www.visnovske.nazory.cz  

Není pochyb, že všechny tyto hospodářské a společenské přeměny, které se obvykle stručně charakterizují jako socialistická přestavba, změnily také ve Višňové životní styl a uvolnily mnoho sil, které bylo nutno dříve vynaložit na pouhé získání nejzákladnějších životních potřeb. Je zásluhou vedoucích činitelů místní organizace KSČ, MNV a dalších organizací Národní fronty, že tuto změnu včas postihli, začali soustavně probouzet u spoluobčanů zájem o veřejné věci a osobním pří.kladem je vedli k účasti na zlepšování životního prostředí a celého společenského života v obci. A často nešlo o velké stavby, ale o drobnou každodenní práci, jíž se postupně podařilo "dát obec dohromady". Z akcí, jimiž se podstatněji změnil vzhled obce, nebo se zlepšilo životní prostředí v posledních patnácti letech, uvádíme alespoň tyto: výstavba cesty a zavedení elektřiny na Holanku [1958 -1959), zařízení obecního rozhlasu [1960] vybudování vodní nádrže [1961], postupné zavedení kanalizace (od roku 1962  vnitřní a vnější oprava školy 1964-1966), vyčištění rybníků 1964 až 1967 moderní výbojkové osvětlení veřejných cest 1969), bezprašné cesty v obci (od roku 1969), adaptace přízemí ZDS pro celodenní provoz mateřské školky 1973.
 

Při stavbě zdravotního střediska  

Do katastru obce se r. 1971 podařilo včlenit popisná čísla 136, 137, 138, 139 a 140 včetně stavebních parcel. Tato část patřila dříve obci Drásovu, ale polohou tvořila území, které bylo vklíněno do katastru naší obce. Změnu občané těchto popisných čísel s povděkem přijali. 

Před třemi roky, uprostřed léta 1970, bylo na podnět Stanislava Vondrušky (čp. 47) rozhodnuto, postavit v akci "z" novou požární zbrojnici a budovu pro MNV. Neminul ani rok, a koncem června 1971 bylo toto dílo odevzdáno svému účelu. Obecní kronika o tom vypráví: Koncem května 1971 byla dostavěna požární zbrojnice. Jde o budovu čp. 142, jejíž stavba byla zahájena 1. října minulého roku. V přízemí je prostorná zbrojnice, dále místnost MNV, který sem od června trvale přesídlil z domu čp. 86, oddací síň, která slouží i jako místnost pro vítání občánků do života, přípravna, místnost pro matrikáře (Višňová je od roku 1950 střediskem matričního obvodu), a místnost pro lidovou knihovnu (má dnes 1180 svazků). Na stavbě, jejímž vedoucím, a to ne jen formálně, byl Josef Tomek (čp. 130), bylo odpracováno 6 319 brigádnických hodin. Finanční náklady pomohl uhradit ONV. Hodnota vytvořeného díla je bezmála 600 tisíc Kčs. V tom jsou zahrnuty velké terénní úpravy, které změnily vzhled středu obce. Dílo se zdařilo díky dobré orga1lizační připravenosti, o niž se zasloužil jak výbor ČSPO tak MNV. Dobrá byla i spolupráce s vedením JZD. Celá stavba by nemohla být v tak krátkém čase dokončena bez nadšené pomoci občanů, kteří se na ní zúčastnili svou prací ve volném čase. Tato stavba byla dokončena podle závazku do konce června 1971 na počest 50 výročí založení KSČ.