Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           10/ 1999

Višňovské střípky

Září 1999

 Průběh řádného zasedání OZ dne 18.9.1999

 Účast šesti zastupitelů, tři omluveni. Hosté: ředitelka ZŠ Mgr. Palanová.

Průběh:

 • Objednat u SÚS Drásov dokončení chodníku u školy.
 • Vlastníci bytových jednotek čp. 186 a 187 se zavázali, že budou zajišťovat provoz jímky dle platných hygienických předpisů.
 • Projednáno prořezání křovin v okolí obce

Ředitelka ZŠ předložila výroční zprávu školy za minulý školní rok. Oznámila konání dne otevřených dveří v základní škole v listopadu a poděkovala za pomoc při budování hřiště ve školní zahradě.

   OZ projednalo:

 •    informaci starosty z jednání ohledně posudku na projektovou dokumentaci ( PD ) kanalizace a ČOV - drobné úpravy PD budou zapracovány.

 • výpověď České pojišťovně a.s. ze smlouvy o pojištění majetku obce k lednu 2000.

 • souhlas s vypracováním pasportu na budovu OÚ a požární zbrojnice pro potřebu zapsání budovy do majetku obce v katastru nemovitostí.

 • souhlas s odhlášením hasičské T805 z evidence motorových vozidel, jejím prodejem a se zakoupením skříňové AVIE. Udržení vozidla v provozuschopném stavu by bylo příliš nákladné.

 • žádost OÚ Dolní Hbity o zaplacení neinvestičních nákladů na višňovské žáky v tamní ZŠ.

 • umístění dopravní značky ,,PRŮJEZD ZAKÁZÁN ,, před místní komunikací par. č. 63/2 a 511/9 ( u Nechvátalů ).

 • žádost o prodej starého fekálu V3S z majetku obce a souhlasí z prodejem za cenu 5 000 Kč.

 • nabídku Ministerstva obrany na přednostní bezúplatný převod budov na střelnici Placy do majetku obce.( Podle posledních zpráv se nařízením vlády nebude jednat o bezúplatný převod, nýbrž o možnost odkoupení budov v areálu střelnice.)

 • zadání terénní úpravy u sportovních kabin.

 • starosta svolá jednání se starosty pěti obcí, ohledně vytvoření Sdružení obcí pro jejich plynofikaci.

 *** Střípky ***

Obecní úřad ve Višňové děkuje Josefu Cifrainovi za významnou a rychlou pomoc při stavbě nové čekárny.

Jistě Vám neunikla televizní repríza serialu Chalupáři. Je zajímavé po dvaceti pěti letech sledovat změny v úpravách obce, např. zaniklé rybníčky ( Obecňák, Kočovic louže, atd.) nebo na obrazovce vidět tváře již zemřelých spoluobčanů. Jestli se Višňová změnila k lepšímu nebo horšímu, to si může určit každý sám.

Začíná podzim a sním úklid odpadu ze zahrádek, mnoha občany řešené jeho pálením. Upozorňujeme proto na článek VII v obecně závazné vyhlášce o odpadech: kouř z ohňů při spalování dřeva znečištěného látkami, které mají nebezpečné vlastnosti a z jiných odpadů organického původu na soukromích pozemcích nesmí svou intenzitou a zápachem obtěžovat ostatní občany.

pozn.: občan, bydlící na konci obce, zapaluje tento odpad v době, kdy vítr fouká do vsi. Zkouší snad, zda OÚ použije sankce uvedené ve vyhlášce?

 Blahopřejeme

Jubilantky, které v listopadu oslaví 60 a více let:

Lukšánová Marie, čp. 123

Vlasatá Jiřina, čp. 122

Uzlová Marie, čp. 56

Cihelková Marie, čp. 12

Malíková Anna, čp. 73

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.

Zpráva stavební komise - 5. část

Při provádění stavebních prací v mnohých případech zjistí stavebník, že bude užitečné změnit postup prací oproti schválenému projektu. Z toho důvodu je dobré vědět jak postupovat v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Podle shora uvedené Vyhlášky musí stavebník postupovat podle  § 22.

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením obsahuje

 1.   jméno a adresu stavebníka

 2. označení stavby a částí, již se změna týká

 3. popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací

 4. důvody navrhované změny

 5. vliv změny stavby na přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dokumentace připojovaná k žádosti obsahuje:

 1. situační výkres, mění-li se vnější půdorysní nebo výškové uspořádání stavby

 2. stavební výkresy v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace ( § 16 odst. 1 písm. d )

 3. souhrnnou zprávu obsahující údaje uvedená v § 18 odst. 1 písm. a, v rozsahu navrhované změny

 4. doklad o projednání s orgány státní správy, jejichž zájmi jsou navrhovanou změnou dotčeny.

Pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, lze změnu po projednání se stavebním úřadem vyznačit v ověřených vyhotoveních původní projektové dokumentace a projednat ji při kolaudačním řízení.

Podle předchozích ustanovení se postupuje přiměřeně i v žádosti o povolení změn podmínek stavebního povolení.