Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           1/ 2006

Višňovské střípky

Březen 2006

Výtah ze správy o činnosti zastupitelstva obce Višňová přednesené na veřejné schůzi dne 3.3.2006 v bistru.

Vážení spoluobčané, vzhledem k nízké účasti na veřejné schůzi si Vám dovoluji jménem zastupitelů podat zprávu o naší činnosti za rok 2005 touto formou.

Schůze zastupitelů se konají většinou poslední úterý v měsíci na obecním úřadě od 18 hodin, ale v případě potřeby dochází ke změnám termínu. V roce 2005 čtyřikrát - v březnu, v červenci, v říjnu ( protože se konalo jedno mimořádné v půli měsíce ) a v prosinci. Ještě jedno mimořádné zasedání se konalo v květnu. Ze čtrnácti zasedání byla účast na zasedáních 86,5% ( 17 nepřítomných ze 126 možných přítomností).

Nejčastěji projednávanými tématy byly:

  1. plnění rozpočtu a rozpočtové změny, dotace

  2. projednávání záležitosti školy

  3. projednávání rozvojových programů

  4. provozní záležitosti

  5. provoz obecní restaurace

  6. soudní spory

Rozpočet

Sledování plnění rozpočtu a pravidla jeho    upravování podléhají předpisům o rozpočtu ( zákonům a vyhláškám ) a jsou předmětem každoroční kontroly prováděné krajským úřadem. Kontrola za rok 2005 shledala jedinou drobnou závadu (vyúčtování cestovních výloh měsíčně, místo 10 dnů ). Ostatně sledování příjmů (a na základě toho regulování výdajů) je v činnosti obce na prvním místě.

Příjmy obce jsou tvořeny              Plán                       Skutečnost

z daňových příjmů                      3,5 mil                       4,1 mil

z nedaňových příjmů                  0,7 mil                       1.0 mil

z kapitálových výnosů               1,3 mil                       0,0 mil

dotace                                         0,4 mil                       0,5 mil

Celkem                                       5,9 mil                       5,6 mil

Celkové inkaso bylo nižší, než se předpokládalo, a to především z důvodu neuskutečnění prodejů pozemků. To bylo na druhé straně kompenzováno úsporami na straně výdajů. Vůbec nebyly realizovány záměry v oblasti dopravního značení, úspor bylo dosaženo v nákladech na vnitřní obchod a služby, provoz veřejné silniční dopravy, nákladech na vodovod, kulturu, sport, provoz zdravotního střediska, veřejného osvětlení, péče o veřejnou zeleň, péče o hřbitov, na zastupitelské orgány a na provoz obecního úřadu. Úspora u kanalizace a čistírny odpadních vod byla způsobena zaplacením části splátky firmě Šindler až v lednu 2006. Čerpání proti původnímu rozpočtu bylo naopak překročeno u knihovny, územního plánování a ostatního nakládání s odpady.

V roce 2005 došlo ke změně financování škol - dostávají prostředky přímo od krajských úřadů a finance neprocházejí rozpočtem obce.

Škola a školka

V provozu školy v roce 2005 došlo v průběhu prázdnin k odchodu ředitelky. Bylo třeba připravit konkurz na nového ředitele. Po vyloučení dvou uchazečů pro nesplnění podmínek a nepřesvědčivém výkonu poslední uchazečky jsem jako předseda konkurzní komise a starosta obce rozhodl o nepřijetí uchazečky. V zastupitelstvu jsme se pak dohodli, že vedení školy a školky ponecháme na součastné zástupkyní a nový konkurz vyhlásíme tak, aby proběhl ke konci školního roku.

Koncem roku 2004 byla podána žádost na dotaci z programu obnovy venkova na rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole v předběžné výši 300 tis. Kč, krajský úřad poskytl dotaci ve výši 150 tis. Rekonstrukce byla provedena v průběhu prázdnin. Byly provedeny stavební úpravy sociálního zařízení dětí, úklidových komor, wc personálu. Podobná situace jako ve školce je však i v budově základní školy. Na letošní rok je plánována částka ve výši 400 tis. Kč.

