Višňovské střípky prosinec 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           12/ 2000

Višňovské střípky

Prosinec 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.11.2000

Spokojené prožití svátků Vánočních

pokoj lidem dobré vůle

a  šťastný vstup do nového tisíciletí

přeje všem občanům

obecní zastupitelstvo

 

 Přítomni všichni zastupitelé.

Průběh jednání:

 •   OZ projednalo pronájem místnosti na OÚ. V souvislosti s vyhlášením výběrového řízení se přihlásili 3 zájemci:

Fotbalový klub Višňová (schůzovní činnost fotbalového výboru)

MUDr. Povejšil (bazar, prodej dětského a kojeneckého zboží)

p. Cihelka, Jelence (umístění hlavní kanceláře firmy)

Protože OZ rozhodlo místnost využít komerčně, byla vyloučena žádost fotbalového klubu, která bude řešena jiným způsobem. Při posuzování žádosti zbylých zájemců OZ přihlédlo k perspektivám využití a hlasováním 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi, rozhodlo pronajmout prostory p. Cihelkovy z Jelenců (elektro firma), který požaduje uzavřít smlouvu min. na 5 let. OZ stanovilo předběžné  podmínky pronájmu, ke kterým musí být přihlédnuto při zpracování nájemní smlouvy

 • OZ rozhodlo o nekomerčním využití místnosti v 1. patře čp. 142 (obecní úřad) tj. o současné úřadovně matriky (bez oddací síně).

Tato místnost bude smluvně poskytnuta Sboru dobrovolných hasičů ke schůzovní činnosti a schůzkám mladých hasičů. SDH na základě dohody umožní výboru fotbalového klubu přístup do místnosti k pořádání schůzí a k jednání s partnery.

OZ si vyhrazuje právo posoudit po čase stav místnosti a při nedodržování předem dohodnutých pravidel smlouvu ukončit.

 • starosta informoval OZ o možnosti získání dotace z Programu obnovy venkova a vyzval zastupitelé k podání návrhů, do které oblasti by bylo vhodné v příštím roce investovat. Mají-li i obyvatelé nějaký nápad, mohou některého ze zastupitelů kontaktovat. Došlé náměty budou porovnány s možností udělení dotace z programu obnovy venkova a dořešeny na dalších jednáních zastupitelstva.

 • zastupitelé složitě jednali o způsobu financování přípojek veřejného vodovodu. Protože na věc není jednotný názor, dohodli se zastupitelé na následujícím postupu:

 1.  Zástupci obecního úřadu spolu s projektantem navštíví občany a provedou průzkum zájmu o připojení vodovodu se zakreslením místa napojení přípojky.

 2. OZ podle zjištěného zájmu rozhodne, zda bude přípojka od hlavního řádu na hranici pozemku občany hrazena jednotnou částkou, nebo zda si občané uhradí přípojku v plné výši sami.

OZ zvažuje vyhlášení stavební uzávěrky v délce 7 - 10 let na dodatečné připojování vodovodních přípojek.

 • OZ vyslechlo informaci o personální změně v mateřské škole. Místo učitelky M. Profousové nastoupila p. učitelka Eva Máchová, která dosud pracovala v MŠ v Dolních Hbitech.

 • od 1.1.2001 OZ změnilo systém odměňování předsedů komisí. Jejich odměna bude stanovena stejně jako ostatním zastupitelům. Uspořené prostředky budou případně použity k ohodnocení aktivity komisí.

 *** Střípky ***

V sobotu 2.12. a v neděli 3.12.2000 vyhlásili představitelé fotbalového klubu Višňová brigádu na údržbu hřiště. Přišli v sobotu 2 členové a v neděli 4 členové klubu. Je s podivem, že fotbalový klub má kolem padesáti členů a na práci nepřijde téměř nikdo.

Jak by to bylo, kdyby se peklo selátko?

František Gála správce hřiště

 • Upozorňujeme děti a mládež na existenci obecní vyhlášky o používání dělobuchů a petard. Bylo by vhodné si uvědomit, že zbytečným hlukem se děsí hlavně staří lidé, malé děti a zvířata. Buďte ohleduplní a myslete na to, že i mladý člověk jednou zestárne.

 • Od 1. července 2000 došlo ke změně zákona o vydávání občanských průkazů. Stručně upozorňuji na některé změny:

 1.   Nyní je možno podat žádost o vydání občanského průkazu i na matrice při obecních úřadech.

 2. K žádosti je nutno přiložit vždy:

jednu fotografii formátu 3,5 X 4,5 cm

 1. Při podání žádosti o 1. OP v patnácti letech je nutný rodný list a doložení občanství - buď platným cestovním pasem, nebo rozhodnutím okresního úřadu.

 2. Při výměně za neplatný OP ukončením platnosti se předpokládá dosavadní občanský průkaz.

 3. Při ztrátě nebo odcizení OP je nutné vždy doložit občanství ČR - rodným listem nebo rozhodnutím o udělení občanství.

 4. Při skončení platnosti OP je nutno žádat o nový s dostatečným předstihem - alespoň jeden až dva měsíce - protože nyní se OP nevydávají na počkání a úředník je povinen neplatný OP odebrat, což způsobuje problémy např. na poště, při peněžním styku atd.

Při vyplňování žádosti je nutné dodržet určitá pravidla:

 • Tiskopis nepřekládat ani nepomačkat, při podepisování nepřetáhnout oranžový rámeček a používat raději větší písmo.

 • Škrtat nebo přepisovat vyplňovaný text je povoleno

případné dotazy ráda zodpovím, L. Vacková, matrikářka OÚ

 • V sobotu 2. prosince bylo slavnostně přivítáno v obřadní síni pět nových občánků naší obce, kteří se narodili během letošního roku.

 • Od 11.12.2000 je úřadovna obecního úřadu přestěhována do budovy pošty - do 1. patra.