Višňovské střípky listopad 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           11/ 2000

Višňovské střípky

Listopad 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 31.10.2000

 Přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven.

      Průběh jednání:

 •      informaci starosty o reformě veřejné správy: naše obec bude zařazena pod obec třetího typu veřejné správy, kterou je Příbram. Jedná se o návrh. Materiály jsou k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí (rozdělení krajů a přehled obcí zařazených do obvodů jednotlivých krajů a jejich kompetence).

 •  otázku obsazení funkce ,,preventista obce v oblasti požární bezpečnosti". Tuto funkci vykonával pan František Pflégr, ale ze zdravotních důvodů odstupuje. Proto obecní úřad hledá vhodného kandidáta pro tuto funkci (nejlépe z elektrooboru). Z výše uvedených důvodů obec hledá i údržbáře veřejného osvětlení. Informace v kanceláři OÚ.

 • informaci o postupu prací na budování nové kanceláře OÚ v domě služeb. V současné době probíhají dokončovací úpravy a do konce tohoto roku bude objekt připraven k užívání. OZ rozhodlo o využití stávající kanceláře obecního úřadu ke komerčním účelům. Proto vyhlašuje výběrové řízení na pronájem kanceláře v přízemí budovy čp. 142 (obecní úřad). Zájemci z řad občanů - podnikatelů se mohou seznámit s podmínkami pronájmu na OÚ, popř. podat písemnou žádost o pronájem do 27.11.2000 včetně.

 • a souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky obce Višňová o stanovení podmínek povolování stavby oplocení směrem do místní komunikace v budoucí nové zástavbě - ulice za p. Tomkem.

 • návrhy řešení domovních přípojek splaškové kanalizace a vodovodu. Starosta podal návrh, hradit náklady na kanalizační přípojky splaškových vod, vedoucích od hlavního kanalizačního řadu po pozemcích obce až k hranici pozemku nemovitosti, z rozpočtu obce. OZ souhlasí. Co se týká přípojek vodovodu, OZ zatím nerozhodlo - bude dořešeno na příštím zasedání OZ.

 • otázku eventuálního oplocení kontejneru u hřbitova. Kontejner je určen pouze pro odpad z našeho hřbitova, ale z velké části bývá zaplněn ostatním odpadem (i nebezpečným). To se projeví v ceně za skládkování při odvozu kontejneru. OZ prozatím s oplocením z estetických důvodů nesouhlasí a apeluje ne občany, aby byli při skládkování ukáznění. V případě nedodržení těchto pravidel bude postupováno dle Vyhlášky o nakládání s odpady, kterou jsme uveřejnili ve starších číslech našeho měsíčníku.

 • informaci účetní, paní Lukšánové, o připravovaných změnách v účetnictví obecních úřadů od 1.1.2001.


Volby v naší obci

Výsledky voleb do zastupitelstva středočeského kraje konaných 12.11.2000

 číslo kandidátní strany

název kandidátní strany počet platných hlasů výsledné pořadí

3

ODS

23

2 - 3

8

SV

1

7 - 10

12

Čtyřkoalice

23

2 - 3

24

Republikáni M. S.

1

7 - 10

32

SZ

4

5

33

KSČM

22

4

34

ČSNS-Nezávislí

1

7 - 10

38

Pravý blok-KAN

1

7 - 10

39

ČSSD

25

1

41

SŽJ

3

6

V naší obci volilo 105 občanů, tj. 23,20 % z celkového počtu 453 voličů. Z toho bylo 104 platných hlasů, tj. 23,00 %.


Vyhláška obce Višňová číslo 1/2000

--- 2. část ---


§ 3

Zvláštní užívání veřejného prostranství.

 1.   Užívání veřejného prostranství jinak, než obvyklým způsobem je možné jen na základě předchozího povolení Obecního úřadu Višňová. Za zvláštní užívání veřejného prostranství, kromě způsobu vyjmenovaných v čl. 9 vyhlášky o místních poplatcích ze dne 1.1.1997 se považují též výkopy, překopy a v nich uložené potrubí, trouby,kabely apod.

 2. Materiály přechodně uskladněné na veřejném prostranství musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich roznášení větrem, vodou nebo jinak po okolí. Nesmí být skladovány na rozvodech inženýrských sítí.