Další významnou událostí v životě školy byly problémy s obyvateli na faře. Bylo vyvoláno jednání s komunitou a s církví. Problémový člen byl přesunut na Svatou Horu a došlo ke zklidnění situace. Při jednáních jsme projevili zájem o odstranění celé komunity, to však představitelé církve i občanského sdružení Cenecalo zásadně odmítli. Slíbili však, že po dokončení oprav zde budou umístěny dívky a ženy.

Dále zastupitelé na svých jednáních řeší záležitosti školy ( financování, ceny obědů pro cizí strávníky, odměňování ). Situace bez ředitelky je složitá a nezbývá než poděkovat všem, kteří zabezpečují chod školy.

Rozvojové programy

Součástí práce zastupitelů je hledání cest a možností dalšího rozvoje obce a hledání zdrojů pro tento rozvoj. Již na začátku volebního období byly zahájeny práce na 2. změně územního plánu s cílem prodat obecní pozemky na bytovou výstavbu. Konečně projednávání a schválení 2. změny územního plánu proběhlo až 10.5.2005. Po tomto termínu byly osloveny geodetické firmy k podání cenových nabídek na geodetické práce k zaměření, vytyčení a rozdělení pozemků na parcely. Souběžně s tím byly zveřejněny inzeráty na jejich prodej. Naše původní představa byla 200 Kč/m² plus podíl na zainvestování - tedy nákladech na inženýrské sítě a komunikace. Za tuto cenu byla odezva téměř nulová ( s výjimkou pozemků v obci paní Koryntová, PTS s.r.o. Ovšem zde se zase nejedná o nijak veliké pozemky ). Po tomto nezájmu jsme kontaktovali realitní kanceláře za účelem stanovení reálné prodejní ceny. Prodejnost zainvestovaných pozemků byla odhadnuta dvěma realitními kancelářemi v rozmezí 300 - 350 Kč/m².

V této souvislosti jsme přehodnotili své usnesení ohledně cen pozemků a rozhodli, že ceny budeme stanovovat individuálně podle podmínek, velikosti a využitelnosti v dané lokalitě.

Po změně toku Kocáby bylo požadováno o převedení pozemku pod původním tokem z MNV Višňová na Obec Višňová. Byla svolána schůzka s potencionálními kupci. Po dohodnutém snížení ceny těchto pozemků byl sepsán zápis a na základě předběžného zájmu podána žádost o změnu užívání a povolení k rozdělení.

Po obdržení souhlasu bylo zahájeno vyměřování. Výsledky a geometrické plány jsme obdrželi v lednu. V součastné době se zpracovávají návrhy smluv na prodej a směny těchto pozemků.

Dále bylo rozhodnuto, že stavební pozemky budeme bez zainvestování nabízet v případě realitní společnosti za cenu 80Kč/m², pokud je budeme prodávat jednotlivě - 130Kč/m², plus podíl na nákladech na inženýrské sítě a komunikace.

V listopadu 2005 proběhlo školení k dotačním titulům od Ministerstva pro místní rozvoj. Jeden z dotačních titulů je i dotace 80tis. na jednu parcelu na vybudování řádů vodovodu, kanalizace nebo komunikace. Háček byl v tom, že na akci muselo být platné stavební povolení a termín podání byl stanoven na 13.ledna 2006. My jsme neměli hotový ani projekt. V součastné době jsou parcely vytyčeny a zaměřeny.

Ještě před Vánocemi se na prodej parcel na Holance dotazovali tři zájemci. Do konce roku 2005 nebyl žádný prodej uskutečněn.

Dalším záměrem bylo provedení nadstavby nad zdravotním střediskem. Protože nebyla nikde k dispozici projektová dokumentace, bylo nutno nejprve přistoupit k jejímu zpracování. Následovalo zpracování statického posudku na budovu. poté jsem využil nabídku Ing. Arch. Pravoslava Petráka, který provedl základní návrh nadstavby a odhad rozpočtu. Nadstavba by měla mít 4 byty a přístup ze strany od mateřské školy. Celkový odhad - 6 mil. Kč však znamená příliš vysoké náklady a na nabídku nikdo ze zájemců o bydlení nereagoval. Proto jsme v zastupitelstvu od záměru v součastné době ustoupili. Na středisku proběhlo položení 14 balíků pískové lepenky vlastními pracovníky, čímž bylo odstraněno zatékání do budovy.

