Višňovské střípky říjen 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           9-10/ 2000

Višňovské střípky

Září - říjen 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 29.8.2000

   Přítomno 6 zastupitelů, tři omluveni.

   Hosté: Mgr. Palánová


  OZ projednalo:
 •  informace ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Palánové o Výroční zprávě za uplynulý školní rok, plánování činnosti na školní rok 2000, o složení učitelského sboru (p. Špryslovou nahradila Bc. Hana Matysová). Informaci o činnosti a potřebách mateřské školy podala p. Vacková.

 •  žádost p. Václava Marhoula (Višňová čp. 170) o ym2nu v [yemn9m pl8nu obce. Územní plán byl schválen v roce 1997 s výhledem do roku 2015, s první možnou změnou za pět let. Z toho důvodu OZ se změnou ÚP nesouhlasí.

 • žádost paní Christlové o prodej části pozemku ve vlastnictví obce, o zprovoznění veřejného osvětlení a zpevnění veřejné komunikace parc. č, 327/25 (na Holance) Oz s prodejem části pozemku parc. č. 372/1 (část louky k remízku) nesouhlasí z důvodů jeho možného výhodnějšího využití ve prospěch obce. Veřejné osvětlení bude zprovozněno po přihlášení občanů k trvalému pobytu v této lokalitě. Komunikace bude zpevněna po dokončení všech zemních prací, jak bylo rozhodnuto na jednání OZ dne 24.3.2000.

 • žádost Farního úřadu o možnosti napojení budovy fary čp. 55 na vodovod ze základní školy. OZ souhlasí s vodovodní přípojkou za podmínek uvedených ve smlouvě k tomu sepsané.

 • odvod povrchových vod z budoucí místní komunikace parc. č. 62/2 (podél zahrady p. Tomka) a uložilo starostovi do příštího jednání podklady pro rozhodnutí.

 • a souhlasí se zvýšením svařovací normy na obědy pro důchodce o 0,50 Kč tj. na 20,50 Kč/oběd. Cena obědů zůstává 26,- Kč, rozdíl připadá ve prospěch zřizovatelů OÚ.

 • Žádost ředitelky Mgr, Palánové o zvýšení příspěvku na dopravu pedagogických pracovníků do zaměstnání na 50% celkových nákladů. OZ posoudilo a souhlasí se zvýšením z dosavadních 30% na 40% celkových nákladů od 1.9.2000.

 Průběh zasedání OZ dne 26.9.2000

   Přítomni všichni zastupitelé.

   OZ projednalo:

 •   informaci o stavu budování odsávání v kotelně zdravotního střediska. Projekt který realizovala firma REVEL, byl dokončen.

 •  

 • odvod povrchových vod  (podél zahrady p. Tomka) - je nutné posoudit stávající projekt odborníkem, zda kapacitně postačí. Pokud ne, bude nutné zadat nový projekt. Dešťová kanalizace se bude realizovat spolu s budováním splaškové kanalizace.

 • akci, kdy v roce 2001 proběhne v naší republice sčítání lidu, domů a bytů. Již této době probíhají přípravy a OZ bylo vyzváno, aby určilo kontaktní osobu pro tuto akci. Zastupitelé navrhli, aby tuto činnost zajišťoval starosta obce p. Větrovský. Občané, kteří mají zájem, za finanční odměnu, zajistit tuto akci jako tazatelé, ať se přihlásí na OÚ.

 •  informaci starosty o návrhu reformy veřejné správy. Protože se naší obce tato opatření přímo nedotknou (nebudou podstatné změny) Oz bere pouze na vědomí.

 • akci Léčba magnetoterapii, kterou prováděla firma Magnetic Health Care s.r.o. v minulých dnech. OZ shledalo, že pro občany naší obce by tato léčba byla přínosem. Pokud by se mezi občany našel někdo, kdo by si přístroj pořídil, a chtěl by sním procedury poskytovat i ostatním zájemcům na vlastní živnostenské oprávnění, obec by k tomuto poskytla bezplatně místnost. Podrobnosti jsou k dispozici na OÚ.

 • informací o provedené kontrole vyměřování místních a správních poplatků na OÚ. kontrolu prováděla pracovnice finančního referátu OkÚ Příbram. Nebyly zjištěny žádné závady. OZ tuto informaci bere na vědomí.

 • obec obdržela oficiální zprávu o finanční dotaci na výstavbu vodovodu od Ministerstva zemědělství:

 ROK

Dotace od Ministerstva zemědělství

2000

0,200

2001

1,156

 

* údaje v milionech Kč

 •   a oznamuje, že příští jednání OZ od měsíce října začnou již v 18. hodin.