 3. Při zvláštním užívání veřejného prostranství je nutno, dbát na bezpečnost občanů a dalších uživatelů veřejného prostranství, zejména v noční době.

 4. Po ukončení užívání veřejného prostranství, je uživatel povinen uvést jej do původního stavu, očistit, případně splnit podmínky v povolení zvláštního užívání a předat jej zástupci obecního úřadu

      Toto ustanovení platí i pro uživatele veřejného prostranství užívající jej podle čl. 14 vyhlášky o místních poplatcích ze dne 1.1.1997

§ 4

Veřejná zeleň, její ochrana a údržba

 1.     Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory stromů, travnatých a květinových ploch ojediněle rostoucí stromy. Součástí této zeleně jsou rovněž příslušná doplňková zařízení jako např. lavičky, pískoviště, dětské hřiště, sochařská díla atd.

 2. Údržbu veřejné zeleně provádí osoby obecním úřadem k tomu určené nebo pověřené.

 3. Před zahájením každé činnosti, která může ohrozit stávající zeleň je ten, kdo se k činnosti připravuje povinen provést opatření na ochranu zeleně nebo najít způsob, jak ji zachovat, případně obnovit a to se souhlasem Obecního úřadu ve Višňové.

 4. Pro zachování zdravého a estetického prostředí, pořádku a čistoty veřejné zeleně se zakazuje:

- Vstupovat a vjíždět na místa, která k tomu nejsou určena

- ničit a poškozovat zeleň kácením stromů, keřů a jejich větví, trháním květin, plodů apod.

     5.    Pokuty a sankce za poškození a ničení zeleně jsou stanoveny zákonem č. 114/92 Sb.

Část II - Povinnosti právnických a fyzických osob.

§ 5

Povinnosti majitelů motorových vozidel

 1.    Řidiči motorových vozidel nesmí stáním vozidla narušovat a znemožňovat odvoz odpadků

 2. Dopravovaný materiál musí být zajištěn tak, aby neznečisťoval veřejné prostranství. Pokud dojde takto nebo podobně ke znečištění veřejného, je řidič povinen znečištění neprodleně odstranit nebo zajistit jeho neprodlené odstranění na své náklady.

 3. Je zakázáno ponechávat vozidla bez SPZ, karosérie, vraky vozidel a jejich části na veřejných prostranstvích, včetně parkovišť.

 4. Je zakázáno vjíždět a odstraňovat vozidla na plochy veřejné zeleně.

§  6

Povinnosti majitelů nemovitostí a právnických osob

 1.     Právnické osoby, podnikatelé, ale i majitelé nemovitosti nesmí nad přiměřenou míru zhoršovat stávající životní prostředí. Provoz těchto provozoven a zařízení musí být v souladu s živnostenským povolením a hygienickými předpisy.

 2. Majitelé objektů jsou povinni starat se o jejich vzhled a údržbu. Případné závady jsou povinni na výzvu Obecního úřadu odstranit.

§  7

Povinnosti majitelů psů, koček a jiných zvířat

 1.   Majitelé zvířat jsou povinni zajistit dodržování čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranství a chovem neobtěžovat nad přiměřenou míru občany obce

 2. Na vlastní náklady zajistit povinné očkování psa proti vzteklině

 3. Uhynulá drobná zvířata neškodně zlikvidovat, a to spálením nebo zakopáním nejméně 80 cm hluboko po zasypání prachovým vápnem.

Část III - závěrečná ustanovení

§ 8

 1. Touto vyhláškou zůstávají nedotčeny povinnosti stanovené fyzickým i právnickým osobám obecně závaznými předpisy vyšší právní sily.

 2. Porušení ustanovení této vyhlášky bude považováno za přestupek a bude postihováno podle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích a zákona č. 267/91 Sb. o obcích, pokud přestupek nebude kvalifikován jako trestný čin ve smyslu platných zákonů

 3. Za nedodržení povinnosti vyplívajících z této vyhlášky, lze uložit pokutu dle § 46 a § 48 přestupkového zákona až do výše 5 000, - Kč.

    Vyhlášku schválilo OZ dne 25.7.2000

     Vyhláška nabývá účinností dne 1.9.2000

Jaroslav Větrovský starosta

 1. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/92 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

 2. Zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích v platném znění. Zákon č. 367/90 Sb., o obcích, v platném znění.