Na pozemcích za hřištěm jsme uvažovali o výstavbě řadových domů. Na podobnou výstavbu jsme se byli podívat v Horkách u Tábora. Po počátečním zájmu nakonec bytové družstvo Tábor jako investor odstoupilo. Bylo to příliš vzdálená lokalita. k vybudování řadových domů nás vedla snaha získat co největší počet obyvatel.

Další pokus byl učiněn přes investiční společnost Invest CK, ale když jsme ani po několika jednáních nedostali dostatečné podklady o velikosti, rozpočtu a cenách k provedení průzkumu prodeje, tak jsme od záměru budování řadových domů upustili. Rozhodli jsme se pozemek rozdělit na normální parcely, což by bylo vzhledem k blízkosti vodovodu i kanalizace nejdříve realizovatelné.

K úspěšným akcím patří přestavba téměř nevyužívané obřadní místnosti na byt. Uskutečnění tohoto záměru bylo vzhledem k potřebám provedeno paní Křížovou na základě smlouvy. Byt byl přestavěn za její prostředky a obec se zavázala k desetiletému bezplatnému nájmu. Byt je moc hezky provedený.

Tato přestavba na byt vyvolala další stavby. Původní kancelář úřadu byla pronajata na zřízení obchodu. Původní místnost musely opustit knihovna a klubovna hasičů. Při hledání vhodných prostor byla vytipována nevyužitá místnost prádelny a sušárny pod zdravotním střediskem. Tyto prostory jsme určili pro klubovní činnost skautů a hasičů a původní skautská klubovna uvolnila místo pro knihovnu. K zahájení budování klubových místností bylo třeba najít náhradní prostory pro sklípky bytů ve středisku. Ty byly přestavěny pracovníky obecního úřadu z bývalé uhelny a sociálního vybavení kotelny u střediska ( topení je zabezpečeno kotelnou MŠ). Tak vznikly sklípky, které jsou přímo přístupné z bytů, a ještě sklad obecního úřadu.

Výstavba kluboven však nebyla tak jednoduchá, jak se původně zdálo. Pro stavbu těchto místností bylo třeba zpracovat projekt a stavební povolení. Při žádosti na stavební úřad byl vznesen požadavek na bezbariérový přístup a jedno WC, který by bylo vhodné i pro vozíčkáře. Rovněž výška stropu nesplňovala normu. Na tu jsme nakonec dostali výjimku a požadavek WC byl do projektu zapracován. Po obdržení stavebního povolení byla stavba realizována částečně pracovníky obecního úřadu a částečně prací dobrovolníků. Jmenovitě se podíleli: Oldřich Mácha, Josef Burian starší i mladší, Josef Káš, Josef Bartoš. Na projektu za symbolickou cenu pan Hlinovský a projekt elektro a některý materiál poskytl zdarma pan František Cihelka. Dále se zapojili Vlasta Burian, Václav Hovorka, Miroslav Vlasatý, Bohuslav a František Kočí, Jiří Fiřt, Pavel Petřina a další. Sponzorským darem přispěli rodiče některých skautů. Na výstavbě i nákladech se podíleli i sami skauti. Se Stáňou Pšeničkovou přiložili ruku k dílu při úklidu i mladí hasiči. Společným úsilím vznikly tři velmi pěkné klubovny se sociálním zázemím.

S realizací cílů je úzce spjata možnost požádání o dotace. Bohužel všechny žádosti jsou podmíněny tzv. kofinancováním. Jinými slovy, pokud požádáte o dotaci, musíte mít určitou část vlastních zdrojů. Při situaci, kdy splácíme úvěr a minulé závazky za veřejné osvětlení a kanalizaci, nám mnoho volných peněz nezbývá. Byly přijaty dvě úspěšné žádosti o dotaci, a to na rekonstrukci v MŠ (150 tis.) a na opravu komunikace na Staré Faře (30 tis.).

