 500, - Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce 830, - Kč na každých 100 obyvatel (ve Višňové pod 600 obyvatel tj. 5 x 830 = 4 150, -Kč). To je 21 650, - Kč

Je nutné si uvědomit, že starosta má neomezenou pracovní dobu (často i o víkendu), velkou zodpovědnost srovnatelnou s vedením většího podniku. Musí si stále doplňovat znalosti zákonů a nařízení. Denně absolvuje velkou spoustu (i nepříjemných) jednání. Kompetence a povinnosti starosty upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

Neuvolněný zastupitelům (u nás ostatní členové zastupitelstva) lze poskytnout: (ve Višňové se u měsíční odměny postupuje podle skupiny do 1000 obyvatel)

Místostarosta

zákon umožňuje

skutečnost r. 2000

upraveno r. 2001

měsíční odměna

do 2400,- Kč

2000,- Kč

2000,- Kč

příplatek 830,- Kč na 100 obyvatel

4150,- Kč

0,-Kč

0,- Kč

Předsedové komise nebo výborů, předsedové zvláštního orgánu:

 

zákon umožňuje

skutečnost r. 2000

upraveno r. 2001

měsíční odměna

do 700,- Kč

300,- Kč

120,- Kč + odměny podle odvedené práce

příplatek 100,- Kč na 100 obyvatel

500,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

Členové zastupitelstva:

 

zákon umožňuje

skutečnost r. 2000

upraveno r. 2001

měsíční odměna

170,- Kč

120,- Kč

120,- Kč

příplatek 100,- Kč na 100 obyvatel

500,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

Redakční rada zpravodaje

 

300,- Kč

300,- Kč

Neuvolněným členům zastupitelstev může být poskytnuta další odměna - u nás není uplatňováno.

 *** Střípky ***

 • Redakční rada se omlouvá, a uvádí správné znění jednoho průběhu zasedání minulého OZ: Starosta informoval o sdělení KÚ Příbram, že parcela st. 90 (pod hasičskou zbrojnicí) není ve vlastnictví obce Višňová, ale Okresního úřadu Příbram OkÚ.

Uvažujete o plynofikaci vaší domácnosti a chybí Vám finanční hotovost? Nabízí se Vám možnost, jak získat prostředky i státní podporu. Využijte konzultace, která bude vždy v úterý - 6., 13., 20 a 17 března od 18 hodin v kanceláři bývalé matriky, v budově hasičské zbrojnice.


 • Zápis dětí do Mateřské školy ve Višňové se koná ve středu 28. února 2001 od 8.00 - 15 hodin v MŠ. Přijímat se budou děti od tří let věku.

 • V souvislosti s chřipkovou epidemii uvádíme zajímavosti z místní matriky "V roce 1918 za měsíc říjen zemřelo na chřipku a s ní spojené komplikace pouze ve Višňové 25 lidí a dalších 10 v listopadu a v prosinci. Z tohoto počtu bylo 11 dětí. Nejmladšímu byly dva měsíce. Nejstaršímu zemřelému bylo 69 let.

Sčítání lidu, domů a bytů

   Vážení občané.

na rozhraní nového tisíciletí se ve většině zemí světa koná sčítání lidu, domů a bytů. Pro tuto významnou celosvětovou akci vydaly příslušné organizace OSN a Evropské Unie jednotná doporučení, kterými se řídí i sčítání v České republice.

koná se podle zákona č. 158/1999 Sb. k 1. březnu 2001. Tento zákon mj. stanoví povinnost občanů poskytnout všechny požadované údaje správně, pravdivě a včas. Zvláštní postavení mají údaje o národnosti a náboženském vyznání, které vyplní každý podle svého rozhodnutí. Ochrana individuálních údajů je zaručena!

Údaje o jednotlivých osobách nesmějí sčítací komisaři, revizoři a další osoby, které se s nimi seznámí při zpracování, zveřejňovat ani komukoliv sdělovat. Tyto údaje je zakázáno použít pro jiné než statistické účely. Povinnost mlčenlivosti všech osob, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, trvá i po skončení příslušných prací. Porušení této mlčenlivosti je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. Český statistický úřad tak zaručuje, že jména sčítaných osob nevstoupí do zpracování a nebudou součástí žádných písemných ani počítačových evidencí. Rodné číslo slouží pouze při zpracování pro kontrolní účely a pro vyloučení duplicitního sečtení jedné osoby. Po ukončení zpracování budou všechny sčítací tiskopisy skartovány.

Výsledky budou sloužit státní správě a samosprávě, práci vědeckých ústavů, vysokých škol a jiných institucí, pro mezinárodní srovnání a budou k dispozici i pro informování občanů.

Obracíme se na Vás, vážení občané, s žádostí o zodpovědné vyplnění sčítacích tiskopisů, kterým přispějete k úspěšnému provedení sčítání v ČR.

V naší obci jsou ustanoveni jako sčítací komisaři paní Irena Větrovská pro Buda, Holanku, Hlinovky a Starou Faru a pro ostatní část obce pan Josef Hrbek. komisař se prokazuje průkazem sčítacího komisaře a svým OP. Do Vašeho bytu může vstoupit pouze na vaší výzvu. Sčítací tiskopisy budou do domácnosti dodány během měsíce února. V případě nejasnosti při jejich vyplňování se obracejte na svého sčítacího komisaře, který je povinen Vám poskytnout pomoc, případně tiskopisy pomůže vyplnit. Můžete se též obrátit na ČSÚ (sídlí v hotelu Asia) tel:0306/21691

starosta Jaroslav Větrovský