Višňovské střípky leden 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           1/ 2000

Višňovské střípky

Leden 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.12.2000

   Zúčastnili se všichni zastupitelé.

Průběh:

 • Finanční příspěvky sociálně slabším důchodcům roznesl p. starosta osobně a připojil vánoční a novoroční přání.

 • K projednání zimní údržby místních komunikací v obci: OZ rozhodlo, že pro obec nejvhodnější bude sepsání smlouvy o zimní údržbě se ZD v Dlouhé Lhotě. OZ s lítostí konstatovalo, že v obci se nenajde nikdo, kdo by byl schopen a ochoten zabezpečit tuto službu s vlastním traktorem a obecní radlicí

 • Návrhy odpisů v ZŠ, MŠ a OÚ. OZ pověřuje p. Buriana, aby za OÚ provedl v ZŠ kontrolu předmětů navrhovaných na vyřazení. OZ předběžně souhlasí s návrhy na odpisy majetku k 31.12.1999 v této výši:

MŠ celkové odpisy

9.694,80 Kč

ZŠ celkové odpisy

56.587,70 Kč

OÚ celkové odpisy

26.067,62 Kč

 • J. Šimonovský rezignoval na funkci zástupce starosty k 31.12.1999. OZ rezignaci po diskuzi přijalo. Kandidaturu na funkci zástupce starosty oznámil p. Sklenář, p. Rys a p. Tomek. Volby byly provedeny tajným hlasováním za řízení komise ve složení ing. Nekolný, p. Vacková a p. Fiřt. Volba proběhla dvoukolově, protože v prvním kole nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů.

Výsledek: zástupcem starosty pro další období se stal p. Jiří Rys.

 •  OZ souhlasí vyhovět žádosti Rady rodičů při ZŠ Višňová o příspěvek ve výši 100,- Kč na jednoho žáka školy, který má trvalý pobyt v obci Višňová. Jedná se o celkovou částku 3.600,- Kč. Finanční příspěvky Radě rodičů budou zaslány i z ostatních spádových obcí naší školy a budou využity ve prospěch všech žáků ZŠ.

 • OZ schválilo návrh připravit předběžný program následujícího jednání OZ a současně zápis z předchozího jednání OZ pro každého zastupitele minimálně týden před řádným zasedáním. Věříme, že pokud budou mít zastupitelé předem k dispozici program jednání, budou pak zasedání probíhat konkrétně, věcně a připravené.

 *** Střípky ***

 •    Od 1.1.2000 došlo k integraci MŠ a ZŠ pod názvem Základní a mateřská škola Višňová. Součástmi zařízeni se staly i školní jídelna a družina. Zatím jediné viditelné změny jsou v organizaci školní družiny. OZ věří, že tato integrace napomůže ke zkvalitnění výchovy a výuky dětí a žáků našeho školského zařízení. 

 • Do 1. třídy ZŠ se v sobotu 15. ledna přišlo zapsat 10 předškoláků. Přejeme jim vždycky samé jedničky.

 •  Zápis do mateřské školy se koná ve středu 16. února od 8.00 hod. do 15.00 hodin v mateřské škole.

 •  Ještě střípek k vánocům - je s podivem, že žárovky na stromku u kostela nevydržely ani čtrnáct dní. Postupně zhasínaly, ne proto, že byly nekvalitní a praskly, ale byly vyšroubovány. Třeba si některý občan chtěl vytvořit intimní žluté, modré nebo zelené osvětlení a přitom potřeboval ušetřit na dárky ...

 •  Jako každoročně, druhou sobotu v prosinci, višňovští hasiči na své valné hromadě hodnotili svojí celoroční práci, za velmi pěkné účasti i hasičů y celého okrsku. Schůze měla tentokrát i slavnostní ráz. Nejvyšší okresní představitelé hasičů předali za celoživotní práci  ,, Řád svatého Floriána " p. Stanislavu Vondruškovi. Ve svém vystoupení požární rada major ing. Hendrych vysoce hodnotil záslužnou práci celého višňovského sboru při provádění požárních prohlídek. Ani tentokráte nemuseli hasiči jet hasit opravdový požár. Zato ke cvičení a k hasičským soutěžím vyjíždí i mládež, a tak to má být, hodnotil tuto činnost dětí a jejich vedoucí Stáni Pšeničkové místopředseda OS SDH p. Bolina. Bohužel zatančit si na svém tradičním vánočním plesu museli hasiči odjet na Jelence. Jak ještě dlouho ...?

 •  Na četné žádosti a dotazy občanů bychom chtěli od příštího čísla uvádět věk jubilantů.

 

Blahopřejeme ...

Jubilanti, kteří v únoru oslaví 60 a více let:

Jungbauerová Vlasta, čp. 46

Vandasová Marie, čp. 22

Matějka František, čp. 107

Vondrušková Růžena, čp. 47

Vandasová Jarmila, čp. 21

Kášová Helena, čp. 129

Kočová Růžena, čp. 27

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.