Provozní záležitosti

Pod pojmem provozní záležitosti zahrnuji běžné činnosti vykonávané na obci jako likvidace odpadů a sběr plastů, čištění chodníků, sekání trávy, odkalování vodovodu, opravy vybavení ve škole a školce, údržba veřejného osvětlení, opravy multikáry, fekálu, na podzim odstraňování listí a v zimě údržba chodníků a posyp. Ani multikára to letos nevydržela a musela být provedena oprava motoru. Obec zabezpečuje vývoz jímek obecním fekálem, který už také hodně pamatuje, a musel být opravován. Téměř bezproblémový je provoz na čistírně odpadních vod, o kterou pečuje pan Mladič. Agendu občanských průkazů a pasů má na starosti matrikářka paní Vacková a společně s paní Lukšánovou zabezpečují ověřování, evidenci obyvatel, výběr poplatků a celou řadu dalších činností. Součástí provozních starostí je i řešení vztahů s nájemci v obecním majetku - kadeřnictví, restaurace, ordinace lékařů, pošta, telecom.

Restaurace

Hodně času na našich jednání zabíral provoz restaurace, a to až do převzetí provozu firmou 1.Česká hospoda. Od té doby je zaplaceno dopředu. S paní Matějkovou byl dohodnut splátkový kalendář. V případě jeho neplnění budeme muset opět požádat o soudní vymáhání, jako v případě pana Hansela, který nakonec dluhy zaplatil i se soudními výlohami. Víme, že provoz restaurace zatím není ideální, ale toto řešení nám nepřísluší.

Soudní spory

Do soudních sporů jsme se dostali s panem Hanselem - s příznivým výsledkem pro nás. Daleko větší čas však trávíme při sporných jednáních s panem Pincem z Dobříše, který zde zdědil po panu Švecovi pozemky zrovna na místech, kde přes ně jde vodovod, budoucí kanalizace a ( jak jsme po zaměření zjistili ) dokonce i komunikace. Celá věc se zkomplikovala nevhodně uzavřenou smlouvou o věcném břemeni na vedení vodovodu, které dodnes není vyřešěno. Některé z požadavků pana Pince nebyly při výstavbě splněny, i když splněny být mohly. Některé naopak splněny být nemohly. To vyvolalo pokus o stanovení věcného břemene soudem. Výsledek soudního jednání se vyvíjel v náš neprospěch, a tak jsme žalobu stáhli. Byli jsme ochotni jednat a přistoupit na odkoupení pozemku pana Pince pod komunikací za cenu 200 Kč/m², provést další změnu územního plánu a splnit další podmínky. Jenže k tomu se začaly přidávat další požadavky a změny, a na ty již přistoupit nechceme, protože by to nebralo konce. Jsme tak nuceni hledat jiná řešení při položení vodovodu a kanalizace.

Ostatní

Je mnoho dalších činností, které musí obecní úřad zabezpečovat: Žádosti, stížnosti, krádeže, ničení majetku. Narůstá administrativní náročnost. Stále chodí nějaké přepisy z kraje, z ministerstev.

I my na úřadech jsme jen lidé, a ne vždy se nám všechno podaří. Něčemu věnujeme větší pozornost a něco je dáno do pozadí. A pak se ukáže, že to co jsme považovali za málo významné, se jinému jeví jako velmi důležité.

Tak například vybudování internetových stránek. Byly naposledy aktualizovány v roce 2003. Zřízeny byly, protože to vyžaduje zákon, a mají na nich být umístěny základní informace. To se stalo. V roce 2003 jsem tam ještě zveřejňoval zápisy ze zastupitelstva. Je tam e-mailová adresa úřadu. Tato adresa zároveň slouží jako elektronická podatelna. Za celé dva roky jsem od občanů z Višňové nedostal jednu jedinou e-mailovou zprávu.

V součastné době lze podání poslat i na adresu:

podatelna.visnova@centrum.cz

Vyřizoval jsem pro obec elektronický podpis a není to jednoduché. Myslím, že pro občany je stále snazší uskutečnit podání na poště nebo v podatelně, než si na jeden dva úkony zřizovat elektronický podpis.

