www.visnovske.nazory.cz  

Prameny a literatura. K zpracování výše uvedeného pojednání bylo užito těchto původních pramenů: Praha StA: APA B/5/4, fol. 36r -­37r Visitatio canonica Sacro-Campensis 13. Sept. 1740 instituta; Příbram OA: Zápisy o schůzích obecního výboru ve Višňové od roku 1886; Třeboň StA: fond zám. archiv Orlík n. Vlt. I A alfa 66 (opis listu krále Jiřího z Poděbrad z 8. ledna 1466); Třeboň StA - pobočka Český Krumlov: VÚIi A 4 1 alfa 2 (relace hejtmana orlického panství vrchnosti českokrumlovské z 16. září 1680). Dále bylo užito Kroniky obce Višňové.

Literatura: 

J. V. Bezděka, rybníky u Drásova a Višňové na Příbramsku ve starých jménech a názvech. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 8 (1967), str. 9 -- 15

 Z. Boháč, Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 10 (1969), str. 109 -146.

 Z. Boháč, Postup osídlení středního Povltaví podle stáří církevních staveb. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 9 (1968), strana 53 -72 

Z. Boháč, Pokus o rekonstrukci obrazu středověkých cest středního Povltaví. Historická geografie 2 (1969), str. 27 --37. Dějiny Ceskoslovenska 2 (léta 1437-1781), Praha 1965.

J. Emler, Deset urbářů českých"., Praha 1881.J. Filip, Pravěké Ceskoslovensko, Praha 1948.

VI. Hájek, Z historie obce Višňové. Spravedlnost 30 (1941), č. 15 ze 17. 7. 1941.E. Hradecký, Berní rula 26: Kraj Podbrdský, Praha 1952.

L. Kopáček, Paměti obořišťské, Příbram 1899 V. Líva, Prameny k dějinám Třicetileté války, Praha 1951 a dále. 

V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského,Praha 1957. Památník okresu Dobríšského, Dobříš 1898.

J. Petráň, Poddanská hnuti v zemích českých v 18. století jako středoevropský typ. Slovanské historické studie 8 (1971), str. 9 -39. 

A. Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v Království českém .. XIII: Politický okres Příbramský, Praha 1901.F. Polák, Kulturní poměry Pi'íbramska, Příbram 1914. 

St. Polák, Vrchnostenský rychtář v Dobříši r. 1768. Středočeský sborník historický 7 [.1962), str. 146 -151. A. Profous, Místní jména v Cechách 1 -4, Praha 1954 -1957. 

A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl šestý, Praha 1889. A. Sedláček, Místopisný slovník historický, Praha 1908. Seznam míst v Království českém, Praha 1878. Seznam míst v Království českém, Praha 1913. 

J. SchaUer, Topographie des Konigreichs Bohmen VIII [Berauner Kreis), Prag und Wien 1788. J. G. Sommer,Bohmen XVI (Berauner Kreis), Prag 1849.

 Statistický lexikon obcí v zemi Ceské... na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930, Praha 1934. Statistický lexikon obcí CSSR 1965. 

Podle sčítání 1. března 1961, Praha 1966. J. V. Šimák, Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r.1671 1725. Dílu II.svazek 3: Podbrdsko, Praha 1929. 

J. V. Šimák, Středověká kolonisace v zemích českých (České dějiny. Dílu I. část 5), Praha 1938. 

VI. Šmilauer, Příručka slovanské toponomastiky, Praha 1970. VI. Šmilauer, Osídleni Čech ve světle místních jmen, Praha 1960. 

Tereziánský kotastr český 1--3, Praha 1964 -1970.V. V. Tomek, Registra decimarum papalium. 

Pojednání Královské české společnosti nauk, VI. řady svazek 6, Praha 1873.