www.visnovske.nazory.cz  

V neděli 27. června se konalo slavnostní shromáždění občanu k příležitosti 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Višňové a u příležitosti dokončení stavby budovy zbrojnice a MNV. Bylo zahájeno průvodem od nové budovy na hřbitov a položením věnců k památníku padlých z první a druhé světové války. V sále Jednoty byla pak veřejná schůze za účasti předsedy ONV Příbram Vladislava Kunce, tajemníka ONV Ladislava Slámy, Miloslava Veverky, předsedy OV ČSPO, okresního velitele ČSPO Františka Nekolného a jiných představitelů okresu. Promluvilo několik řečníků mezi nimi i předseda MNV Stanislav Vondruška čp. 47 o zahájení, průběhu a dokončení stavby. Kulturní vložku [zpěv a recitaci dětí] připravil učitelský sbor ZDŠ.

 

Zdravotní středisko před dokončením  

Stavba budovy požární zbrojnice a MNV byla vysoce hodnocena krajskými i okresními orgány. Tajemník ONV oznámil, že nadřízené orgány uvolnily pro Višňovou dotaci ve výši 1,700000 Kčs na výstavbu zdravotního střediska neboť rychlost stavby právě dokončené nemá obdoby nejen v okrese, ale ani v kraji. A tak se od práce vykonané přešlo k plánům dalším - vybudovat v obci zdravotní středisko, které by sloužilo nejen místnímu obyvatelstvu, nýbrž i občanům z okolí. Předseda i tajemník ONV přislíbili všestrannou podporu, a toto oznámení bylo v zcela zaplněném sále přijato bouřlivým potleskem. Za zásluhy o vybudování požární zbrojnice byla na schůzi udělena krajská vyznamenání I. stupně Středočeského kraje Václavu Čandovi čp. 119, Josefu Tomkovi čp. 130 a Stanislavu Vondruškovi čp. 47. 

Po dalších dvou letech obětavé společné práce dnes všichni vidíme, že i tato stavba se stala skutečností. Není možné vyjmenovat všechny ty, kdo se podíleli na budování zdravotního střediska vždyť by musela být uvedena jména snad všech obyvatel naší obce, kteří od­pracovali do konce června 1973  30000 brigádnických hodin, z toho 7500 zdarma. Na jiných akcích odpracovali kromě toho 5000 hodin. Je třeba připomenout, že od samého začátku vyhlášení soutěž o vzornou obec byla Višňová jednou ze soutěžících a několikrát se dobře umístila. R. 1073 dostala Čestné uznání rady SKNV v Praze s finanční odměnou 50000 Kčs. Velmi dobrých výsledků v budování obce se dosáhlo nejen velkou iniciativou občanů, ale i finanční podporou ONV Příbram a KNV v Praze. 

Tak se realizuje úsilí naší vlády o lepší život pracujících, o vyrovnáni rozdílů mezi městem a vesnicí, takových kladných výsledků dosahuje úzká spolupráce vyšších státních orgánů s občany.Všichni, kteří se podíleli na budování naší obce, muži, ženy i mládež, napsali svýma rukama i hlavou kus historie lepšího života obce a dokázali činem, že jsou skutečnými dědici pokrokových tradic naší minulosti a ručiteli spokojené a šťastné budoucnosti celé naší socialistické vlasti.