Postřeh z obce a okolí

příspěvek starosty p. Větrovského

Jsou občané, kteří si uklidí (posečenou trávu, shrabou listí apod.) před svým obydlím i kousek dál, na obecním (poseče se tráva, ostřihají se keře), bez toho, aby se ptali ,,co za to". Jsou občané, kteří si uklidí před svým, ale kousek dál, kdyby projít nemohli, haluz neustřihnou. Jsou občané, kteří po úklidu v domě, na dvoře, na zahrádce vezmou kárku, vozík nebo jiný ,, úklidový prostředek" a odvezou nepotřebné za ves. Nejčastěji do Hluboké strouhy (pro ty Pražské: je to za Kocábou směrem na Dl. Lhotu), ale i jinam. Jen ne tam, kam je určeno místní vyhláškou o odpadech. Jsou občané, kteří vyčerpávají fekální jímku do potoka (nejenom Budského), když je přistihnete a chcete jim dát pokutu, tak vyjmenují dalších šest, kteří to dělají také. Jsou ve Višňové domy, kde jímka vůbec není a splašky jdou rovnou do kanalizace. Vlastníky těchto nemovitostí upozorňuji, že při stavbě kanalizace jim může být toto napojení přerušeno a napojení na splaškovou kanalizaci může trvat 14 dní i déle.

Mrzí mne, že neukáznění občané takto ještě více ničí a narušují již tak špatné životní prostředí i celkový vzhled obce a okolí. A ještě vykřikují:,, Kdo mě prásknul, dám mu přes držku, ať se stará vo sví". Takové oznámení vůbec není udávání a tito občané se skutečně starají o svý, protože to obec je nás všech.

A co dodat, když je ukroucen krásně vzrostlý jasan na veřejném prostranství nebo vytrhané, případně omlácené nově vsazené stromky ...

Chci požádat ty, občany na jejichž pozemku roste kaštan, aby listí již nyní shrabali a spálili, případně oznámili na OÚ a shrabané listí bude odvezeno ke spálení. Jen tak se zabrání klíněnce v jejím ničení kaštanů.


Vyhláška

Obec Višňová číslo 1/2000

Obecní zastupitelstvo Obce Višňová, se na svém zasedání dne 27.6.2000 usneslo vzdat, podle §14 odst. 1 a §16 odst. 1 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o ochraně životního prostředí a čistotě obce.

Část I - Veřejné prostranství

§ 1.

Užívání veřejného prostranství

 1.    Veřejným prostranstvím se rozumí všechny plochy v obci, které slouží veřejnému užívání. Jsou to  místní komunikace, autobusové zastávky, veřejná zeleň, hřiště a ostatní veřejné plochy.

 2. Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny používat veřejná prostranství obvyklým způsobem podle povahy určení. Jejich jednání nesmí ohrožovat bezpečnost a majetek.

 3. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při používání veřejných prostranství zachovat jejich čistotu, funkčnost a estetický vzhled.

 4. Užívání veřejného prostranství nad obvyklou míru se řídí vyhláškou o místních poplatcích schválenou OZ dne 1.1.1997.

 5. Fyzické a právnické osoby jsou povinní být nápomocny orgánům obce případně osobám obcí pověřeních úklidem veřejných prostranství obce a respektovat jejich pokyny.

§ 2

Základní povinnosti uživatelů veřejného prostranství

   V zájmu zdraví, bezpečnosti a zachování životního prostředí v obci je na veřejných prostranstvích zakázáno:

 1.     Znečišťovat veřejná prostranství, odhazováním odpadků a to i z aut a jiných dopravních prostředků. Vysypávat a poškozovat odpadkové koše.

 2. Znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami, případně jinými znečišťujícími látkami, včetně mytí aut.

 3. Ničit a znehodnocovat omítky domů, budov a podobných ploch (např. čekáren) nápisy, malováním, škrabáním apod.

 4. Vylepovat plakáty a oznámení na jiných než na plakátových plochách a místech k tomu určených. Neoprávněně umístěné plakáty, oznámení a jejich zbytky musí být odstraněny tím, kdo je vylepil, případně vlastníkem nemovitosti na jeho vlastní náklady.

 5. Omezovat ostatní uživatele nebo jim bránit v užívání veřejného prostranství v obvyklém způsobu užívání a pobyt na veřejném prostranství znepříjemňovat (nadměrným hlukem, pachem, zápachem, apod.).

 6. Ukládat na veřejném prostranství jakékoliv materiály a předměty ohrožující životní prostředí.

 V poslední době se v obci ozývají hlasy - Napište ve střípkách  - v srpnu začnete stavět ČOV a vodovod, srpen je pryč a nestavíte. Pro vysvětlení: v žádosti o dotace Ministerstvo financí požaduje smlouvu se zhotovitelem stavby. Předpoklad byl, že dotace budou v červenci, proto se podepsala smlouva od srpna. Dotace a půjčka (tzv. limitka) nám byly zaslány až koncem srpna. Bylo nutné založit zvláštní účet a čekat na jeho potvrzení z MF. Dosud tak nebylo ze strany MF učiněno. Po dohodě se stavebními firmami se pravděpodobně v letošním roce utratí peníze z ,,limitky" na nákup materiálu a stavět se začne v příštím roce.          Starosta

 

Blahopřejeme ....

Podle nového zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/99 Sb. se mohou osobní údaje o občanech zveřejňovat pouze s jejich výslovným souhlasem. Proto od tohoto čísla nebudeme jubilanty zveřejňovat.