Višňovské střípky prosinec 2004

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Prosinec  2004

  Jak je to s odpady?  

V souvislosti s vybíráním úhrady za likvidaci odpadů v obci se mnoho občanů rozčiluje nad systémem placení a nad výší poplatku za odpady a není jim tato otázka jasná.

Základem pro nakládání s odpady je zákon 185/2001 Sb., který obcím stanovuje povinnosti pro nakládání s odpady a umožňuje jim nakládání s odpady v obci upravit obecně závaznou vyhláškou. Tato vyhláška byla zastupiteli projednána 25.11.2003 a schválena 4.12.2003, tj. před rokem

Průběh projednávání 25.11.2003 je v zápisu zapsán takto:

,,7.Projednání návrhu vyhlášky o odpadech a poplatku za odpad. Obec má zaveden úhradový systém, kdy občané si kupují nálepky na popelnice. Cena nálepek se rovná ceně odvozů firmou Dokas Dobříš. Obec ve své režii organizuji.: separaci PET lahví, odvoz železného šrotu, odvoz nebezpečných odpadů, odvoz velkoobjemového odpadu a odpadu od hřbitova. Náklady na odvoz popelnic činí ročně 175 -180 tis Kč. Odhad nákladů za ostatní odpad do konce roku 2003 činí cca 110 tis. Kč, které hradí ze svého rozpočtu obce. Vzhledem k napjaté finanční situaci nelze v tomto způsobu likvidace odpadků pokračovat. Starosta obce seznámil zastupitele s právními možnostmi vybírání úhrad a příspěvku obce na likvidaci odpadů. 

varianty : a) obec bude i nadále hradit likvidaci ostatních odpadů ze svého rozpočtu

b) obec stanoví poplatky tak, aby vybrala 100% nákladů za odpady 

c) obec se bude na likvidaci odpadů podílet částečně. 

Zastupitelstvo se rozhodlo pro variantu c)

 Následně hledala forma,jakou se budou úhrady vybírat, při zachování známkového systému 

Varianty: - přímá úhrada při odvozu ke kontejneru, systém kupónů na odvoz velkoobjemového odpadu, přirážka k ceně za známku na popelnici. ZO rozhodlo pro variantu přirážky ceny ke každé známce a to v jednotné výši 200 Kč. To je při objemu 200 popelnic ročně částka 40 000 Kč. Obec by tak nadále přispívala v rozsahu asi 70000 Kč ročně. Zavedení tohoto způsoby úhrady bude opřeno o novelu obecní vyhlášky, kde budou staI1Oveny i minimální normativy sběrných nádob pro trvale žijící občany a rekreační objekty.

 ZO souhlasí 9 pro    

Schválení 4.12.2003 je zapsáno takto:  

..1. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Višňová č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh jmenované vyhlášky včetně pozměňovacích návrhů.

ZO souhlasí 8 pro     

Vyhláška stanovuje že v naší obci se bude používat úhradový systém, což jinými slovy znamená, že obec s občany uzavře smlouvu o zabezpečení svozu odpadu, k jejíž písemné formě stačí zaplacení částky a stvrzení podpisem. Proto se příjmové lístky podepisují.

 Obec měla možnost přistoupit na tzv. poplatkový systém, kdy zákon o poplatcích Umožňuje obci vybírat poplatek za odpad až do výše 500 Kč za osobu a rok, podle nákladů v roce minulém. Tato částka by byla dosažena a na čtyřčlennou rodinu by poplatek činil 2000 Kč (proti sezónní známce l770 !). Tato varianta byla v zastupitelstvu zamítnuta.

Pro svoz na rok 2005 zastupitelé schvalovali nový ceník. Nárůst cen je způsoben: a) změnou sazby DPH z 5% na 19%

b)zvýšením poplatku za ukládání odpadu na úložištích o i 100 Kč/tunu odpadu a 

c) nárůstem cen pohonných hmot.
  cena 2004     cena 2005  
  Dokas Višňová celkem Dokas Višňová celkem
celoroční 1250 + 200 1450 1570  +200 1770
1x14 dní 900 + 200 1100 1180 + 200 1380
1x měsíc 620 + 200 820 780 + 200 980
zimní 840 + 200 1040 1150 + 200 1350
letní 300 + 200 500 410 + 200 610

Na rok 2005 jsme proti roku 2004 za obec nezvýšili poplatky ani o korunu !!!

Obec z rozpočtu hradí svoz odpadků z odpadkových košů, odvoz kontejneru od hřbitova a ČOV, likvidace černých skládek a další nakládání s odpady cca 100 tis. ročně.

Proč obec nepřispívá na popelnice? Protože peníze, které byly nahospodařeny v předchozích obdobích byly investovány do vodovodu, kanalizace a ČOV.

Bylo to již mnohokrát řečeno, ale musím to opět zopakovat: Vodovod a dokončená část kanalizace s ČOV a veřejná část přípojek kanalizace stály více než 27 mil. Kč. 

