Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           2/ 1999

Višňovské střípky

Únor 1999

 Zpráva stavební komise - 1. část

    Dnem 1.července 1998 vstoupil v platnost zákon č.83/1998 Sb.,kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění některých dalších zákonů.) Součastně s tímto zákonem vstoupila v platnost vyhláška č. 131, vyhláška č. 132 a vyhláška č. 137 z roku 1998. Všechny tyto normy musí uplatňovat i náš Obecní úřad. Podle § 122 zákona o územním plánování a stavebním řádu.

   1. Obec, která není stavebním úřadem, vykonává tuto působnost:

    a) sledovat veškerou stavební činnost v obci, dbát aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování.

   b) dozírat na stav staveb

   c) kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle tohoto zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanovením tohoto zákona

   d) na základě pověření Okresním úřadem činit opatření předcházející rozhodnutí na úseku územního plánování a stavebního řádu.

  2. Zjistí-li obecní úřad - stavební komise, že stavba a její změny, terénní úpravy, se provádějí bez povolení nebo v rozporu s ním, projedná zjištěné nedostatky se stavebníkem, nevede-li toto jednání k cíli, vydá rozhodnutí o zastavení stavby. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení stavby nemá odkladný účinek. Dle § 44 zákona č.83/1998 Sb. může stavby, drobné stavby, změny těchto staveb a udržovací práce na stavbě provádět stavebník sám pro sebe svépomocí, jestliže zabezpečí odborný dozor nad prováděním stavby osobou, která má odborné vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a alespoň tři roky praxe v oboru, pokud sám není odborně způsobilý dozor provádět.

   Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu a udržovací práce může stavebník provést jen na základě písemného sdělení Obecního úřadu - stavební komise,že proti jejich provedení není námitek. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30. dnů ode dne ohlášení a nebo Obecní úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášená drobná stavba úprava či udržovací práce podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést. Závěrem nutno poznamenat, že i přestupky občanů proti stavebnímu řádu jsou podle shora uvedených předpisů pokutovány podstatně vyššími částkami.

Zpracoval J. Tomek. předseda stavební komise OÚ

(pokračování příště)

 Finanční zpráva

část 2. - výdaje

přednesl místostarosta p. Šimonovský

Opravy a údržba komunikací

19.883, - Kč

Poplatek za autobusovou dopravu

4.000, - Kč

Opravy a údržba veřejných studní

10.302 - Kč

Projektová dokumentace ČOV

346.256, - Kč

Fekál 

82.771, - Kč

Mateřská škola

222.041, - Kč

Základní škola

325.111, - Kč

Školní jídelna

266.840, - Kč

Školní družina 

5.751, - Kč

Školné za žáky základ. škol v Příbrami

71.892, - Kč

Činost knihovny

2.400, - Kč

SPOZ

10.087, - Kč

Zdravotní středisko

404.217, - Kč

Bytové hospodářství

40.290, - Kč

Veřejné osvětlení

103.600, - Kč

Výstavba místních inž. sítí

150.820, - Kč

Územní plánování

26.000, - Kč

Ostatní náklady s odpady, kontejnery

44.492, - Kč

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

8.639, - Kč

Soc. péče a pomoc starým občanům

20.000, - Kč

Civilní obrana

1.400, - Kč

Požární ochrana - hasiči

4.275, - Kč

Místní zastupitelstvo - OZ

214.933, - Kč

Volby do Parlamentu ČR

16.365, - Kč

Volby do územních zastupitelstev

14.678, - Kč

Činnost místní správy OÚ

685.324, - Kč

Celkem pasiva

3.102.367, - Kč

 Průběh řádného zasedání OZ dne 26.1.1999

 

      Účast osmi zastupitelů, jeden omluven

     Hosté: Ing Švec, Ing. Novosad - zástupci fy. Eurotel, fy. Uniko Písek.

    Řešilo se:

    K minulému jednání - stavební komise odpověděla p. Rezkovi.

   * stavba základnové stanice fy. Eurotel (vysílač)

   hosté vysvětlili členům OZ všechny otázky ohledně stavby základové stanice veřejné radiotelefonní sítě.

    * dopravní obslužnost

   p. Šimonovský informoval členy OZ o jednáních dne 6. a 21.1. na OkÚ ohledně dopravní obslužnosti na rok 1999. OZ navrhuje propočítávat rozdíly na ztrátách dopravní obslužnosti, nikoli podle počtu obyvatel obcí na trase (pro Višňovou výhodnější)

      * plynofikace obce

     starosta informoval členy OZ o jednáních dne 6.1.1999, kterého se zúčastnil s p. Tomkem. OZ souhlasí s náklady na plynofikaci obce ve výši 360 000, - Kč na regulační stanici a ve výši 242 000, - Kč na navýšení kapacity potrubí od redukční stanice za obec Dubno. Tím jsme položili základní kámen pro akci ,,Plyn pro Višňovou".

       * OZ projednalo a schválilo dodatek vyhlášky o poplatcích za pobyt dítěte v MŠ - bude vyvěšeno na informační tabuli v mateřské škole.

       * ve věci poražení uschlých stromů u kostela a žádosti pí. Jechortové o odprodeji pozemku byla jmenována komise, která prošetří skutečný stav na místě.

       * nebyl schválen nákup e-mailu pro ZŠ a MŠ.

      * bylo rozhodnuto o pořízení nové autobusové čekárny v obci. Je nutné zjistit a vyhodnotit nabýtky.

        * stavební komise prostuduje Program obnovy venkova pro případné žádosti na rok 1999 a předloží zprávu na příštím zasedání.

        * je nutné se zemědělským družstvem Dlouhá Lhota projednat znečišťování veřejných komunikací, ukládání uhynulých zvířat v areálu ZD.

         * starosta a zástupce mají za úkol připravit návrh na úpravu místní vyhlášky.

 Blahopřejeme

   Jubilanti v únoru starší 60-ti let:

Kočová Růžena,  Vandasová Jarmila,

Kášová Helena, Matějka František,

Vondrušková Růžena, Vandasová Marie, Jungbauerová Vlasta.

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.

 *** Střípky ***

   * Děkujeme občanům, že spolupracují při ukládání plastových lahví - již jsou vidět výsledky. Jak říká starosta: ,,Je potřeba šlapat, těm, kteří šlapou,děkujeme"

   * V sobotu 16. ledna proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. Bylo zapsáno 14 prvňáčků.

   * Jistě by všichni čtenáři na tomto místě rádi uvítali krátkou zprávu o činnosti např. hasičů, sportovců atd. Mohli by zástupci těchto spolků zprávu připravit?