Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           1/1 1999

Višňovské střípky

Leden 1999

  Myšlenky z referátu starosty na veřejném zasedání OZ dne 16 prosince 1998 v místním Bistru.(Tento výňatek přinášíme hlavně z důvodů velmi malé účasti občanů a považujeme za důležité seznámit s nimi celou višňovskou veřejnost)

      Vážení spoluobčané,v úvodu svého vystoupení Vám chci představit Vámi zvolené zastupitelé obce višňové a jejich funkce v OZ......

     ....Plány vyplývající z práce minulého zastupitelstva i zastupitelstva nového je zpracován územní plán obce,kde jsou zapracovány stavby čističky odpadních vod a kanalizace, vodovodu, trafostanice, výrobně - obslužného areálu, bytové výstavby a navrženy varianty přívodu plynu do obce. Ke stavebnímu povolení je připraven projekt na ČOV a kanalizaci, jenž je rozdělen na tři samostatné části z důvodů žádosti o dotace. Těžko bychom získali pro tak malou obec dotace ve výši 30% ze 35 milionového rozpočtu. Když k tomu připočteme 11 milionový rozpočet vodovodu, je to úctyhodná částka, Stavět?  Nestavět?  Najednou?  Zvlášť?  Jednoznačně se přikláním k variantě najednou, protože výkopové práce tvoří 70% nákladů a jdou z větší časti společně... Plynofikace obce je zatím v propočtech.  Rozvodné závody postaví u Šeňáku trafostanici,  další bude umístěna za skladovákem ZD...  Další úkoly: údržba školy,  školky,  zdravotního střediska, domu služeb, bytů, na hřbitově osadit kontejner a udržovat jej.

      ...Vylepšit některé místní komunikace, vyřešit problém s čekárnami v obci... Fotbalový oddíl se ujal myšlenky vybudování dětského hřiště.

     Pokusíme se sehnat peníze z programu obnovy venkova,  tam však bude podmínka brigádnické práce občanů.  Též by byli vítáni sponzoři... Podporovat chceme i hasiče a jiná občanská sdružení, pokud budou. Musíme udržovat veřejné osvětlení a rozhlas, udržet a vylepšovat zeleň v obci... Ještě bych Vám chtěl říci, že mne skutečně mrzí, když se o Višňové říká, že tu nejsou lidé soudržní, že na sebe sočí, že si závidí. Vezměte si naší posvícenskou zábavu a její účast. Kde byla naše mladá a střední generace? Samozřejmě chyba je i v nás starších, že jsme ty mladé nedokázali zapálit pro určitou věc. Přece nejde jen o to , jaká kapela nám hraje, ale že se sejdeme a pobavíme..

 Finanční zpráva

Stav Finančních prostředků

k 11.prosinci 1998:

přednesl místostarosta p. Šimonovský

Na běžném účtu u KB

1.402.056, - Kč

Na běžném účtu u ČS a.s

 518.433, - Kč

Termínový vklad u ČS a.s

2.000.000, - Kč

Celkem aktiva

3.920.489, - Kč

 Příjmy

Odstraňování komun. odpadů

14.000, - Kč

Poplatky MŠ

31.000, - Kč

Poplatky ŠD

8.500, - Kč

Školní stravování

215.000, - Kč

Bytové hospodářství

69.000, - Kč

Poplatky z hrobů

5.000, - Kč

Daně z příjmů

1.457.500, - Kč

Výnos daně z nemovitostí

165.300, - Kč

Správní poplatky 

3.200, - Kč

Místní poplatky

9.200, - Kč

Poplatky ze psů

5.500, - Kč

Dotace ze státního rozpočtu

125.500, - Kč

Neinvestiční dotace od obcí

12.700, - Kč

Příjmy z úroků

181.900, - Kč

Příjmy z pronájmu obecních budov

110.300, - Kč

Příjmy na vybudování inženýrských sítí

3.000, - Kč

Ostatní příjmy 

16.800, - Kč

Celkem:

2.416.600, - Kč

Převod zůstatku z minulých let

4.193.100, - Kč

Celkem příjmy

6.609.700, - Kč

 Průběh řádného zasedání OZ dne 29.12.1998

     Účast pěti zastupitelů, ostatní omluveni. Řešilo se:

  * dopravní obslužnost

     Obec uhradí podíl ze ztráty za období 1 - 3/98. tj. 4.000, - Kč. firmě Bosák s. r. o. dopravce. Jedná se o spoje Příbram - Borotice (čeliňák) Dalšího jednání s touto firmou se zúčastní p. Šimonovský.... Obec uhradí ČSAD spoje, které jsou pro obec důležité. Další informace na OÚ.

    * Plynofikace obce

   Byl vyhotoven Generel plynofikace obce Višňová. Zhotovitel - Středočeská plynárenská - Ingas s. r. o., další jednání proběhne v měsíci lednu za účasti zástupců všech obcí, jež jsou zainteresovány na plynovém přivaděči z Nové hospody (Dubno, Dubenec, Šachta 19, Idos, SÚS Příbram, Cihelna, Skalka, Drásov, Višňnová). Pro zajímavost - celkové náklady na středotlakou část i s přípojkami jsou 8.678.000, - Kč + částka kterou se bude podílet naše obec na přivaděči - cca 7.500.000, - Kč.

     * Stavba základové stanice fy. Eurotel (vysílač)

    V součastné době je stavební řízení pozastaveno, protože tato stavba není zahrnuta ve schváleném územním plánu obce. Okresní úřad vyvolává jednání za účasti všech stran k vyřešení problémů.

    * Byl dán návrh na dodatek místní vyhlášky, týkající se rušení klidu o svátcích - bude dořešeno na příštím zasedání

     * Žádost pana Rezka ke stavbě autodílny na Holance byla předána předsedovi stavební komise k dalšímu jednání.

      * V úřadovně OÚ je umístěn sešit, do kterého mohou občané psát své nápady a připomínky do Višňovských střípku. Uzávěrka bude vždy 18. v měsíci.

       * Byli určeni oddávající: hlavním oddávajícím se stal starosta p. Větrovský. Dalším oddávajícím byli určeni místopředseda p. Šimonovský a p. Tomek.

 Blahopřejeme

Jubilanti v lednu:

Šimonovská Helena,  Větrovská Jarmila,

Pfléger František, Urešová Helena,

Hlinovská Vlasta, Chomout Josef,

Hotová Milada, Řechka František,

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.

 *** Střípky ***

 *  Obecní úřad vydal letecké pohlednice Višňové, které budou k prodeji na veřejných místech v obci  (obchod, pošta, Bistro,atd.)

  * Žádáme obyvatelé, aby při odkládání plastových lahví do pytlů tyto vždy sešlápli, nebo jinak znehodnotili. Při odvozu ke skládkování se totiž platí za objem a je zbytečné, aby se platilo i za vzduch v lahvích. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

   * Mrzí nás velice slabá účast Vás občanů na veřejné schůzi v prosinci. Věříme, že postupem času se Váš vztah k práci OZ zlepší a že se budete více zúčastňovat, vyjadřovat své názory, připomínky a kritiku. Zpětná vazba je nutná a v práci OZ potřebná.

     * Zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 26.1.1999 od. 18.hod. na obecním úřadu.