Při reinstalaci počítače se mi podařilo smazat přístupové heslo ke stránkám a jeho získání jsem odkládal, až bude čas. A čas zatím plynul, až se to někomu znelíbilo, a tak nám to vyčetl na konkurenčních stránkách. Dále je nám vyčítáno, že se ve Višňové nesvítí a že jsou tu rozbité silnice. Systém svícení byl z úsporných důvodů redukován a rozbitých silnic le po stavbě vodovodu a kanalizace víc než je zdrávo. Udělalo se to, ,,na co bylo".

O nesvítícím světle se někdy dozvím až po dost dlouhé době a ne vždy také může hned nastoupit opravář. V případě světla u požární nádrže bylo porušeno vedení v zemi a museli jsme objednat firmu na detekci a následně opravit. A že nesvítí světlo na rybník na bruslení? Upřímně, nikdo to po nás na úřadě ani nepožadoval, a najednou je to na internetu.

Uznávám, že kdybych právě tomu osobně věnoval více pozornosti, některé věci mohly být zrealizovány dříve a stránky na internetu mohly být aktualizovány. Ale jak to vidím, neudělal bych třeba něco jiného a bylo by to zase špatně. Pokusím se o nápravu.

Složky v obci

Každý máme jiné zájmy a jiné priority. Svým zaměřením mám blízko k hasičům a ke skautům. Proto se s nimi raduji, že se nám podařilo dobudovat klubovny, proto mám radost, že se podařilo získat požární automobil s cisternou. Pokud jsem pozván na společenské akce, snažím si udělat čas. Byl jsem přítomen na vystoupení Doubravanky, kdy nám byla představena písnička na Višňovou a seriál Chalupáři. Pozvání jsem dostal i na turnaj v nohejbalu, bohužel jsem se nemohl zúčastnit. o ostatních aktivitách vím podle výdajů z rozpočtu. Jsou zde fotbalisté, ženy chodí cvičit do tělocvičny a hrají odbíjenou. Obec se na financování těchto aktivit podílí zatím minimálně, ale bude-li zájem ze strany občanů, snad se najdou i zdroje pro zlepšení. v této souvislosti mě někdy mrzí nízká účast višňovských občanů a jejich určitá uzavřenost. určitě se na tom podílelo i dlouhodobě uzavření restaurace a neexistence sálu. Ale to už není pravda. My se přeci máme kde sejít. Až bude příležitost, přijďte. Vždyť i veřejné schůze jsou pořádány pro Vás. Některé myšlenky a představy se lépe vysvětlí z očí do očí a lze je při osobním kontaktu usměrnit nebo i změnit. Abych také sáhl do vlastních řad. V zastupitelstvu je nás devět a na veřejné schůzi jsme byli jen 4. To neplatí o běžných zasedáních. Tam je účast dobrá a to dává předpoklady rozhodovat o věcech obecních co nejlépe.

Co v roce 2006

Před námi je poslední rok tohoto zastupitelstva. Konečně jsme doplatili dluhy a můžeme se nadechnout. Máme připraveny k prodeji pozemky na Holance. Jak jsem říkal, před koncem roku projevily zájem o pozemky tři firmy. Po novém roce zaslaly svou žádost písemně dvě. Na základě jednání zastupitelstva jsme rozhodli pokračovat v dalších jednáních s firmou Polder NL s.r.o.

Po upřesnění podmínek byly zahájeny práce na vytýčení pozemků, aby byl jednoznačně určen rozsah dotčeného území a mohl být sepsán návrh kupní smlouvy. Jednání je připraveno na druhou polovinu března a po dohodnutém rozsahu prodeje by mělo dojít k prvnímu projednávání návrhu kupních smluv. Naši obec zastupuje JUDr. Houdek.

Návrh prodeje je postaven na těchto předpokladech. Obec prodá vytipované pozemky pro obytnou výstavbu za cenu 80,Kč/m². Na své náklady provede vytýčení hranic pozemku a uhradí náklady svého právního zástupce. Firma Polder NL s.r.o. zaplatí svého právního zástupce a poplatky spojené s převodem. Po dohodě s obcí a v rámci regulativů stanovených územním plánem provede na své náklady místní komunikaci s veřejným osvětlením, kterou zdarma předá obci. Obec bude zabezpečovat údržbu předaných komunikací a veřejného osvětlení. Firma Polder NL s.r.o. na vlastní náklady provede ostatní práce související s rozdělením na stavební pozemky a jejich prodej. Zainvestované pozemky nabídne firma na počátku prodeje po dobu 30 dnů občanům obce za stejné prodejní ceny jako jiným zájemcům. Neprojeví-li nikdo z občanů účinný zájem, budou nabídnuty jiným zákazníkům. Po podpisu smlouvy budou prostředky na odkoupení pozemků uloženy v notářské úschově do doby nabytí právní moci smlouvy a zapsání v katastru nemovitostí a poté převedeny na účet obce. Obec umožní připojení nové výstavby na stávající inženýrské sítě.