  Dotace od státu na vodovod činila ...1 158 000 Kč 

a na kanalizaci ......7 195 000 Kč 

celkem ..................8 353 000 Kč

 Návratná půjčka od státu...................7 584 000 Kč

 Dluh firmě Šindler ............................1 371 000 Kč

Vlastní zdroje obce cca.....................9 000 000 Kč

 Celkem musí zaplatit obec..............17 955 000 Kč

   Při počtu 600 obyvatel ve vsi je to na obyvatele částka téměř 30 tis Kč a na čtyřčlennou rodinu 120 tis. Kč.  

Do této situace jsme se museli rozhodnout, jestli při pokládání rozvodů energetickými závody u kostela položit do země i veřejné osvětlení (při jednom kopání) a nebo za to později zaplatit téměř dvojnásobnou cenu. Bylo dohodnuto, že akci provedeme, ale zaplatíme ji až do konce roku 2004. Jedná se o částku 555 800 Kč  

V roce 2004 se splatilo:

  splátka návratné půjčky státu .........758 400

  firmě Šindler .....................................571 000 

  firmě Cihelka....................................355 800 

  CELKEM .....................................1 685 200

Nepřijdou-li do konce roku ještě peníze ze státního rozpočtu, půjdeme do nové roku mimo návratné půjčky ještě s dluhem 1 mil. Kč.

 Toto je vytrženo z celého komplexu problémů, které musíme v zastupitelstvu řešit. 

Uvádím jen na dokreslení: Obec dostane ze státního rozpočtu ročně cca 3 500 000 Kč. Další příjmy jsou z pronájmů, ale z větší části se zase vrací do nákladů. Z těchto příjmů se pak financuje chod obecního úřadu a činností obce, kam patří: příspěvky škole, školce, na provoz ordinací na dopravní obslužnost. Dále sem patří péče o komunikace, veřejné osvětlení, o veřejnou zeleň, příspěvky sportovcům, hasičům, provoz knihovny, byty, hřbitov atd. Na některé činnosti by bylo potřeba vydat daleko více peněz, ale kde je vzít? A pokud nebudeme platit naše staré závazky, těžko pak můžeme na dodavatelích chtít, aby pro nás dělali další práce.

Většina občanů celkem disciplinovaně své povinnosti plní, ale je část, kteří se snaží povinnostem všemožně vyhýbat. Oni nemají žádné odpady, neprodukují odpadní vody. Pak se objevují odpadky na všech možných místech a potocích místo vody tečou splašky. Ve snaze ušetřit za popelnice se spaluj e vše možné a nemožné a všechny škodliviny jsou do vzduchu. To oprávněně vyvolává stížnosti jiných a obecní úřad to má řešit. Proto se musí zpracovat, projednat a schválit obecní vyhlášky, aby byl právní podklad pro projednávání přestupků.

  K problematice psů byla schválena vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku, která právě volné pobíhání psů upravuje. Připravujeme novelu vyhlášky o místních poplatcích, kde pro příští rok počítáme se zavedením evidence psů, výdeje známek pro psy a také se zvýšením poplatku za psy.

 Na loňsko u výzvu ohledně vyvážení jímek někteří občané zareagovali, jiných se však ani nedotkla. Zákon zakazuje vývoz jímek na pole a obrátily se na nás okolní obce, zda by k nám mohly odpadní vody vyvážet. Z technologických důvodů to není možné, protože si šetříme kapacitu pro vlastní občany. Za letošní rok máme zpracovanou evidenci a budeme požadovat doložení vývozu odpadních vod. 

S vydáním místních vyhlášek souvisí také jejich vymahatelnost. Postihnout se dá jen to, co se průkazně zjistí. Není v silách obecného úřadu všechno ohlídat. To aby stálo 10 policajtů na každém rohu, a to je pořád ještě dražší, než prostě dojet nepořádky uklidit. Ono se těžko někomu něco vytýká, když sami

Nemáme čisté svědomí a nebo, co kdybych taky potřeboval. A tak vlastně nezbývá než společně platit za naši lhostejnost. 

V roce 2004 jsme počítali s příjmy za prodej pozemků. Bohužel se vyskytl problém s odborem životního prostředí v Příbrami a dodnes není Krajským úřadem schválena změna územního plánu. Střídavě jednám s jedněmi i druhými, zatím však bez kladného výsledku. Proto zatím žádný prodej neproběhl.

Zastupitelé zasedají každé poslední úterý v měsíci a máte možnost přijít na zasedání zastupitelstva a podat své připomínky, nebo jen vyslechnout, o čem se jedná a že ta jednání nejsou vždy jednoduchá. A pokud přijděte za mnou a rád vám odpovím na Vaše dotazy.

Ing. Jiří Nekolný  Starosta      

Protože nastává vánoční čas, přeji Vám jménem zastupitelstva i jménem svým klidné a pohodové vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Oznámení.

Vlivem číslování týdnů dojde k vývozu čtrnáctidenních popelnic až za tři týdny. Těm, kteří mají zakoupenou čtrnáctidenní znám:,u umožníme případný přebytečný domovní odpad, odložit do kontejneru na ČOV.