Višňovské střípky leden 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           1/ 2001

Višňovské střípky

Leden 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.12.2000

  Přítomni všichni zastupitelé.
 • Z minulého zastupitelstva vyplynul trvalý úkol nadále sledovat původ znečištění vodních toků v obci.

 • OZ schválilo vypracování Samostatné obecně závazné vyhlášky Obce Višňová o místním poplatku za provozované výherní přístroje.

 • OZ projednalo výběr dodavatele projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod. Byla vybrána firma AB Projekt Příbram, ing. Ureš, s tím, že cena projektu jednotlivé přípojky se bude pohybovat do 500,- Kč.

 • OZ projevilo souhlas, aby OÚ Višňová požádal, na základě projektové dokumentace o vydání stavebního povolení společně pro všechny stavebníky přípojek, kteří o toto OÚ požádají udělením Plné moci.

 • Starosta OZ informoval o smlouvě, předložené obcí Dubenec, na proplacení částky 633.150,- Kč na navýšení plynového potrubí. OZ pověřilo starostu pověřením oprávněnosti tohoto požadavku.

 • Členové OZ obdrželi návrh zápisu do kroniky obce za rok 1999, s úkolem návrh přečíst a své připomínky přednést na příštím jednání OZ

 • Starosta informoval o sdělení KÚ Příbram, že parcela st. 90 není ve vlastnictví obce Višňová, ale Okresního úřadu Příbram - OkÚ.

 • Starosta přečetl žádost Rady rodičů, při ZŠ ve Višňové, o příspěvek y rozpočtu obce ve výši 100,- Kč na žáka docházejícího do ZŠ, pokud má trvalý pobyt v obci. OZ tento návrh přijalo.

 • Dále zastupitelé projednali prodej starých stolků a tiskáren k počítači.

 • Členové zastupitelstva uložili starostovi předložit přehled o dosavadním čerpání nákladů a dotací na investiční akce v roce 2000.

 • Pan Šimonovský informoval OZ o ukončení své činnosti v Okresní školské radě, do které byl obcí navržen. Důvodem k ukončení bylo zrušení Rady v souvislosti se zrušením školského úřadu.

 • OZ odsouhlasilo složení inventarizační komise k provedení pravidelné inventarizace majetku obce.

 Průběh mimořádného zasedání OZ dne 8.1. 20001

   Přítomno osm zastupitelů.
 •  Starosta OZ seznámil s návrhem na řešení úhrady vodovodních přípojek, způsob udělení plné moci a získání stavebního povolení. Oz po diskusi a připomínkách, které byly do návrhu zapracovány, návrh schválilo. (Výsledkem jsou plné moci, které občané v současné době obdrželi).

 • OZ řešilo situaci vzniklou přechodem na nový způsob vedení účetnictví obcí a odsouhlasilo zakoupení nového počítače v ceně 30.000,- Kč, který bude kompatibilní s počítači OkÚ.

 • OZ na základě změny zákona o obcích řešilo návrh na jinou formu odměňování členů zastupitelstva.

Pro členy zastupitelstva OZ navrhlo ponechat měsíční odměny jako dosud a další odměny poskytovat podle vyhodnocení práce členů za uplynulé čtvrtletí.

Současně vzalo na vědomí zákonné navýšení platů starosty a všech pracovníků státní správy a samosprávy.

 *** Střípky ***

 •   Upozorňujeme občany, že plné moci na provedení přípojek kanalizace a vodovodu je třeba odevzdat nejpozději v pondělí tj. 29. ledna 2001. Pokud někdo nedostal do schránky vysvětlující dopis (roznášejí děti a občas se chybička vloudí), potřebné informace získá u p. starosty na OÚ.

 • Upozorňujeme ty občany, kteří nehodlají napojit odvod fekálií a splaškových vod ze své nemovitosti do veřejné kanalizace, na zákon č. 125/97 Sb. o odpadech. Tímto zákonem je nařízeno, že původcem odpadu, tím jsou i fekálie a splaškové vody, musí doložit jeho odborné, bezpečné a ekologické zlikvidování.                  starosta obce

 • K zápisu do 1. třídy Základní školy ve Višňové se dostavilo devět budoucích prvňáčků se svými rodiči. Bohužel pro další dva prvňáčky z Višňové vybrali rodiče základní školu v Příbrami

Je škoda, že připravují své děti o kamarády a nenechají je vychutnat výhodu malého počtu dětí ve třídě, kterou městská škola se svými třiceti žáky v jedné třídě neumožňuje.

 • OkÚ - referát občanských průkazů apeluje na občany, aby nepodceňovali včasné podání žádosti o nový OP při skončení platnosti stávajícího občanského průkazu. Zbytečně si zkomplikují život, protože vydání nového OP trvá minimálně 1 měsíc.