Uskutečnění tohoto prodeje by pro nás bylo nástupním ostrůvkem pro podání žádosti o dotaci na budování kanalizace. Jednalo by se o investici kolem 20 mil. Kč. Při součastné úrovni 75% od státu by to znamenalo řádově 15 mil. Kč. Středočeský kraj přispíval v rozsahu 1 - 5 mil. Kč. Kdyby nám dal 2 mil., tak ty tři bychom měli mít z prodeje, mohli bychom letos vše připravit a příští rok se do toho pustit. Přejeme si aby nám to vyšlo.

Možností, kde utratit vydělané prostředky je nepřeberné množství. Víme, kam všude by se dalo investovat. Do komunikací, do obecního rozhlasu, do zeleně, do oprav zdravotního střediska, do investic komunální techniky na úklid a zimní údržbu chodníků a posyp. Z demografického vývoje vyplývá, že kolem roku 2020 a dále bude téměř polovina obyvatelstva v důchodu. Neměly by se naše aktivity zaměřit na vybudování domů s chráněným bydlením? Mimochodem - stát na jejich výstavbu poskytuje tak velké dotace, že je při vložení pozemku obcí postaví firmy jen z dotací.

Směru rozboje se nabízí celá řada. Než se objevila možnost prodeje pozemků na Holance, tak jsme jako prioritu měli rekonstrukci vozovky od hospody k rybníčku a zahájení alespoň části rekonstrukce sociálního zařízení školy.

Při součastném vývoji se pro nás stává prioritou číslo jedna dobudování kanalizace. Součastně s opravou komunikace a sociálního zařízení ve škole nás ještě čeká zřízení automatické tlakové stanice na Holance pro zlepšení zásobování pitnou vodou a bylo by dobré rozšířit projekt na kanalizaci i pro Holanku.

Část prostředků bychom měli určitě vynaložit i na opravu zdravotního střediska a fasády na mateřské škole. V blízké budoucnosti se musíme připravit na výměnu kotelny v mateřské škole, která dosluhuje.

Letos chceme také připravit vše potřebné pro zainvestování pozemků za hřištěm. Mělo by vzniknout 5 parcel, kde by měly být přípojky elektřiny, vody a kanalizace. Na to chceme využít dotace roku 2007 pro zřízení inženýrských sítí. Podle sdělení ze školení by i v roce 2007 mělo Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnout na jednu bytovou jednotku 80 tis. - což je pro pět parcel 400 tis. Tak si myslíme, že počkat s jejich prodejem jeden rok za to stojí.

A proto že prodáváme pozemky na Holance jako celek a nebudeme mít velkou možnost ovlivnit prodej parcel, zabýváme se myšlenkou prodat naše parcely přednostně žadatelům z Višňové a doufáme, že za přijatelnou cenu. Ještě chci upozornit, že přidělení dotace je podmíněno zkolaudováním domu pro bydlení do 7 let od přidělení dotace, nebo vrácení dotace včetně úroků. 

Nějaké žádosti o stavební parcely jsme již dostali, ale pokud máte zájem, podejte žádost, ať víme, s čím můžeme počítat.

 Jak jsem v úvodu psal, jsme v posledním roce našeho funkčního období. ale to nic nemění na tom, že myslíme i do vzdálenější budoucnosti. Pro případ, že s našimi představami nesouhlasíte, máte někdo nápad na jiný program, je již nyní potřeba přemýšlet o účasti ve volbách. Je potřeba, aby v zastupitelstvu bylo více názorů a obec se ubírala tím směrem, kam chce většina.

Ing. Jiří Nekolný   starosta