Višňovské střípky únor 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           2/ 2000

Višňovské střípky

Únor 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 25.1.2000

   Zúčastnili se všichni zastupitelé.

  Průběh jednání:

 •       Oz projednalo další možnost výstavby plynovodu Dubno - Višňová s finanční účastí naší obce. OZ souhlasí s finančním příspěvkem v celkové výši  831.816,- Kč. ve třech splátkách na zvětšení průměru středotlakého vedení v úseku II. a III. ( tj. úsek Dubno - Dubenec ).
 •  

 • Bylo založeno Sdružení obcí, které jsou zainteresovány na výstavbě tohoto plynovodu. Zástupcem obce je pan starosta. OZ doporučilo zástupci Višňové v tomto sdružení aby důrazně prosazoval zájmy naší obce.
 •  

 • OZ souhlasí s prodejem pozemku o rozloze 25m²  při ceně 30,- Kč za m²  p. Josefu Matějkovi, Višňová 168. Tento pozemek sousedí s nemovitostí pana Matějky a obec nepočítá s jeho pozdějším využitím.
 •  

 • OZ souhlasí, aby starosta obce vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV, kanalizace a vodovodu pro obec Višňová ve smyslu platných předpisů.

 •  

 • OZ bylo upozorněno na velké rozdíly v kvartální spotřebě elektrické energie v základní škole. OZ doporučilo písemně sledovat spotřebu el. energie v souvislosti s provozem energeticky náročné pece na vypalování keramických výrobků žáků, aby byla vyloučena závada v elektrické instalaci.

 •  

 • Dále byla zjištěna neúměrně vysoká spotřeba el. energie veřejného osvětlení v západní části obce - Stará Fara, Šeňák. Bude provedena revize a zajištěna náprava.

 •  

 • Starosta informoval Oz o možnosti prodeje pozemku v části obce kde je dle územního plánu navržen výrobně-obslužný areál (u kravína). Pozemek by byl využit pro komerční účely. OZ předběžně souhlasí, aby byl předložen podnikatelský záměr

 •  

 • OÚ předložil Okresní hygienické stanici Příbram stížnost na zápach a škodlivost zplodin, vznikajících při spalování odpadu firmou IDOS Praha (na šachtě č.19).

         Odpověď OHS: žádný zápach ani škodliviny nevznikají.

          Členové Oz se nad touto odpovědí pozastavili a budou tento problém nadále sledovat.

 • OZ projednalo žádost nájemců Bistra na možnost pořízení odsavače cigaretového kouře v prostorách provozovny. OZ souhlasí s pořizovací částkou 10.000,-Kč. z prostředků obce.

 •  

 • Dále byla projednána stížnost na mládež, která navštěvuje klubovnu u Bistra a způsobuje nadměrný hluk a nepořádek. Tomuto problému se bude věnovat p. starosta.

 •  

 • OZ souhlasí, aby pro další období vykonávala funkci správce hřiště paní Emílie Gálová.

 •  

 • OZ pověřilo p. starostu, aby prověřil možnost získání dotace z Programu obnovy venkova na některé drobné akce v obci (oprava čekárny, komunikací atd.).

 •  

 • OZ souhlasí s koupí tří kusů nerezových hrnců s poklicemi do školní jídelny v částce do 11.000, - Kč. Staré smaltové hrnce jsou poškozené, otlučené a nesplňují základní hygienické předpisy.

 •  

 • OZ souhlasí, aby finanční rozpočet obce pro rok 2000 byl připraven dříve, bez ohledu na výši dotace od státu, a to během měsíce února a schválen nejpozději na březnovém zasedání OZ.

 •  

 • Na žádost Školského úřadu Příbram o posouzení nutnosti vypsat periodický konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Višňová, obecní zastupitelstvo odpovědělo zamítavě. Na vysvětlení: Dle školské legislativy by konkurzy na ředitele školských zařízení měly probíhat v pravidelných intervalech čtyř let. Protože OZ neshledalo žádné nedostatky ve vedení školy, nepovažuje konání konkurzu v této době za nutné.

 •  

 • Firma Drumel prostřednictvím pana Františka Buriana nabídla obci své služby - zabezpečení údržby elektrorozvodů. OZ požaduje písemnou nabídku.

 *** Střípky ***

   Trocha statistiky:

V roce 1999 se v naší obci narodily 2 děti

Jakub Hrabík, Višňová šp. 137

Marek Molnár, Višňová čp. 139

   Zemřeli 3 občané

pí. Věra Petříková, Višňová čp. 133

p. František Vandas, Višňová čp. 22

p. Václav Šimonovský, Višňová čp. 72

Přistěhovalo se 10 občanů a odstěhovalo se 28 občanů

 K 31.12.1999 bylo v naší obci trvale přihlášeno 594 občanů

 •     Připomínáme všem, že stále trvá možnost vaření obědů pro důchodce i ostatní občany ve školní jídelně. Cena dotovaného oběda pro důchodce je 26, -Kč., pro ostatní 32, - Kč.
 •  K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2000/2001, ve středu 16.února, přišly tři maminky se svými dětmi.

 Blahopřejeme ...

Jubilanti, kteří v březnu oslaví 60 a více let:

1. března - p. František Sirotek, čp.147 - 60 let

5. března - pí. Květuše Kopáčková, čp. 99 - 79 let

15. března - p. Josef Hlaváček, čp. 132 - 65 let

24. března - p. Jiří Vandas čp. 21 - 73 let

30. března pí. Milada Skuhrovcová, čp. 33 - 80 let

31. března pí. Růžena Vondrušková, čp. 74 - 75 let

31. března p. Josef Burian, čp. 24 - 60 let

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.