Višňovské střípky leden 2002

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           1/ 2002

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Prosinec - Leden 2002

 Průběh řádného zasedání OZ dne 27.11.2001

Přítomno sedm zastupitelů. Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Pa!ánová a zástupce komunity pro léčbu narkomanů p. Jakl. 

ZO (Zastupitelstvo obce -název dle zákona) projednalo:

 • a bere na vědomí závěry inspekce v ZŠ a MŠ, přednesené Mgr. Palánovou. Podmínky pro vzdělávání byly inspekcí hodnocené jako velmi dobré, rovněž tak kvalita výuky.
 • návrh na vyřazení základních prostředků inventáře a DKP v obou školách a se zrušením těchto předmětů souhlasí.
 • zprávu statutárního zástupce komunity pro léčbu narkomanů pana Jakla, který jako zájemce o pronájem místní fary seznámil za se způsobem práce s osobami vyléčenými ze závislosti. Na rozhodnutí, jaké vydat stanovisko k umístění pěti až šesti vyléčených dívek na faře, si za ponechalo lhůtu do příštího jednání.
 • řešení zimní údržby místních komunikací a rozhodlo neprovádět zimní údržbu na komunikaci p. č. 884 (stará cesta na Příbram) a označit tento úsek značkami "Zimní údržba se neprovádí". Na ostatních místních komunikacích se bude provádět údržba smluvně, a to se ZD Dlouhá Lhota a SÚS ­středisko Dobříš. Dále bylo uloženo starostovi požádat
 • příslušné organy o označení křižovatky na silnici č. 1/18 (u Implesa) při křížení s místní komunikací (směrem k Šeňáku).
 • návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce sociálně potřebným důchodcům a s rozdělením souhlasí. 
 • návrh dodatku č. 2 k Obecně závazné vyhlášce ze dne 7. 12. 1997 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny. Po diskusi zrušilo ustanovení písm. B/ odst. c) či. 1 výše uvedené Vyhlášky, tj. úhradu příspěvku ve výši 25,- Kč ve školní družině při neúplném využití rozsahu provozu dítětem a při nepravidelném pobytu dítěte. Tzn. že jednotný příspěvek na pobyt dítěte v ŠD je 50,- Kč. Tímto dodatkem se zároveň ruší dodatek č. 1 k výše uvedené vyhlášce. 
 • stížnosti občanů na krádeže na místním hřbitově a návrh na zamykání hřbitova na noc neodsouhlasilo.a bere na vědomí děkovný dopis ředitele Hasičského záchranného sboru Příbram za účast místních hasičů na námětovém cvičení 25. okrsku SDH v Drásově. Toto námětové cvičení bylo zúčastněným pracovníkem HZS vysoce kladně hodnoceno.

 Průběh řádného zasedání OZ dne 27.12.2001

  přítomno sedm zastupitelů.  Hosté. p.Skuhrovcová

  ZO projednalo:

 • oznámení p. Skuhrovcové o změně nájemce místního BISTRA od 1. 1. 2002 .ZO s touto změnou souhlasí.
 • rozhodnutí Stavebního úřadu Příbram, že každý vlastník vodovodní přípojky musí samostatně žádat o její kolaudaci Stavební úřad. (Bližší informace v dalším textu). 
 • výsledky kontroly Inspektorátu bezpečnosti práce a uložilo starostovi zjištěné závady průběžně a v souladu s protokolem odstraňovat. 
 • ústní žádost vlastníka budovy čp. 55 (fara) o souhlas s umístěním vyléčených drogově závislých v této budově (viz minulé jednání). ZO s tímto využitím budovy nesouhlasí a uložilo starostovi vypracovat písemnou odpověď.
 • žádost občana o povolení kácení stromů na vlastním pozemku (parc. č. 138/7) a vydalo souhlas.
 • žádost Rady rodičů při ZŠ ve Višňové o příspěvek na činnost a odsouhlasilo příspěvek ve výši 2.000,- Kč.

 *** Střípky ***

Kolaudace veřejného vodovodu a vodovodních přípojek 

Začátkem letošního roku byla zastupitelem obce vznesena kritika, že jsme slíbili zprovoznění vodovodu v září 2001.

Původní smlouva s dodavatelem z května 2001 v článku Čas plnění zněla: Zahájení 812000, dokončení 8/2001. Ale pro posunutí začátku stavby vodovodu o více jak tři měsíce (kvůli žádosti o změnu a stavební povolení), což bylo ošetřeno dodatkem smlouvy, se po dokončení stavby z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníka Okú kolaudace vodovodu oddálila.Předpokládaný termín kolaudace je konec ledna 2002.

Při jednáních o kolaudaci vodovodních přípojek bylo Stavebním úřadem (SÚ) Příbram rozhodnuto, že přípojky lze zkolaudovat až po kolaudaci hlavní stavby a o kolaudaci si musí každý vlastník přípojky požádat SÚ sám. Pokud by někdo používal přípojku bez kolaudace, vystavuje se postihům podle Stavebního zákona. Formuláře SÚ na žádost o kolaudaci jsou na Obecním úřadě ve Višňové, kde si je můžete vyzvednout.                               Starosta

 • V základní škole se prodávají stoly (2 kusy) za 500,- Kč. Informace v ZŠ.
 • Děti z mateřské i základní školy prosí majitele psů, aby své miláčky nevenčili, pokud bude sníh.na stráni za mateřskou školou. Je velice nepříjemné, že děti a učitelky místo sáňkování musí nejprve odklidit psí exkrementy .

   Děkujeme za pochopení